Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rättvisa marknadsförhållanden för telefoner och annan kommunikationsutrustning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rättvisa marknadsförhållanden för telefoner och annan kommunikationsutrustning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/63/EG om konkurrens på marknaderna för teleterminalutrustning

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

  • Syftet med direktivet är att öppna upp marknaderna för teleterminalutrustning* för konkurrens.
  • Det syftar också till att förbättra den information som finns tillgänglig för konsumenterna om olika typer av utrustning för att göra det möjligt för användarna att dra nytta av teknisk utveckling och ta informerade beslut som konsumenter.

VIKTIGA PUNKTER

  • EU-länderna får inte bevilja särskilda eller exklusiva rättigheter i samband med import, marknadsföring, anslutning, idriftsättning och underhåll av teleterminalutrustning.
  • EU-länderna får inte vägra anslutning av terminalutrustning* till ett allmänt tillgängligt telenät eller sätta jordstationsutrustning* i drift i sitt land, såvida denna utrustning inte uppfyller vissa nödvändiga krav.
  • Sedan den 13 juni 2016 finns kraven på säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet fastställda i direktiv 2014/53/EU (och alla delegerade akter som antas enligt det direktivet) (vilket ger en övergångsperiod på ett år).
  • Säkerhetskraven för terminalutrustning för det fasta nätet (inte radio) beroende på dess egenskaper, beskrivs i lågspänningsdirektivet (2014/35/EU). Om utrustningen har en märkspänning på mellan 50 och 1 000 V för växelström eller mellan 75 och 1 500 V för likström, beskrivs kraven för elektromagnetisk kompatibilitet i direktivet om elektromagnetiskt kompatibilitet (2014/30/EU).
  • För att möjliggöra för användare att få tillgång till terminalutrustning enligt deras eget val är det nödvändigt att känna till och offentliggöra specifikationer för allmänna nätanslutningspunkter som terminalutrustningen ska anslutas till (direkt eller indirekt). EU-länderna måste försäkra sig om att operatörerna publicerar dessa specifikationer och att användarna har tillgång till allmänna nätanslutningspunkter.
  • De organ som ansvarar för övervakningen av tillämpningen av specifikationerna som utsetts av EU-länderna måste vara oberoende av offentliga eller privata organisationer som erbjuder varor och/eller tjänster inom telekommunikationssektorn.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det här direktivet har tillämpats sedan den 11 juli 2008. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 8 augusti 1995, datum angivet i direktiv 88/301/EEG av vilket direktiv 2008/63/EG är den kodifierade versionen*.

BAKGRUND

Detta direktiv var den första fasen av en politik för att avreglera marknaden för telekommunikation, som ledde till en fullständig liberalisering av marknaden den 1 januari 1998.

* VIKTIGA BEGREPP

Terminalutrustning: utrustning direkt eller indirekt ansluten till en nätanslutningspunkt i ett allmänt tillgängligt telenät för att sända, bearbeta eller ta emot information. Jordstationsutrustning ingår i denna kategori.

Jordstationsutrustning: den utrustning som kan användas för enbart sändning, för sändning och mottagning (”sändare/mottagare”) eller för enbart mottagning (”mottagare”) av radio- kommunikationssignaler som förmedlas via satellit eller andra rymdbaserade system.

Kodifiering: en ny rättsakt som ersätter en annan rättsakt som har genomgått betydande ändringar. Den nya akten bevarar reglerna i den akt som kodifieras och kan därför snabbt genomgå beslutsprocessen genom ett påskyndat förfarande.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens direktiv 2008/63/EG av den 20 juni 2008 om konkurrens på marknaderna för teleterminalutrustning (kodifierad version) (EGT L 162. 21.6.2008, s. 20-26).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 96, 29.3.2014, s. 79-106).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2014/30 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (EUT L 96, 29.3.2014, s. 357-374).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 153, 22.5.2014, s. 62-106).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 14.11.2016

Top