Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd av svin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd av svin

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/120/EG – lägsta djurskyddskrav vid svinhållning

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I det fastställs de lägsta djurskyddskraven vid svinhållning.

VIKTIGA PUNKTER

Förutom att det i direktivet fastställs standarder för skydd av svin, fastställs också regler gällande smärtsamma åtgärder, i synnerhet kastrering, svansamputering (kupering), borttagning av hörntänder osv.

Tillämpningsområde

 • De lägsta kraven gäller för alla kategorier av avels- och slaktsvin:
  • Smågrisar (från födsel till avvänjning).
  • Avvanda smågrisar (från avvänjning till 10 veckors ålder).
  • Avels- eller slaktsvin (mer än 10 veckors ålder).
  • Suggor och gyltor (svin av honkön efter puberteten och före första grisningen).
  • Galtar (svin av hankön efter puberteten, avsett för avel) och så vidare.
 • Dessa djur ska hållas i grupper, utom i vissa undantagsfall (grisande suggor, galtar). Uppfödarna måste genomföra åtgärder som syftar till att uppfylla grundläggande behov och förhindra aggression inom gruppen. I synnerhet måste svinen ha permanent tillgång till en tillräcklig mängd berikningsmaterial för att stimulera utforskande beteende.

Suggor och gyltor

 • Vid behov måste dräktiga suggor och gyltor behandlas mot parasiter. Uppbundna suggor och gyltor har varit förbjudna sedan den 1 januari 2006.
 • En vecka före grisning kan suggor och gyltor isoleras. Ett fritt område måste vara tillgängligt för naturlig eller assisterad grisning. Boxar måste vara försedda med skyddssystem för smågrisarna.

Smågrisar (ej avvanda)

Smågrisar får inte tas från suggan innan de är 28 dagar gamla, såvida inte modersuggans eller smågrisens välbefinnande eller hälsa skulle kunna påverkas negativt.

Avvanda smågrisar och avelssvin

 • Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att djuren inte slåss.
 • Svin ska hållas i grupper och får inte blandas (utom före avvänjning eller under veckan efter avvänjning, vid behov).
 • Aggressiva djur ska hållas borta från gruppen (liksom skadade djur).
 • Lugnande läkemedel får endast användas för att underlätta blandning under exceptionella omständigheter och efter samråd med veterinär.

Smärtsamma åtgärder på djur

 • En veterinär eller ”vårdare” med utbildning i frågor om djurs välbefinnande har behörighet att utföra följande:
  • Reducering av storleken på smågrisars hörntänder.
  • Kupering av svansar (före den sjunde levnadsdagen eller efter denna ålder om det utförs av en veterinär, under bedövning och med långtidsverkande smärtlindring).
  • Kastrering av hanar (före den sjunde levnadsdagen eller efter denna ålder om det utförs av en veterinär, under bedövning och med långtidsverkande smärtlindring).
  • Håltagning för nosringar om djuren föds upp utomhus.
 • Kupering av svansar eller reducering av hörntänders storlek får inte utföras rutinmässigt, utan endast när det finns belägg för att skada på suggors spenar eller på andra svins öron eller svansar har inträffat. Innan dessa förfaranden utförs måste andra åtgärder vidtas för att förebygga svansbitning och andra oönskade beteenden, med hänsyn till miljö och beläggningsgrad. Av denna anledning måste olämpliga djurhållningsmetoder och miljöförhållanden åtgärdas.

Hälsa

Sjuka eller skadade svin ska placeras i individuella inhägnader.

Foder

I direktivet föreskrivs standarder gällande utfodring i ”tillräcklig mängd” och ”permanent” tillgång till dricksvatten. Alla svin måste ha tillgång till foder samtidigt som andra djur i gruppen. Alla svin ska utfodras minst en gång per dag.

Omgivande miljö

 • Standarder gällande golvyta sätts utefter djurets vikt:
  • Mellan 0,15 m2 för svin som väger mindre än 10 kg och 1 m2 per djur över 110 kg.
  • 1,64 m2 per gylta.
  • 2,25 m2 per sugga.
  • 6 m2 för en galt (10 m2 om galten används för naturlig betäckning).
 • Vissa standarder för omgivande miljö har endast gällt sedan den 1 januari 2013 (för byggnader konstruerade före 2003 eller efter datumet för inträde i EU).
 • Golven måste vara jämna men inte hala, för att förebygga skador på djuren.
 • Liggplatsen måste vara bekväm, ren och torr.

Miljö

Konstant buller på 85 dB eller mer ska undvikas. Ljusintensiteten ska vara minst 40 lux i 8 timmar.

Kontroller

 • EU-länderna måste utföra kontroller varje år på ett statistiskt representativt urval.
 • Europeiska kommissionen kan skicka veterinärexperter som gör kontroller på plats på uppfödningarna med hjälp av nationella inspektörer.

Särskilda regler

EU-länderna kan tillämpa strängare regler i sitt eget territorium än de som fastställs i detta direktiv. I så fall måste de informera kommissionen om alla sådana åtgärder i förväg.

Förordningen om offentlig kontroll

Genom förordning (EU) 2017/625, EU:s nya lagstiftning om offentlig kontroll av livsmedel och djurfoder, ändras vissa mindre tekniska detaljer i direktivet. Dessa ändringar kommer att gälla från den 14 december 2019.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 10 mars 2009. Direktivet 2008/120/EG är den kodifierade versionen av direktiv 91/630/EEG och dess fortlöpande ändringar. EU-länderna måste införliva det ursprungliga direktivet 91/630/EEG i sin nationella lagstiftning senast 1994 (och dess ändringar senast 2003).

BAKGRUND

Mer information finns här:

 • Svin (Europeiska kommissionen).

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2009 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning (EUT L 47, 18.2.2009, s. 5).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2017/625 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 23.10.2017

Top