Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeisk strategi för havs- och sjöfartsforskning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeisk strategi för havs- och sjöfartsforskning

Naturvetenskap och teknik erbjuder möjligheten att kombinera skyddet av marina ekosystem med en hållbar utveckling av den maritima verksamheten, med hänsyn till skapandet av en ny integrerad havspolitik. Kommissionen har i detta sammanhang tagit fram denna strategi vars syfte är att föreslå hur man kan förbättra samordningen mellan havs- och sjöfartsforskningen. För att uppnå målen föreskriver den bland annat att kapacitetsuppbyggnad, att förstärka integreringen av etablerade forskningsdiscipliner och att öka samarbetet mellan alla aktörer som berörs av haven och oceanerna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, till rådet, till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 3 september 2008 med titeln ”En europeisk strategi för havs- och sjöfartsforskning: Samstämmiga ramar inom det europeiska området för forskningsverksamhet för att främja en hållbar användning av oceaner och hav” [KOM(2008) 534 slutgiltigt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Kommissionens strategi bygger på två huvudlinjer. Den första består av att öka den europeiska forskningens kapacitet att hantera de marina ekosystemens komplexitet, medan den andra syftar till att ta fram nya styresformer. I strategin presenteras ett antal åtgärder som bygger på:

  • Kapacitetsuppbyggnaden av infrastrukturer (till exempel övervakningsanläggningar och insamlingen av uppgifter, oceanobservatorier, undervattensteknik eller specialiserade forskningsfartyg), innovation och utbildning.
  • Utvecklingen av integrationen av kunskaper och observationsuppgifter såväl som främjandet av tvärvetenskapliga forskningsaktiviteter inom tvärgående teman (till exempel inverkan av mänsklig verksamhet på ekosystemen vid kusterna och i haven eller skyddet och utnyttjande av den marina biologiska mångfalden), inbegripet tekniköverföringen.
  • Främjandet av samarbete genom kombinationen av olika finansieringsmodeller på regional och nationell nivå, på gemenskaps nivå och på privat nivå. Den föreskriver även en utveckling av det internationella samarbetet, ty problemen som rör oceanerna och haven har en världsomfattande karaktär.

De nya styresformerna som planeras i detta meddelande omfattar inrättandet av ett stabilt partnerskap som är öppet och grundar sig på existerande nätverk mellan forskare, ansvariga politiker, industriledare och företrädare för det civila samhället. Det här partnerskapet bör leda till ett avtal som syftar till att fastställa forskningens prioriteringar och att stärka samarbetet, till exempel genom att inrätta en gemensam programplanering inom de prioriterade områdena. Kommissionens roll kommer att bestå av att fortsätta stödja sina mål genom att tillämpa verktygen i ramprogrammen och principerna för det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA), bland annat genom att hitta de bästa sätten att utnyttja ny finansiering som kommer från medlemsstaterna, regionerna och gemenskapen.

Den europeiska strategin för sjöfartsforskningen måste godkännas av rådet och Europaparlamentet. Den första rapporten om genomförande kommer att läggas fram av kommissionen senast 2012.

Bakgrund

Strategin är en uppföljning av meddelandet om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen, som lades fram i oktober 2007. I meddelandet underströk kommissionen återigen att dess huvudsyfte är att skapa goda villkor för tillväxt av marina aktiviteter, och samtidigt skydda de marina ekosystemen i enlighet med strategin för den marina miljön.

Strategin är en integrerad del av det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA). Den utgör ett av de första försöken som syftar till att förankra ERA i en viss forskningsinriktning.

Senast ändrat den 22.10.2008

Top