Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säker livsmedelsberedning: gemensamma standarder för extraktionsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säker livsmedelsberedning: gemensamma standarder för extraktionsmedel

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/32/EG av den 23 april 2009 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser (omarbetning) (EUT L 141, 6.6.2009, s. 3–11). Länk till konsoliderad version.

SAMMANFATTNING

Extraktion med lösningsmedel är ett sätt att separera ett ämne från ett eller flera andra ämnen genom att tillsätta ett lösningsmedel. Det används i livsmedelsindustrin och måste vara reglerat för att säkerställa att människors hälsa skyddas och att produkterna som framställs genom tekniken kan säljas fritt i hela Europeiska unionen (EU).

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet ersätter tidigare lagstiftning, och genom det upprättas en enda lista över extraktionsmedel som får användas vid beredning av livsmedel, ingredienser i livsmedel samt råmaterial enligt vedertagna tillverkningsmetoder.

VIKTIGA PUNKTER

Tillåtna extraktionsmedel är

propan,

butan,

etylacetat,

etanol,

koldioxid,

aceton,

kväveoxidul.

EU-länderna får inte förbjuda, begränsa eller hindra försäljningen av livsmedel eller ingredienser om dessa lösningsmedel har använts i enlighet med lagstiftningen.

EU-länderna får inte tillåta att andra ämnen eller material används som extraktionsmedel.

Nationella myndigheter kan tillfälligt avbryta eller begränsa användningen av ett tillåtet extraktionsmedel om det finns goda skäl att tro att sådan användning i livsmedel kan medföra risk för människors hälsa.

Länderna måste genast informera andra EU-länder och Europeiska kommissionen, som utreder det bevismaterial som lagts fram för att fatta beslut.

Ämnen som används som extraktionsmedel måste ha vissa synliga, lättläsliga och beständiga uppgifter på förpackning, behållare eller etiketter. Dessa uppgifter är

handelsbeteckning,

tydlig indikation på lämplighet för extraktion av livsmedel eller livsmedelsingredienser,

eventuella speciella föreskrifter för lagring.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 26 juni 2009.

VIKTIGA BEGREPP

* Lösningsmedel: varje ämne som löser upp ett livsmedel.

* Extraktionsmedel: ett ämne som används under beredning av livsmedel och sedan tas bort. Det kan lämna oavsiktliga men tekniskt oundvikliga rester eller derivat i livsmedlet.

Senast ändrat 26.10.2015

Top