Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/41/EG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler för innesluten användning*av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)*för att skydda människors hälsa och miljön i EU.

VIKTIGA PUNKTER

Klassificering och anmälan

 • Användare av GMM måste bedöma riskerna med de inneslutna användningarna för människors hälsa och miljön. Bedömningen leder till att den inneslutna användningen indelas i någon av följande klasser:
  • Klass 1: för verksamhet utan eller med försumbar risk.
  • Klass 2: för verksamhet med låg risk.
  • Klass 3: för verksamhet med måttlig risk.
  • Klass 4: för verksamhet med hög risk.
 • När innesluten användning av GMM ska ske för första gången måste användaren lämna in en anmälan med uppgifter (som anges i bilaga V till direktivet) till den behöriga myndigheten i sitt EU-land. Syftet med detta är att förvissa myndigheten om att den föreslagna anläggningen är lämplig för att bedriva verksamheten på ett sätt som inte utgör någon fara för människors hälsa och miljön.
 • Efter anmälan till de behöriga myndigheterna får innesluten användning enligt klass 1 påbörjas utan vidare anmälan.
 • Innesluten användning enligt klass 2 kan påbörjas omedelbart efter anmälan om anläggningen tidigare har anmälts för innesluten användning enligt klass 2 eller en högre klass. Om anläggningen inte tidigare har anmälts, och om den behöriga myndigheten inte anger annat, får innesluten användning enligt klass 2 påbörjas 45 dagar efter det att anmälan har lämnats in (eller tidigare om myndigheten samtycker till detta).
 • Innesluten användning enligt klass 3 eller 4 får inte påbörjas utan tillstånd på förhand från den behöriga myndigheten, som måste meddela sitt beslut skriftligen.

Olyckor *

 • Innan en innesluten användning påbörjas måste EU-länderna se till att
  • en beredskapsplan upprättas för fall där icke-fungerande inneslutningsåtgärder skulle kunna medföra allvarlig fara, så att man kan reagera i händelse av en olycka, och
  • personer som kan påverkas av en olycka informeras om alla aspekter som rör deras säkerhet.
 • Om en olycka inträffar måste respektive EU-land se till att användaren av GMM underrättar de behöriga myndigheterna och ger all information som krävs för att situationen ska kunna bedömas och åtgärder vidtas.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 10 juni 2009.

BAKGRUND

Detta direktiv upphäver direktiv 90/219/EEG och konsoliderar det direktivet och dess efterföljande ändringar till en enda rättsakt.

Direktivet fastställer miniminormer för innesluten användning av GMM. EU-länderna får vidta strängare åtgärder.

* VIKTIGA BEGREPP

Innesluten användning: Varje verksamhet där mikroorganismer modifieras genetiskt eller odlas, förvaras, transporteras, destrueras, bortskaffas eller på annat sätt används och där inneslutnings-/säkerhetsåtgärder används för att begränsa dessa mikroorganismers kontakt med allmänheten och miljön.

GMM: Mikroorganismer, exempelvis bakterier, virus eller svampar, vars genetiska material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt vid parning och/eller naturlig rekombination.

Olyckor: I detta direktiv avses med olyckor varje händelse som innebär ett betydande och oavsiktligt utsläpp av GMM vid innesluten användning och som kan innebära fara för människors hälsa eller för miljön.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG av den 6 maj 2009 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (omarbetning) (EUT L 125, 21.5.2009, s. 75–97).

Senast ändrat 07.07.2016

Top