Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Livsmedel för särskilda näringsändamål

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Livsmedel för särskilda näringsändamål

Lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål (för spädbarn och småbarn, för personer med störd matsmältning eller ämnesomsättning, eller för personer med särskilda fysiska tillstånd) har harmoniserats på europanivå. Märkningen av dessa produkter ska innefatta information om särskilda egenskaper hos produkten, om energihalten eller om halten av kolhydrater, proteiner och fetter osv.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål.

SAMMANFATTNING

Detta direktiv gäller livsmedel för särskilda näringsändamål.

Dessa livsmedel skiljer sig från vanliga livsmedel genom sin sammansättning eller sitt tillverkingssätt. Dessutom ska de uppfylla de särskilda näringsbehoven hos följande grupper:

  • personer som har störningar i matsmältningssystemet eller ämnesomsättningen;
  • personer som har särskilda fysiologiska tillstånd; och
  • friska spädbarn eller småbarn.

Endast livsmedel som uppfyller näringsbehovet hos de två första grupperna ovan får betecknas dietisk eller för dietkost.

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser gäller grupper av livsmedel avsedda för följande särskilda näringsbehov:

Särskilda bestämmelser fastställs i särdirektiv eller förordningar som kan innehålla förebehåll som huvudsakligen rör varornas natur eller varornas samansättning och märkning.

Särskilda näringsämnen

Det är möjligt att berika livsmedel genom att tillsätta näringsämnen, för att uppfylla särskilda näringsbehov och/eller särskilda rättsliga krav. Dessa berikade livsmedel måste vara säkra att konsumera och framtagna på grundval av vetenskapliga rön.

Deras sammansättning måste uppfylla de renhetskrav som ställs av EU:s lagstiftning och av nationell lagstiftning, eller de som rekommenderas av internationella organisationer.

Märkning, presentation och reklam

Livsmedel för särskilda näringsändamål som inte styrs av ett särskilt direktiv följer reglerna för märkning och presentation av livsmedel samt reklam för livsmedel för normal konsumtion. Den beteckning under vilken en dietprodukt säljs ska dock åtföljas av en uppgift om dess särskilda näringsmässiga egenskaper och ytterligare information om:

  • sammansättningen eller tillverkningssättet som ger produkten dess särskilda näringsmässiga egenskaper;
  • energihalten i kilojoule (kj) och kilokalorier (kcal);
  • halten av kolhydrater, proteiner och fetter för 100 gram eller 100 milliliter av produkten.

Livsmedel för särskilda näringsändamål får inte saluföras annat än i färdigförpackad form och på ett sådant sätt att förpackningen täcker det helt, utom för detaljhandel eller om ett särdirektiv föreskriver annat.

Utsläppande på marknaden

När ett livsmedel som inte hör till någon av grupperna av livsmedel för vilka särskilda bestämmelser gäller släpps ut på marknaden, ska tillverkaren eller importören av sagda produkt meddela detta och skicka in ett exemplar av etiketten som används till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkten saluförs för första gången. Då produkten sedan släpps ut på marknaden i en annan medlemsstat, ska tillverkaren eller importören skicka exemplaret av etiketten till den behöriga myndigheten i denna medlemsstat tillsammans med uppgift om mottagaren av den första underrättelsen.

Den behöriga myndigheten får kräva att tillverkaren eller importören lägger fram vetenskapliga mateiral och uppgifter som visar att livsmedlet stämmer överens med ett av de särskilda näringsmässiga målen för en av de tre konsumentgrupper som tidigare identifierats.

Förbjudande eller begränsning av handel

En medlemsstat får förbjuda eller begränsa handlen med ett livsmedel för särskilda näringsändamål om detta utgör en fara för människors hälsa eller om det inte uppfyller kraven i detta direktiv eller i särdirektiven som antagits tillsammans med detta direktiv.

Kommissionen granskar de skäl som anförts av medlemsstaten och rådfrågar ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa innan den vidtar lämpliga åtgärder.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/39/EG

9.6.2009

-

EUT L 124, 20.5.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 av den 13 oktober 2009 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål [Europeiska unionens officiella tidning L 269, 14.10.2009].

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål [ COM(2011) 353 final - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

I förslaget till förordning granskas den ramlagstiftning som upprättas av direktiv 2009/39/EG. Genom förslaget avskaffas begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål och nya allmänna bestämmelser definieras för vissa livsmedelskategorier, nämligen livsmedel för spädbarn och småbarn och livsmedel för patienter under medicinsk övervakning.

Senast ändrat den 25.06.2014

Top