Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

I denna förordning fastställs en ny rättslig struktur för gemensamma forskningsanläggningar som är av intresse för Europa. Det gör det möjligt för EU-länder och länder som är kopplade till EU:s ramprogram för forskning (Horisont 2020) att inrätta och driva dessa anläggningar. På så sätt fyller strukturen ett rättsligt tomrum. Den gör det också möjligt att ta sig an komplicerade, och ofta väldigt dyra, projekt på ett gemensamt sätt.

SAMMANFATTNING

Förordningen upprättar en enda rättslig grund vars syfte är att underlätta inrättandet och drivandet av konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortiet) för EU-länderna och med eventuellt deltagande av länder som är kopplade till EU:s, andra länders och specialiserade mellanstatliga organisationers ramprogram för forskning och utveckling. EU-länderna och de associerade länderna är själva ansvariga för utarbetningen av ett infrastrukturprojekt och för definitionen av de viktigaste aspekterna som stadgar, säte etc.

Till skillnad mot det gemensamma företaget för teknikinitiativet, i vilket EU systematiskt deltar som medlem, är Eric en rättslig enhet i vilken EU inte behöver vara medlem.

Denna rättsliga grund är tillämplig på en infrastruktur som är av paneuropeiskt intresse.

En forskningsinfrastruktur som har inrättats som en Eric med stöd av denna förordning måste respektera följande villkor:

genomföra europeisk forskningsverksamhet;

innebära ett mervärde inom forskning och teknik på europeisk och internationell nivå;

vara öppen för forskare i EU-länderna och länder som är kopplade till EU:s ramprogram för forskning och utveckling (Horisont 2020);

befrämja forskares rörlighet och utbyte av kunskaper i det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA);

bidra till spridningen och utnyttjandet av resultat från forskningsverksamhet.

Eric-konsortiets verksamheter har i princip inget vinstintresse. Dock tillåts en Eric att ha viss begränsad ekonomisk verksamhet förutsatt att verksamheter är relaterade till konsortiets huvuduppgift och att det inte utgör ett hinder för forskningsinfrastrukturens främsta mål.

Framställningar om att inrätta ett Eric-konsortium har adresserats till kommissionen för utvärdering.

Den inlämnade dokumentationen ska innehålla:

begäran om inrättande adresserad till kommissionen;

ett förslag till stadgar (förteckningen över medlemmar, Eric-konsortiets namn och säte, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, Eric-konsortiets olika organ och dess kompetenser, deras sammansättning och deras beslutsprocesser, Eric-konsortiets varaktighet, dess grundläggande principer, arbetsspråket/arbetsspråken, hänvisningar till regler om tillämpning av stadgarna);

en teknisk och vetenskaplig beskrivning (se villkoren nedan);

en förklaring där EU-landet som står som värd erkänner Eric-konsortiet som en internationell organisation vid tillämpning av direktiven om mervärdesskatt och punktskatter.

Kommissionen ska fatta sitt beslut i ljuset av resultaten från utvärderingen och med hänsyn till EU-ländernas synpunkter, och översänder det sedan till sökanden. Om kommissionen godkänner inrättandet av Eric-konsortiet publiceras beslutet i Europeiska unionens officiella tidning.

Under utvärderingsperioden kan sökanden anmodas att komplettera eller ändra sin ansökan.

Eric-konsortiet har status som juridisk person och ska ha sitt säte hos en av sina medlemmar (EU-land eller ett land som är kopplat till EU:s ramprogram för forskning). Dess namn måste innehålla förkortningen ”ERIC”.

Ett Eric-konsortium måste bestå av minst ett EU-land och två andra länder som är antingen EU-länder eller associerade länder. Andra EU-länder eller associerade länder, andra länder eller specialiserade mellanstatliga organisationer kan därefter ansluta sig till infrastrukturen.

Eric-konsortiet betraktas även som en organisation eller en internationell organisation i den mening som avses i direktiven om moms, punktskatt och offentlig upphandling. Den är undantagen från moms- och punktskatteskyldigheter och dess upphandlingsförfaranden ska omfattas av direktivet om offentlig upphandling.

Medlemmarnas ansvarsskyldighet för Eric-konsortiets skulder är i princip begränsad till deras respektive bidrag.

Den tillämpliga lagen är i första hand EU-lagstiftningen, därefter lagstiftningen i det stadgeenliga sätet eller i det land som driften sker avseende vissa säkerhetsfrågor och tekniska frågor.

Fem år efter antagandet av denna rättsliga ram genomförde kommissionen en utvärdering av den och rapporterade till Europaparlamentet och rådet.

Bakgrund

Denna förordning är ett av de strategiska initiativ som är en uppföljning av grönboken om ERA av den 4 april 2007. Detta initiativ är en del av genomförandet av avsnittet ”Forskningsinfrastrukturer” i det sjunde ramprogrammet ( 2007–2013) och i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020).

Mer information hittar du på följande platser: Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation: konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 723/2009

28.8.2009

-

EUT L 206, 8.8.2009, s. 1–8

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1261/2013

26.12.2013

EUT L 326, 6.12.2013, s. 1–2

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Komissionens genomförandebeslut 2014/923/EU av den 12 december 2014 om inrättande av Gemensamma institutet för långbasinterferometri i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Jiv-Eric) (EUT L 363, 18.12.2014, s. 156–169)

Komissionens genomförandebeslut 2014/526/EU av den 6 augusti 2014 om inrättande av den digitala forskningsinfrastrukturen för konst och humaniora som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Dariah-Eric) (EUT L 239, 12.8.2014, s. 64–80).

Komissionens genomförandebeslut 2014/261/EU av den 5 maj 2014 om inrättande av forskningsinfrastrukturen Euro-Argo som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Euro-Argo-Eric) (EUT L 136, 9.5.2014, s. 35–50)

Komissionens genomförandebeslut 2013/713/EU av den 29 november 2013 om inrättande av Europeiska infrastrukturnätverket för klinisk forskning (Ecrin) i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Ecrin-Eric) (EUT L 324, 5.12.2013, s. 8–20).

Komissionens genomförandebeslut 2013/700/EU av den 22 november 2013 om inrättande av en europeisk socialundersökning som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ESS Eric) (EUT L 320, 30.11.2013, s. 44–62).

Kommissionens genomförandebeslut 2013/701/EU av den 22 november 2013 om inrättande av ett konsortium för forskningsinfrastruktur med inriktning på biobanker och biomolekylära resurser (BBMRI-ERIC) som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (EUT L 320, 30.11.2013, s. 63–80).

Komissionens genomförandebeslut 2013/640/EU av den 7 november 2013 om inrättande av Europeiska infrastrukturen för avancerad överbryggande forskning inom medicin i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eatris-Eric) (EUT L 298, 8.11.2013, s. 38–47).

Kommissionens beslut 2012/136/EU av den 29 februari 2012 om inrättande av den gemensamma infrastrukturen för språkresurser och språkteknologi som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Clarin Eric) (EUT L 64, 3.3.2012, s 13–28).

Kommissionens beslut 2011/166/EU av den 17 mars 2011 om inrättande av Share-Eric-konsortiet (EUT L 71, 18.3.2011, s. 20–31), i dess lydelse enligt kommissionens genomförandebeslut 2014/302/EU av den 27 maj 2014 (EUT L 159, 28.5.2014, s. 52–53).

Senast ändrat 10.09.2015

Top