Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handel inom EU med fjäderfä och kläckägg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handel inom EU med fjäderfä och kläckägg

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/158/EG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från länder utanför EU av fjäderfä och kläckägg

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I det fastställs hälsokraven för levande fjäderfä och deras kläckägg vid handel med dessa mellan EU-länder eller när de importeras till EU från ett land utanför EU för att undvika att infektioner hos fjäderfä kommer in och sprids.

VIKTIGA PUNKTER

 • Direktivet tillämpas på:
  • fjäderfä som är över 72 timmar gamla (inkluderar höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsar) som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött eller ägg eller för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen i jaktsyfte,
  • dagsgamla kycklingar, fjäderfä som är yngre än 72 timmar och som ännu inte har utfodrats; dock får myskänder utfodras som undantag,
  • kläckägg för inkubering.
 • Detta direktiv ska inte tillämpas på fjäderfä avsett för utställningar, förevisningar eller tävlingar.
 • Fjäderfä och kläckägg kan bara bli föremål för handel inom EU om de kommer från inrättningar som
  • uppfyller de stränga hygienkrav som fastställs i direktivet,
  • tillämpar ett godkänt system för sjukdomsövervakning, inklusive veterinärinspektioner och rapportering av misstänkt sjukdom,
  • har ett register över flocken i upp till två år.
 • Uppfödningen måste i möjligaste mån följa principen om ”allt in/allt ut”, med rengöring och desinficering efter det att en flock lämnat och innan nya fjäderfän sätts in.
 • Ägg måste samlas in minst en gång om dagen och så snart som möjligt efter det att de lagts, rengöras och desinficeras, samt placeras i nytt eller rengjort och desinficerat förpackningsmaterial. Kläckningsinrättningar måste vara åtskilda från uppfödningsinrättningar.
 • Kläckägg måste härröra från flockar som under mer än sex veckor har hållits i en godkänd inrättning och måste desinficeras.
 • Dagsgamla kycklingar ska ha kläckts från kläckägg som uppfyller kraven ovan, utan misstanke om sjukdom.
 • Avelsfjäderfä måste alltsedan kläckningen eller under mer än sex veckor ha hållits i en eller flera godkända inrättningar, måste uppfylla vaccinationsvillkoren och måste genomgå en veterinärundersökning inom 48 timmar före avsändandet (dvs. innan de väljs ut för avsändning).
 • Fjäderfän för slakt och fjäderfän som är avsedda för utsättning för att vidmakthålla viltstammen måste härröra från en anläggning där de hållits sedan kläckningen eller under mer än 21 dagar och som inte är underkastad några hälsorestriktioner. Flocken måste genomgå en veterinärundersökning inom fem dagar (48 timmar för vilt) före avsändandet.
 • Mindre strikta krav tillämpas på fjäderfä och kläckägg på färre än 20 enheter.
 • Transport av fjäderfä och kläckägg måste uppfylla specifika villkor när det gäller de förpackningar och fordon som används. Transporterna måste åtföljas av ett veterinärintyg som undertecknats av en officiell veterinär.
 • Fjäderfä och kläckägg får bara importeras till EU från godkända länder som upprätthåller hälsovillkor på minst samma nivå som de som gäller inom EU, såsom anmälningsplikt för aviär influensa och Newcastlesjukan.
 • För att säkerställa att direktivet tillämpas korrekt, utför veterinärexperter från EU-länderna och Europeiska kommissionen inspektioner på plats.
 • Vid hanteringen av de djurhälsovillkor som gäller handel och import av fjäderfä och kläckägg som fastställs i detta direktiv, bistås kommissionen av ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
 • Direktivet kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/429 från och med den 20 april 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 1 januari 2010. Genom det kodifierades rådets direktiv 90/539/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från länder utanför EU av fjäderfä och kläckägg.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (EUT L 343, 22.12.2009, s. 74–113).

Fortlöpande ändringar av rådets direktiv 2009/158/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 226, 23.8.2008, s. 1–94).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1–208).

Senast ändrat 18.12.2016

Top