Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen införs djurskyddsregler för avlivning eller slakt av djur som hålls för produktion av livsmedel och produkter såsom päls och läder. Den omfattar också avlivning av djur på gårdar i andra sammanhang, såsom vid sjukdomsbekämpning.
 • Förordningen gäller inte djur som avlivas i naturen eller inom ramen för vetenskapliga experiment, jakt, sport- eller kulturevenemang och eutanasi som utförs av en veterinär. Förordningen gäller inte heller fjäderfä, kaniner eller harar som dödas för privat konsumtion i hemmet.

VIKTIGA PUNKTER

Djur ska förskonas från all smärta, plåga eller lidande som kan undvikas vid tidpunkten för avlivning. Företag, såsom slakteri, måste se till att djuren

 • garanteras fysiskt välbefinnande och skydd, hålls rena, skyddas från skada och hanteras och inhyses på så sätt att hänsyn tas till deras normala beteende,
 • inte visar några tecken på sådan smärta eller rädsla som kan undvikas, eller uppvisar onormalt beteende,
 • inte hålls utan foder eller vatten under längre perioder,
 • skyddas från kontakt med andra djur om det skulle kunna skada deras välbefinnande och om detta kan undvikas.

Anläggningar för avlivning måste kunna uppfylla alla dessa villkor vid alla tider på året.

Fixering och bedövningsmetoder

I förordningen fastställs detaljerade regler om fixering och bedövning av djur, däribland utbildning av personal och korrekt underhåll av utrustning. Den omfattar tillämpning av olika metoder för olika djur. I synnerhet måste bedövade djur förbli medvetslösa tills de dör, om de inte är föremål för särskilda metoder som påbjuds av religiösa riter som måste äga rum i ett slakteri.

Kompetensbevis

Avlivning av djur och därmed sammanhängande verksamhet får endast utföras av personer med kompetens för att göra detta och utan att djuren orsakas sådan smärta, plåga eller lidande som kan undvikas. Vissa verksamheter kräver individuella kompetensbevis, till exempel följande:

 • Hantering och vård av djur före fixering.
 • Fixering av djur för bedövning eller avlivning.
 • Bedövning av djur och bedömning av om bedövningen varit effektiv.
 • Länkning eller annan upphängning eller avblodning av levande djur.
 • Slakt i enlighet med religionsutövning.

Det hälsointyg som åtföljer kött som importeras från länder utanför EU måste intyga att motsvarande krav har uppfyllts.

Slakterier

Det finns detaljerade bestämmelser för konstruktion, utrustning och drift av slakterier. Rutiner måste ständigt övervakas av slakteripersonalen, som också måste utse en djurskyddsansvarig för att säkerställa efterlevnad. Följande fixeringsmetoder är bland de förbjudna:

 • Upphängning av djur som är vid medvetande.
 • Mekanisk fastspänning eller fastbindning av fötter eller ben.

Det finns några undantag där fixering med djuret vänt upp och ner är tillåten när det gäller fjäderfä eller i samband med slakt för religiösa riter.

Besättningsavlivning* och nödavlivning

En handlingsplan måste finnas inrättad för att säkerställa att denna förordning efterlevs innan en besättningsavlivning påbörjas. Dessutom måste besättningsavlivning rapporteras varje år. Rapporten ska innehålla bland annat följande:

 • Orsakerna till besättningsavlivningen.
 • Antal avlivade djur och berörda arter.
 • Bedövnings- och avlivningsmetoder som använts.
 • Svårigheter vid besättningsavlivningen och lösningar för att minimera de berörda djurens lidande.

Om djur upplever svår smärta eller svårt lidande måste djurhållaren för de berörda djuren vidta alla nödvändiga åtgärder för att avliva djuren så snabbt som möjligt.

Bristande efterlevnad och sanktioner

EU-länderna ska se till att bestämmelserna genomförs och att behöriga myndigheter har befogenhet att

 • ändra rutiner, eller sakta ner eller stoppa produktionen,
 • öka kontrollfrekvensen,
 • dra in eller återkalla kompetensbevis.

Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 1 januari 2013.

BAKGRUND

I artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt infördes erkännandet att djuren är kännande varelser*.

Se mer information om slakt och bedövning på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

*Besättningsavlivning: process för avlivning av djur av folkhälso-, djurhälso-, djurskydds- eller miljöskäl under tillsyn av behörig myndighet.

*Kännande varelse: en varelse som har förmågan att uppleva fysisk och psykisk smärta och lidande.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (EUT L 303, 18.11.2009, s. 1–30)

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning nr 1099/2009 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om system för fixering av nötkreatur där djuren vänds upp och ner eller tvingas till onaturliga ställningar (COM(2016) 48 final, 8.2.2016)

Senast ändrat 23.05.2016

Top