Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeisk avdelning för yttre åtgärder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeisk avdelning för yttre åtgärder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 2010/427/EU – om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

Europeiska utrikestjänsten är underställd Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Utrikestjänsten bistår den höga representanten i utförandet av mandaten, nämligen:

Utrikestjänsten bistår också rådets generalsekretariat, kommissionen och EU-ländernas diplomatkårer, för att säkerställa enhetlighet i de europeiska yttre åtgärderna.

Slutligen bistår utrikestjänsten kommissionen i utarbetandet och verkställandet av finansiella program och instrument för EU:s yttre åtgärder.

En central förvaltning

Europeiska utrikestjänsten har sitt säte i Bryssel. Det leds av en verkställande generalsekreterare som ska vara underställs Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Utrikestjänstens centralförvaltning är organiserad i generaldirektorat som hanterar:

  • områdena för tematiska och geografiska åtgärder, som täcker alla länder och regioner i världen;
  • den administrativa förvaltningen, säkerheten i kommunikations- och informationssystemen, budgetförvaltning och personalfrågor;
  • krishanteringen och planeringen, EU:s militära stab och EU:s centrum för underrättelseanalys – EU INTCEN (tidigare EU:s lägescentral – SITCEN) för utgörande av GUSP.

Ett nätverk av delegationer

Den europeiska utrikestjänsten består också av delegationer från EU till länder utanför EU och olika internationella organisationer. Var och en av dessa leds av en delegationschef, som är underställd den höga representanten och utrikestjänsten. Delegationschefen representerar EU i det berörda landet.

Delegationerna samarbetar och utbyter information med diplomatkårerna i EU-länderna.

Utrikestjänstens verkställande generalsekreterare är ansvarig för en finansiell och administrativ utvärdering av varje delegation.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 26 juli 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (EUT L 201, 3.8.2010, s. 30–40).

Senast ändrat 28.06.2016

Top