Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkra insektsdödande medel, desinfektionsmedel och andra industrikemikalier (biocider) i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkra insektsdödande medel, desinfektionsmedel och andra industrikemikalier (biocider) i EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

SAMMANFATTNING

Biocidprodukter (desinfektionsmedel för hemmabruk, insekticider och andra kemikalier) används för att bekämpa skadedjur (t.ex. parasiter, svampar och bakterier) eller för att skydda material. Dock kan dessa produkters egenskaper medföra en risk för människor, djur och miljön och regleras därför på EU-nivå.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen harmoniseras EU:s bestämmelser gällande försäljning och användning av biocidprodukter, samtidigt som den säkerställer hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och miljön.

VIKTIGA PUNKTER

Godkännande

Det krävs tillstånd för att sälja biocidprodukter i EU, oavsett typ. De verksamma beståndsdelarna som produkterna innehåller måste också godkännas.

Biocidernas verksamma ämnen utvärderas på EU-nivå. För varje verksamt ämne som ska utvärderas utses ett EU-land till att vara ”rapportör” . Landet ansvarar för att utarbeta en utvärderingsrapport som sedan alla EU-länder diskuterar. Målet med detta är att besluta på EU-nivå huruvida ämnet ska godkännas eller inte.

Verksamma ämnen som uppfyller uteslutningskriterierna godkänns inte. Detta är ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, långlivade*, bioackumulerande* och toxiska* (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB), eller fungerar som endokrina störningar. Om riskerna är försumbara kan dock undantag göras.

Riskerna som är förenade med biocider med nanomaterial* ska bedömas separat.

Ett godkännande som beviljas för ett verksamt ämne gäller högst tio år.

Godkända verksamma ämnen finns förtecknade på Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) webbplats.

Auktorisation

När ett verksamt ämne väl har godkänts måste företag ansöka om tillstånd att saluföra sina produkter på marknaden på något av följande sätt:

Företag kan skicka in en begäran om EU-godkännande till Echa, och om produkten anses säker kan den marknadsföras direkt i hela EU utan ett särskilt nationellt godkännande.

De kan också skicka in en begäran om ett nationellt godkännande om produkten ska säljas endast i ett land. Om tillstånd ges kan företag marknadsföra produkten i andra EU-länder, i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande av godkännandet av produkten.

Det finns även ett förenklat godkännandeförfarande för de minst skadliga produkterna som uppfyller vissa kriterier, t.ex. produkter utan ämnen som inger betänkligheter och nanomaterial.

Datadelning

För att minska kostnaderna och undvika djurförsök kräver förordningen att data om godkända ämnen och produkter som har godkänts i EU delas. Byrån har därför upprättat ett informationssystem (registret för biocidprodukter).

Behandlade objekt

Förordningen omfattar varor som har behandlats med en biocidprodukt eller som innehåller en (t.ex. möbler och livsmedelsförpackningar). Objekt får endast behandlas med verksamma ämnen som har godkänts i EU och ska märkas därefter.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 1 september 2013.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

* Långlivade: Långlivade kemikalier är de som stannar kvar i miljön (d.v.s. de bryts inte ned) och därmed är skadliga för människors hälsa. Ett exempel på detta är bekämpningsmedlet DDT.

* Bioackumulerande: ackumuleringen av ett ämne, t.ex. en kemikalie i en organism. Bioackumulering sker när detta ämne absorberas av organismen snabbare än vad det försvinner.

* Toxiska: Ämnen som kan vara skadliga för miljön eller hälsan om de inandas, förtärs eller absorberas genom huden.

* Biocider med nanomaterial: en biocid som framställs med hjälp av nanomaterial. Nanomaterial är kemiska ämnen eller material som tillverkas och används i väldigt liten skala. Nanomaterial har unika och bättre egenskaper än samma material utan nanometriska komponenter (källa: Europeiska kemikaliemyndigheten).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 528/2012

17.7.2012

EUT L 167, 27.6.2012, s. 1–123

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 736/2013

20.8.2013

EUT L 204, 31.7.2013, s. 25

Förordning (EU) nr 837/2013

23.9.2013

EUT L 234, 3.9.2013, s. 1–2

Förordning (EU) nr 334/2014

25.4.2014

EUT L 103, 5.4.2014, s. 22–32

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 av den 1 mars 2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 93, 3.4.2013, s. 1–84)

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 av den 1 mars 2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 93, 3.4.2013, s. 85–152)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 av den 18 april 2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 109, 19.4.2013, s. 4–13)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2014 av den 31 januari 2014 om fastställande av ett förfarande för ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 32, 1.2.2014, s. 3–5)

Senast ändrat 26.10.2015

Top