Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vetenskapligt och tekniskt samarbete med Förenta staterna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vetenskapligt och tekniskt samarbete med Förenta staterna

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Förenta staterna (USA) och Europeiska unionen (EU) syftar till att uppmuntra, utveckla och främja vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan de båda avtalsparterna. Framför allt gör avtalet det möjligt för vetenskapliga medarbetare i USA och EU att ta del av varandras forskning och utveckling på ömsesidig basis.

RÄTTSAKT

98/591/EG: Rådets beslut av den 13 oktober 1998 om att ingå ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering.

2009/306/EG: Rådets beslut av den 30 mars 2009 om förlängning och ändring av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering.

2014/240/EU: Rådets beslut av den 14 april 2014 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staternas regering.

SAMMANFATTNING

Beslut 2014/240/EU syftar till att för ytterligare fem år förlänga avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen (EG) och Förenta staterna (USA), som ursprungligen undertecknades den 5 december 1997 i Washington.

Målet är att stärka samarbetet mellan de båda avtalsparterna inom gemensamma prioriterade områden där vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling bedrivs. Områdena för samarbete är följande:

 • miljö (även klimatforskning),
 • biomedicin och hälsa (däribland forskning om aids, infektionssjukdomar och narkotikamissbruk),
 • jordbruk,
 • fiskerivetenskap,
 • ingenjörsvetenskap,
 • icke-kärnenergi,
 • naturtillgångar,
 • materialvetenskap (inklusive nanoteknik) och metrologi,
 • informations- och kommunikationsteknik,
 • telematik,
 • bioteknik,
 • havsforskning och marin teknik,
 • samhällsvetenskaplig forskning,
 • transporter,
 • säkerhetsforskning,
 • rymdforskning,
 • forsknings- och teknikpolitik, förvaltning, utbildning av och rörlighet för forskare.

Avtalet omfattar genomförande av forskningsprogram, teknisk utveckling och demonstration genom främjande av samarbete med och mellan företag, forskningscentrum och universitet från USA och EU-länderna. Avtalet syftar också till att gynna vetenskapliga medarbetares utbildning och rörlighet liksom spridning och optimering av forskningsresultat, samtidigt som skyddet av immateriella rättigheter efterlevs.

De båda avtalsparterna ska göra det lättare för vetenskapliga medarbetare och utrustning som används till verksamhet som omfattas av avtalet att uppehålla sig inom deras territorier. Samordning utförs av en gemensam rådgivande grupp som i regel sammanträder en gång per år. Gruppen består av ett begränsat, lika stort antal företrädare från varje part. Gruppen utvärderar och övervakar avtalets genomförande. Dess befogenheter omfattar även att fastställa inom vilka sektorer som samarbetet kan stärkas och att ange forskningsprioriteringar.

Bakgrund

I avtalet mellan EU och USA fastställs officiella samarbetsramar för vetenskaplig och teknisk forskning. Det undertecknades ursprungligen den 5 december 1997 för en inledande period på fem år. Avtalet kan förlängas efter eventuella ändringar för ytterligare fem år. Mer information finns på webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 98/591/EG

13.10.1998

-

EGT L 284, 22.10.1998, s. 35-36.

Beslut 2009/306/EG

30.3.2009

-

EUT L 90, 2.4.2009, s. 20-21.

Beslut 2014/240/EU

14.4.2014

-

EUT L 128, 30.4.2014, s. 43-44.

23.09.2014

Top