Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1069/2009 – hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs bestämmelser angående människors hälsa och djurs hälsa för animaliska biprodukter* och därav framställda produkter*. Bestämmelserna är utformade för att förhindra och minimera riskerna för människors och djurs hälsa och säkerställa att livsmedels- och foderkedjan är säker.

VIKTIGA PUNKTER

 • Lagstiftningen tillämpas på
  • animaliska biprodukter och därav framställda produkter som enligt lagen inte får användas som livsmedel,
  • produkter av animaliskt ursprung som får användas som livsmedel men istället används i andra syften,
  • råmaterial för tillverkning av produkter av animaliskt ursprung.
 • Tillverkare av båda produktformerna måste säkerställa att de följer lagstiftningen från början till slutet av tillverkningskedjan.
 • De måste föra ett register över de produkter de avsänder, transporterar eller tar emot, tillsammans med den dokumentation som krävs.
 • De måste informera nationella myndigheter om de produkter och lokaler de använder under tillverkningskedjan. De sistnämnda måste uppfylla vissa hygienstandarder och ha godkänts formellt.
 • EU-länderna genomför offentliga kontroller för att säkerställa att producenterna samlar in, identifierar och transporterar animaliska biprodukter utan dröjsmål och behandlar, använder eller kasserar dem enligt reglerna.
 • Produkter som är framställda av animaliska biprodukter, t.ex. kosmetika, medicintekniska produkter och veterinärmedicinska läkemedel, som uppfyller annan EU-lagstiftning, kan erbjudas för försäljning när de når slutet av tillverkningskedjan.
 • Animaliska biprodukter delas in i tre kategorier beroende på hur hög hälsorisk de utgör för människor eller djur. Dessa kategorier avgör hur de ska kasseras eller återvinnas.
 • Det finns restriktioner för användningen av båda produktformerna. Exempelvis får de inte användas som foder till djur eller odlad fisk av samma art.
 • Import av båda produkterna måste överensstämma med EU:s normer.
 • Det råder förbud mot export av båda produkterna för förbränning eller deponi, eller export till länder som inte är medlemmar i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling för användning i en anläggning för biogas eller kompostering.

År 2013 ändrades lagstiftningen så att Mayotte, ett nytt yttersta randområde till EU, fick fram till den 1 januari 2021 på sig att uppfylla bestämmelserna i lagstiftningen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 4 mars 2011.

BAKGRUND

EU:s regler för animaliska biprodukter på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Animaliska biprodukter: hela kroppar eller delar av kroppar från djur som inte är avsedda att användas som livsmedel.

* Därav framställda produkter: produkter som framställts genom behandling av animaliska biprodukter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1–33)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1069/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 26.01.2016

Top