Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikation och registrering av svin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikation och registrering av svin

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/71/EG om identifikation och registrering av svin

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Den syftar till att säkerställa spårbarheten* för svin genom att länderna i Europeiska unionen (EU) måste inrätta ett enhetligt system för identifikation och registrering.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna måste inrätta ett system för att identifiera grupper av svin så att deras ursprung och transporter mellan anläggningar kan spåras.
 • Direktivet gäller inte för vilda svin, och undantag kan beviljas för anläggningar där man håller ett enda svin för eget bruk, förutsatt att djuret uppfyller de veterinära, fysiska och administrativa villkoren i direktiv 90/425/EEG.
 • Identifikations- och registreringssystemet kräver
  • ett öronmärke eller tatuering som identifierar gruppen av svin så att man kan avgöra födelseanläggningen och eventuella efterföljande anläggningar; märkningen ska göras så snart som möjligt och innan djuren lämnar sin födelseanläggning,
  • ett registervid varje anläggning över svin och transporterna av dem, som ska föras i minst tre år,
  • en nationell centraliserad elektronisk databas innehållande svinanläggningar, identifikationer för grupper av svin och transporterna av dem.
 • All information som rör svintransporter som inte åtföljs av ett intyg eller dokument som krävs enligt veterinär eller avelsteknisk lagstiftning måste göras tillgänglig för myndigheterna på begäran, under minst den tid som bestäms.
 • Djur som skickas av ett land utanför EU för slakt i EU måste inte nödvändigtvis identifikationsmärkas enligt detta direktiv om de blir godkända vid EU:s veterinärkontroller för levande importer och sedan slaktas inom 30 dagar.
 • EU-länderna måste tillämpa påföljder för överträdelser av direktivet.
 • Direktivet kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/429 från och med den 20 april 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Denna kodifierade version (direktiv 2008/71/EG) är en ny rättsakt som innehåller den ursprungliga rättsakten (direktiv 92/102/EEG) och dess fortlöpande ändringar. Den har gällt sedan den 28 augusti 2008. EU-länderna måste införliva direktiv 92/102/EEG i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1993.

* VIKTIGA BEGREPP

Spårbarhet: möjligheten att spåra livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur eller ämne som ska användas för förbrukning genom alla faser av produktion, bearbetning och distribution.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2008/71/EG av den 15 juli 2008 om identifikation och registrering av svin (kodifierad version) (EUT L 213, 8.8.2008, s. 31–36).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1–208).

Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29–41).

Fortlöpande ändringar av direktiv 90/425/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 05.10.2016

Top