Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
IKT-relaterade rekommendationer för att hjälpa EU att bli en mer energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

IKT-relaterade rekommendationer för att hjälpa EU att bli en mer energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp

Kommissionen har utarbetat ett antal rekommendationer för informations- och kommunikationsteknikbranschen och EU:s medlemsstater för att underlätta för EU att övergå till en mer energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

RÄTTSAKT

Kommissionens rekommendation av den 9 oktober 2009 om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp (2013/105/EG).

SAMMANFATTNING

Kommissionen har utarbetat två olika slags rekommendationer, en för IKT-sektorn och en annan för EU:s medlemsstater, för att underlätta för EU att övergå till en mer energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Rekommendationer för IKT-sektorn

Ett övergripande mål för IKT-sektorn är att uppvisa mätbara och verifierbara minskningar av energiintensitet och koldioxidutsläpp i alla processer inom produktion, transport och saluföring av IKT-utrustning och dess komponenter.

Ett exempel på en rekommendation för IKT-sektorn är att identifiera IKT-lösningar som förbättrar nya och befintliga byggnaders miljö- och energiprestanda, samt även konstruktions- och renoveringslösningar.

Ett annat exempel är att IKT-sektorn i nära samarbete med transport- och logistiksektorn ska identifiera IKT-lösningar för att förbättra deras tjänsters miljö- och energiprestanda.

Kommissionen uppmanade även IKT-sektorn att senast 2020 enas om gemensamma metoder för att mäta energianvändning och koldioxidutsläpp.

Rekommendationer för EU:s medlemsstater

Kommissionen uppmanar EU:s medlemsstater att bland annat använda IKT-lösningar som kan bidra till energieffektivisering.

Intelligent mätning

System för smarta elnät och intelligent mätning kan förbättra produktionseffektiviteten och kontrollen samt distributionen och förbrukningen av energi. EU:s medlemsstater skulle senast i slutet av 2010 komma överens om gemensamma specifikationer för intelligent mätning för att ge konsumenterna mer information och hjälpa dem att hantera sin energiförbrukning. Med hjälp av intelligent mätning i hemmet kan konsumenterna exempelvis minska sin energiförbrukning med så mycket som 10 procent. År 2012 gjorde kommissionen en inventering av projekt med smarta elnät och intelligent mätning av elnät i Europa. Denna omfattar 281 projekt med smarta elnät och omkring 90 pilotprojekt och lanseringar av intelligent mätning i 30 europeiska länder.

Användning av IKT för energisimulering och energimodellering

De offentliga förvaltningarna på nationell, regional och lokal nivå i EU:s medlemsstater uppmanas att bättre utnyttja IKT-verktyg för energisimulering och energimodellering, bland annat vid utbildning av yrkesfolk inom bygg-, transport- och logistiksektorn.

En annan rekommendation till EU:s medlemsstater är att öka mottagandet av mer energieffektiv teknik genom att göra det till en del av de offentliga upphandlingarna.

Bakgrund

I december 2008 bekräftade unionen sitt åtagande att minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent senast 2020. Den ekonomiska och finansiella krisen har förstärkt viljan att uppnå detta mål och att skapa en mer långsiktigt hållbar ekonomi.

IKT har en viktig roll i att uppnå dessa mål, eftersom den finns inom i stort sett alla delar av ekonomin och skulle kunna bidra till att öka produktiviteten med över 40 procent.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens rekommendation 2013/105/EG

-

-

EUT L 51, 23.2.2013

DOKUMENTHÄNVISNINGAR

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 12 mars 2009 om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp (COM(2009) 111 slutlig - ej offentliggjort i EUT).

Senast ändrat den 05.02.2014

Top