Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säker import av mjölk och mjölkprodukter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säker import av mjölk och mjölkprodukter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 – djur- och folkhälsovillkor samt villkor för utfärdande av veterinärintyg för import till EU av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen skyddas djurs hälsa i EU, genom att man ser till att mjölk och mjölkprodukter som importeras uppfyller vissa grundläggande djurhälsokriterier.

I förordningen fastställs folkhälso- och djurhälsovillkor och villkor för utfärdande av intyg för import till EU av obehandlad mjölk och mjölkprodukter, inklusive för den värmebehandling som eventuellt krävs.

I förordningen förtecknas även de länder från vilka import får ske.

VIKTIGA PUNKTER

Import från länder utanför EU av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk får ske från godkända länder, men olika typer av värmebehandling gäller beroende på djurhälsosituationen i ursprungslandet.

De olika kategorierna av godkända länder anges i bilaga I till förordningen.

Import av obehandlad mjölk och mjölkprodukter är tillåten från de länder som anges i kolumn A i bilagan utan att någon värmebehandling måste ske.

Importerade produkter som framställts av obehandlad mjölk från kor, får, getter eller bufflar från de länder som förtecknas i kolumnerna B och C i bilagan ska ha behandlats med pastörisering, lågpastörisering (HTST) eller UHT-behandling (ultrahög temperatur) beroende på i vilken kolumn (B eller C) landet är förtecknat.

Mjölk eller mjölkprodukter från andra djur än kor, får, getter eller bufflar måste genomgå pastörisering eller UHT-behandling.

Mjölk eller mjölkprodukter får inte komma från områden som utgör en risk i fråga om mul- och klövsjuka.

Detta krav gäller inte för de länder som förtecknas i kolumn A i bilagan. Mjölk eller mjölkprodukterna måste emellertid värmebehandlas om de kommer från ett land där det har förekommit utbrott av eller där det har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de senaste tolv månaderna.

All import bör åtföljas av ett hälsointyg som undertecknats av en veterinär. Djurhälsovillkor vid import av mjölk och mjölkprodukter fastställs i direktiv 2002/99/EG.

Sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter som passerar genom EU och är avsedda för ett land utanför EU tillåts enligt denna förordning endast om

de kommer från ett godkänt land och har värmebehandlats på ett lämpligt sätt utifrån den kategori (kolumn A eller kolumn B) som ursprungslandet tillhör,

de uppfyller de särskilda djurhälsovillkoren i villkoren för utfärdande av intyg och åtföljs av ett hälsointyg,

de är godkända för transitering, däribland lagring i tillämpliga fall, efter veterinärbesiktning vid en gränskontrollstation.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen trädde i kraft den 30 juli 2010.

BAKGRUND

Import av mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 av den 2 juli 2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel (EUT L 175, 10.7.2010, s. 1–24).

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EU) nr 605/2010 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EGT L 18, 23.1.2003, s. 11–20). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 25.11.2015

Top