Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Återvunna plastförpackningar i kontakt med livsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Återvunna plastförpackningar i kontakt med livsmedel

Förordning (EG) nr 282/2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

SAMMANFATTNING

Plastavfall kan vara förorenat av ämnen från tidigare användning eller av ämnen som härrör från material som inte är avsett att komma i kontakt med livsmedel. Därför är det nödvändigt med en lämplig process för avlägsnande av eventuella föroreningar, för att kontrollera slutproduktens säkerhet.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs särskilda åtgärder för återvunna material och produkter av plast. Förordningen kompletterar förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen omfattar användning av återvunna material och produkter av plast som kommer i direkt kontakt med livsmedel. Den gäller inte för tidigare oanvänt spill eller polymer som har brutits ned till monomerer* på ett kemiskt sätt, t.ex. genom att man har tagit bort plasticiteten.

De material och produkter som omfattas av förordningen omfattas även av förordning (EU) nr 10/2011 om plastmaterial avsedda att användas i förpackningar för livsmedel.

Återvunna plastmaterial som används för att tillverka material och produkter som omfattas av denna förordning måste ha tagits fram genom en godkänd återvinningsprocess, vilken sköts enligt reglerna i bilagan i förordning (EG) nr 2023/2006 om god sed för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Godkännande kan beviljas om återvinningsprocessen är förenlig med följande krav:

Kvaliteten på insatsvaran måste kontrolleras.

Insatsvaran ska härröra från plastmaterial och plastprodukter som tillverkas i enlighet med EU-lagstiftningen om plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Processen ska garantera att det inte finns någon risk för förorening eller att mängden inte utgör någon risk att skada hälsan.

Den färdiga produkten får inte släppa ut komponenter i livsmedel i en mängd som kan vara skadlig för människors hälsa, eller leda till att livsmedlets sammansättning förändras på ett oacceptabelt sätt eller att livsmedlet inte längre ser ut, luktar eller har samma konsistens som tidigare.

Europeiska kommissionen för ett offentligt register över godkända återvinningsprocesser samt ett register över återvinningsanläggningar i EU och länder utanför EU.

Den frivilliga förklaringen om det återvunna innehållet i återvunna material och produkter av plast följer bestämmelserna som fastställs i ISO 14021:1999.

Utöver att uppfylla kraven i förordning (EU) nr 10/2011 ska det i förklaringen om överensstämmelse även bekräftas att

en godkänd återvinningsprocess användes, samt processens EG-registreringsnummer,

insatsvaran av plast, återvinningsprocessen och det återvunna plastmaterialet överensstämmer med specifikationerna i tillståndet som har beviljats,

ett kvalitetssäkringssystem tillämpas.

VIKTIGA BEGREPP

* Monomer: ett ämne bestående av enskilda, fristående molekyler, till skillnad från en polymer som blir formbar genom att molekyler från en monomer förs samman.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 17 april 2008.

Se mer information om material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 av den 27 mars 2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och ändring av förordning (EG) nr 2023/2006

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 282/2008

17.4.2008

EUT L 86, 28.3.2008, s. 9–18

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4–17)

Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 384, 29.12.2006, s. 75–78)

Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 12, 15.1.2011, s. 1–89)

Senast ändrat 03.12.2015

Top