Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Marknadsföring av foder: EU-regler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Marknadsföring av foder: EU-regler

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 767/2009 – utsläppande på marknaden och användning av foder

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs bestämmelser om utsläppande på marknaden och användning av foder för livsmedelsproducerande djur eller sällskapsdjur.
 • I förordningen fastställs också krav för märkning, förpackning och presentation.

VIKTIGA PUNKTER

Foder

Förordningen omfattar alla ämnen eller produkter, inbegripet tillsatser, som är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade och är avsedda att användas för utfodring av djur.

Förordningen gäller oberoende av och utan att påverka andra EU-regler på djurfoderområdet som gäller

Saluföring och användning

Foder måste uppfylla säkerhets- och saluföringskrav. I synnerhet måste det

 • vara säkert,
 • inte ha direkta negativa effekter på miljön eller djurs hälsa,
 • vara sunt, äkta, oförfalskat, lämpligt för avsedd användning och av god marknadsmässig kvalitet,
 • vara märkt, förpackat och presenterat i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning.

Det får inte innehålla råvaror som är helt eller delvis förbjudna att släppas ut på marknaden.

Spårbarhet

Det måste vara möjligt att spåra foder genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan. Foderföretagen måste kunna identifiera vem som har försett dem med

 • foder,
 • ett livsmedelsproducerande djur,
 • ett ämne som är avsett för eller som kan antas ingå i ett foder.

Foder som släpps eller sannolikt kommer att släppas ut på marknaden i EU måste märkas eller identifieras på ett sådant sätt att det kan spåras.

Märkning och presentation

I denna förordning fastställs allmänna bestämmelser för märkning och presentation av allt foder, såsom skyldigheten att ange

 • fodertyp,
 • namn på och adress till foderföretaget,
 • partinummer,
 • nettovikt,
 • lista över tillsatser som använts,
 • vattenhalt.

Märkning och presentation måste vara tydligt läsbar och outplånlig. Den får inte vilseleda användaren avseende det avsedda användningsområdet eller fodrets egenskaper.

Europeiska kommissionen har offentliggjort ytterligare råd för att hjälpa företag och myndigheter i detta avseende, däribland

Förpackning

Foderråvaror eller foderblandningar måste släppas ut på marknaden i förseglade förpackningar och behållare. Vissa foder kan dock släppas ut på marknaden i lösvikt eller i ej förslutna förpackningar eller behållare. Dessa innefattar

 • foderråvaror,
 • blandningar av sädeskorn och hela frukter,
 • foderblandningar för leverans mellan tillverkare,
 • foder i form av block eller slickstenar.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 21 september 2009.

BAKGRUND

Djurfoder – marknadsföring av foder på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG (EUT L 229, 1.9.2009, s. 1–28)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 767/2009 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror (EUT L 29, 30.1.2013, s. 1–64)

Senast ändrat 03.02.2016

Top