Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkra livsmedelstillsatser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkra livsmedelstillsatser

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1333/2008 – livsmedelstillsatser

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Denna förordning ersätter tidigare delar av Europeiska unionens (EU:s) lagstiftning genom att sammanföra alla typer av livsmedelstillsatser* under en rättsakt.
 • I förordningen finns listor med:
  • godkändatillsatser ,
  • villkor för deras användning och märkning.
 • Förordningen förenklar även förfarandet för godkännande.

VIKTIGA PUNKTER

 • Endast EU-godkända tillsatser kan säljas och användas i livsmedel.
 • För att godkännas får en tillsats inte medföra några hälsorisker eller vilseleda konsumenterna. Den måste uppfylla ett rimligt behov som inte kan uppnås på något annat sätt.
 • En tillsats måste ge fördelar för konsumenterna. Den måste bland annat:
  • bevara matens näringsvärde,
  • bidra till framställning, bearbetning, beredning, behandling, förpackning, transport eller lagring av maten,
  • uppfylla behov av specialkost.
 • Särskilda villkor gäller för sötningsmedel och färgämnen.
 • Tillsatser ska användas till den lägsta nivå som krävs för att uppnå den önskade effekten. Mängden fastställs med hänsyn till acceptabelt dagligt intag och behoven hos särskilda konsumentgrupper (t.ex allergiker).
 • Tillsatser bör som regel inte användas i
  • obearbetade livsmedel,
  • livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn.
 • Tillsatser, oavsett om de är avsedda för försäljning till slutkonsumenter eller inte, måste uppfylla tydliga märkningskrav, som att tillhandahålla namn och/eller E-nummer (para-orange färg är t.ex. E 110).
 • Lagstiftningen gäller inte följande ämnen, om de inte används som tillsatser:
  • processhjälpmedel, dvs. en substans som avsiktligt används för att behandla råmaterial,
  • ämnen som används för att skydda växter och växtprodukter,
  • näringsämnen och tillsatser i livsmedel,
  • ämnen för att behandla vatten.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 20 januari 2010.

BAKGRUND

De flesta utvärderingarna av tillsatser är från 1980-talet och 1990-talet. De omprövas nu och processen bör vara klar innan 2020.

Efter det kan Europeiska kommissionen föreslå ändringar av de nuvarande villkoren för användning eller att vissa tillsatser tas bort från listan med godkända livsmedelstillsatser.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Livsmedels-tillsatser: ämnen som används i livsmedel av olika skäl, t.ex. för att göra dem sötare, tillsätta färg eller förlänga hållbarheten.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16–33).

Fortlöpande ändringar av bilagorna till förordning (EG) nr 1333/2008 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 av den 25 mars 2010 om inrättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 80, 26.3.2010, s. 19–27).

Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1–295).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 19.09.2016

Top