Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Användning av enzymer i livsmedel (utom i tillsatser)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Användning av enzymer i livsmedel (utom i tillsatser)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1332/2008 om livsmedelsenzymer

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs harmoniserade regler för enzymer* som används i livsmedel. Dessa regler behövs för att skydda människors hälsa och för att göra det möjligt att lägga till enzymer var som helst i EU.

Lagstiftningen innehåller även en EU-förteckning över enzymer som är godkända, villkor för hur de ska användas i livsmedel samt märkningskrav.

VIKTIGA PUNKTER

Endast enzymer i EU-förteckningen får säljas och användas i livsmedel.

Godkända enzymer får inte utgöra fara för människors hälsa eller vilseleda konsumenter. De måste fylla ett skäligt tekniskt behov för framställning, bearbetning, beredning, behandling, förpackning, transport eller lagring av livsmedel.

Förteckningen över godkända enzymer innehåller uppgifter om enzymets namn och annan relevant information, livsmedel som ett enzym kan tillföras, villkor för användning och eventuella begränsningar eller särskilda krav.

Särskilda regler för märkning gäller för enzymer. Reglerna beror på om enzymerna ska saluföras till allmänheten eller inte.

Informationen ska vara väl synlig, klart läslig, outplånlig och förståelig.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen, genom vilken tidigare lagstiftning ändras, trädde i kraft den 20 januari 2009.

VIKTIGA BEGREPP

* Livsmedelsenzym: en produkt som framställs av växter, djur eller mikroorganismer som kan katalysera en biokemisk reaktion och som används vid framställning, bearbetning, beredning, behandling, förpackning, transport eller lagring av livsmedel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1332/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 354, 31.12.2008, s. 7–15)

Fortlöpande korrigeringar och rättelser av förordning (EG) nr 1332/2008 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 11.01.2016

Top