Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Livsmedelsaromer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Livsmedelsaromer

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1334/2008 om aromer för användning i och på livsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs allmänna krav för säker användning av aromer* i livsmedel.

Förordningen har en bilaga med en förteckning över godkända ämnen.

I förordningen fastställs de märkningskrav som måste respekteras.

VIKTIGA PUNKTER

Aromer får, utifrån tillgängliga vetenskapliga rön, inte utgöra en säkerhetsrisk för kunder eller missleda dem.

EU antog den 1 oktober 2012 en förteckning över godkända aromer. Det är endast dessa som får användas och säljas i EU. Förteckningen uppdateras regelbundet.

Förordningen innehåller en förteckning över ämnen, t.ex. vätecyanid, som inte får tillsättas i livsmedel.

Den fastställer också maxnivåer för vissa ämnen, exempelvis estragol, som förekommer naturligt i aromer i så olika artiklar som alkoholhaltiga och alkoholfria drycker, tuggummi, soppor och fisk.

Aromer som säljs mellan företag eller till allmänheten måste överensstämma med särskilda märkningsregler. Exempelvis måste det på deras förpackning eller behållare anges antingen ”för livsmedel” eller ”för begränsad användning i livsmedel” .

Begreppet ”naturlig” får endast användas för att beskriva en arom som erhållits direkt från animaliskt eller vegetabiliskt material.

Europeiska kommissionen kan be producenter eller användare av aromer att informera kommissionen om vilka mängder de använder under en given tolvmånadersperiod.

Lagstiftningen gäller inte aromer med en uteslutande söt (t.ex. socker), salt (t.ex. salt) eller sur smak, råa livsmedel eller blandningar som färska, torkade eller frusna kryddor och/eller örter, eller teer och infusioner.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den började gälla den 20 januari 2009.

BAKGRUND

Livsmedelsaromer: EU-regler (Europeiska kommissionen).

Aromer (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet).

VIKTIGA BEGREPP

* Aromer: ämnen som används för att förbättra eller förändra lukten och smaken hos livsmedel. Genom gemensamma regler och standarder ser EU till att aromer inte utgör ett hot mot människors hälsa och kan användas i alla EU-länder.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (EUT L 354, 31.12.2008, s. 34–50)

Senare korrigeringar och ändringar av bilagorna till förordning (EG) nr 1334/2008 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 26.11.2015

Top