Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategisk ram för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategisk ram för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete

Syftet med det här meddelandet är att främja det internationella vetenskapliga och tekniska samarbetet. Kommissionens mål är att utarbeta en strategisk ram som är nödvändigt för öppnandet mot omvärlden av det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA). Den här ramen kommer i framtiden bidra till en hållbar utveckling och till Europas konkurrenskraft på det vetenskapliga och tekniska området.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 24 september 2008 med titeln: “Strategisk ram för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete” [KOM(2008) 588 slutgiltigt – Ej offentliggjort i den Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Ett utökat partnerskap, dels mellan medlemsstaterna och dels mellan dem och den Europeiska unionen, är särskilt nödvändigt vid öppnandet mot omvärlden av det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA).

För att det här partnerskapet ska bli en framgång upprättar kommissionen en strategisk ram för det internationella vetenskapliga och tekniska samarbetet. Den här ramen tillhandahåller riktlinjer som ska genomföras av den Europeiska gemenskapen (EG) och av medlemsländerna, i nära samarbete med tredjeländer.

RIKTLINJER FÖR ÖPPNANDET AV ERA

Utveckla en internationell dimension

För att uppnå det här målet måste EG stärka sina relationer med länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken och förbereda sin eventuella anslutning till det sjunde ramprogrammet. Kommissionen och medlemsländerna kan samordna genomförandet av prioriteter med länderna som berörs av den europeiska grannskapspolitiken och förstärka de regionala dialogerna kring IT och kommunikation (IKT). Kommissionen kan på sitt håll även skapa politiska dialoger med de berörda länderna eller främja spridandet av god praxis och harmoniseringen av politik i dessa länder genom att ge dem tillgång till det strategiska stödprogrammet för informations- och kommunikationsteknik (IKT).

EG bör främja samarbetet med vissa tredjeländer enligt de geografiska och tematiska prioriteringar som har fastställts gemensamt av medlemsstaterna och kommissionen. Det här samarbetet skulle kunna innebära ett mervärde i den globala kampen mot klimatförändringar, fattigdom etc. Det skulle även kunna göra det möjligt att dela på uppnådda resultat inom ramen för bilaterala avtal och uppmuntra inrättandet av ett nätverk med europeiska experter inom områdena för vetenskap, IKT och medier inom den Europeiska unionens representation som finns i tredjeländer. Medlemsländerna och kommissionen bör även dels säkerställa att politiken för forskning och utveckling (FoU) är konsekvent, dels övervaka komplementariteten mellan finansieringsmekanismerna för att undvika slöseri med tillgångar. Kommissionen ska å sin sida försäkra att samarbetet med vissa tredjeländer drar fördel av finansieringsmekanismerna i det sjunde ramprogrammet och se till att det leder till ingåendet av biregionala avtal, i synnerhet med ASEAN och Afrikanska unionen. Kommissionen ska fortsätta ge sitt tekniska bistånd till tredjeländer till förmån för IKT-politiken, genom att hämta inspiration från geografiskt inriktade projekt såsom @LIS för Latinamerika eller EUMEDIS för Medelhavet.

Förbättra villkoren för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete

För att uppnå det här målet måste medlemsstaterna uppmuntra det internationella samarbetet inom ramen för globala forskningsinfrastrukturer, inklusive inom IKT-sektorn. De måste även vidta åtgärder för att minska den digitala klyftan i utvecklingsländerna.

Det är viktigt för medlemsstaterna och för kommissionen att främja forskarnas rörlighet och upprättandet av globala nätverk. Upprättandet av nätverken ska ge europeiska forskare som verkar i ett tredjeland lika stora möjligheter att fortsätta bidra till utvecklingen av sina länder som forskare som kommer från ett tredjeland. För att främja forskarnas rörlighet bör medlemsstaterna införliva ett system med ”forskningsvisum” i sin lagstiftning och inrätta stipendier för forskare som vill återvända till sina ursprungsländer. Gemenskapsinstrumenten för internationell rörlighet, såsom det särskilda programmet ”Människor” inom det sjunde ramprogrammet, skulle dessutom kunna anpassas.

En öppning av forskningsprogram skulle ge alla forskningsinstitut från tredjeländer tillgång till program som rör FoU. Finansieringen är vanligtvis begränsad till deltagare som kommer från de partnerländer som deltar i det internationella samarbetet. Men eftersom det i fråga om forskning är så att fri konkurrens främjar excellensen skulle finansieringen av samarbetsprojekt kunna utvidgas till forskningsorganisationer och forskare som befinner sig i industrialiserade tredjeländer som ger motsvarande bidrag till europeiska forskare.

På grundval av avtalen om internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete bör medlemsstaterna och kommissionen globalt främja principerna i rekommendationen om förvaltningen av immateriella rättigheter. Principerna garanterar ömsesidighet, en rättvis behandling och ömsesidiga fördelar i fråga om immateriella rättigheter. De främjar på så sätt tilliten och kunskapsutbytet inom forskarvärlden.

Inom ITK-sektorn bör kommissionen ge en ökad betydelse till samarbetet i fråga om förstandardisering på grundval av öppna standarder och främja kopplingen mellan forskningsprogrammens resultat och standardiseringen. Detta skulle göra det möjligt att undanröja hinder för spridning av teknik.

BAKGRUND

Denna strategi för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete utgör ett av fem strategiska initiativ som kommissionen har tagit till följd av grönboken från 2007 ”Det europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter”. Den har dessutom som syfte att bidra till den fria rörligheten för kunskap (”Europeiska unionens femte frihet”) på global nivå.

Denna strategi utgör en fortsättning av det meddelande som kommissionen lade fram 2006 “För ett globalt partnerskap i informationssamhället” och ett offentligt samråd om öppnandet av nya marknader inom ITK-sektorn som organiserades i juli 2007.

Senast ändrat den 08.10.2008

Top