Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hälsoregler för förflyttning av och handel med hästar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hälsoregler för förflyttning av och handel med hästar

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 2009/156/EG om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från länder utanför EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs vilka djurhälsovillkor som måste uppfyllas vid import av hästar (även alla djur som räknas som hästdjur*) eller förflyttning av dem inom EU.

VIKTIGA PUNKTER

Hästar som kan registreras i en stambok* och som är avsedda för handel inom EU måste uppfylla följande krav:

Hästdjuren får inte visa några tecken på sjukdom 48 timmar innan de flyttas.

Hästdjuren får inte under de 15 dagarna närmast före besiktningen ha varit i kontakt med hästar som lider av någon infektiös eller smittsam sjukdom.

Hästdjuren får inte slaktas i samband med något program i syfte att utrota infektiösa eller smittsamma sjukdomar.

Hästdjuren måste identifieras genom ett dokument enligt bestämmelserna i direktiv 90/427/EEG.

Hästdjuren får inte komma från ett stall som är föremål för ett förbud om infektiösa eller smittsamma sjukdomar.

EU-länder som har drabbats av afrikansk hästpest får inte sända hästar från smittade områden, såvida de inte

flyttas under vissa tider på året, med hänsyn till smittspridande insekters verksamhet,

är symtomfria,

har testats för sjukdomen och testet är negativt,

sätts i karantän i minst 40 dagar,

skyddas från smittbärande insekter under hela perioden i karantän.

Hästar ska färdas direkt till slutdestinationen i fordon som är lämpliga för deras hälsa och välbefinnande, och ska åtföljas av ett hälsointyg. Veterinära experter från Europeiska kommissionen får utföra inspektioner på platsen.

Import från ett land utanför EU

Alla länder utanför EU som vill exportera hästar måste få tillstånd av EU, vilket baseras på deras djurhälsohistorik och garantier för djurens hälsa och välbefinnande.

Landet eller regionen utanför EU måste

vara fritt från afrikansk hästpest,

ha varit fritt från venezuelansk hästencefalomyelit i minst två år,

ha varit fritt från beskällarsjuka (dourine) och rots i minst sex månader.

Ytterligare garantier kan krävas i fråga om sjukdomar som är främmande för EU.

Hästar måste ha vistats i landet utanför EU under en specifik tidsperiod och åtföljas av ett identifieringskort och ett hälsointyg. Ytterligare inspektioner görs av veterinära experter från EU-länderna och kommissionen.

Undantag för vissa av reglerna kan beviljas, t.ex. för hästar som används för sport- och rekreationsändamål eller kulturella ändamål, eller om de är avsedda att tillfälligt släppas ut på bete eller arbeta nära EU:s inre gränser.

I förordning (EU) 2015/262 stärks identifieringsreglerna genom att ett system för hästpass.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 12 augusti 2010.

VIKTIGA BEGREPP

* Hästdjur: medlemmar av hästdjursfamiljen, vilket inbegriper hästar, åsnor och zebror, samt korsningar av dessa djur.

* Stambok: en bok eller ett annat slags register som innehåller en förteckning över godtagbara, registrerade hästar samt information om hästarnas kända anförvanter.

BAKGRUND

Mer information finns här:

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (EUT L 192, 23.7.2010, s. 1–24)

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2009/156/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 92/260/EEG av den 10 april 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för tillfällig införsel av registrerade hästar (EGT L 130, 15.5.1992, s. 67–83). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 93/195/EEG av den 2 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang (EGT L 86, 6.4.1993, s. 1–6). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 93/196/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och hälsointyg för import av hästdjur för slakt (EGT L 86, 6.4.1993, s. 7–15). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 93/197/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål (EGT L 86, 6.4.1993, s. 16–33). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 2004/211/EG av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1–10). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) (EUT L 59, 3.3.2015, s. 1–53)

Senast ändrat 24.11.2015

Top