Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Folie av regenererad cellulosafilm i kontakt med livsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Folie av regenererad cellulosafilm i kontakt med livsmedel

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2007/42/EG om material och produkter av regenererad cellulosafilm som kommer i kontakt med livsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Detta direktiv är ett särskilt direktiv som föreskrivs i förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

I direktivet definieras regenererad cellulosafilm*.

Direktivet innehåller även en förteckning över ämnen som är tillåtna att använda vid tillverkning av regenererad cellulosafilm, samt mängder som inte får överstigas. Syftet med detta är att skydda konsumenternas hälsa.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet gäller för regenererad cellulosafilm – antingen som en färdig produkt eller som en del av en färdig produkt med andra material – som är avsedd att komma i kontakt med eller placeras i kontakt med livsmedel.

Det omfattar följande kategorier:

1.

Olackerad regenererad cellulosafilm.

2.

Lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning härrörande från cellulosa.

3.

Lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning bestående av plast.

Det gäller inte för konsttarm gjord av regenererad cellulosa.

Förteckning över godkända ämnen

I bilaga II i direktivet finns en lista över ämnen som är godkända vid tillverkning av regenererad cellulosafilm, samt begränsningar för användning av dem.

Regenererad cellulosafilm som är olackerad eller lackerad med plast kan tillverkas med andra ämnen än de som anges i bilaga II om de används som färgämne eller bindemedel, under förutsättning att inga spår av migration av dessa ämnen i eller på livsmedel kan påvisas.

Regenererad cellulosafilm som är lackerad med plast måste vara förenlig med beskrivningen i förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Ytor av regenererad cellulosafilm försedda med tryck får inte komma i kontakt med livsmedel.

Marknadsföring och märkning

När material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda för att komma i kontakt med livsmedel marknadsförs behöver de åtföljas av en skriftlig förklaring, i enlighet med förordning (EG) nr 1935/2004. Detta krav gäller dock inte för material eller produkter som genom sina egenskaper är tydligt avsedd att komma i kontakt med livsmedel.

Om särskilda villkor har angivits för användningen ska ett material eller en produkt av regenererad cellulosafilm förses med märkning i enlighet därmed.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 20 juli 2007.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

* Regenererad cellulosafilm: ett tunt filmmaterial som är framställt av raffinerad cellulosa från ny trä- eller bomullsråvara. Regenererad cellulosafilm kan vara lackerad på den ena eller båda sidorna.

RÄTTSAKT

Kommissionens direktiv 2007/42/EG av den 29 juni 2007 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 172, 30.6.2007, s. 71–82)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4–17). Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 1935/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 12, 15.1.2011, s. 1–89). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 02.12.2015

Top