Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt partnerskap för forskare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiskt partnerskap för forskare

Europa måste hävda sig i en ökad internationell konkurrens inom områdena för forskning och utveckling (FoU) som lockar till sig de bästa forskarna. Om Europa ska fortsätta vara och utveckla sig som ett forskningscentrum av världsklass, måste prioriterade gemensamma insatser genomföras för att undvika att begåvningarna flyr till regioner som erbjuder bättre utsikter. Syftet med det här partnerskapet är att etablera en ram för prioriterade gemensamma insatser från olika medlemsstater avseende systematisk rekrytering, pensioner, sociala skydd för rörliga forskare, attraktiva arbetsförhållanden, och förbättring av utbildning och kompetensutveckling.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 23 maj 2008 med titeln: ”Bättre karriärer och ökad rörlighet: ett partnerskap för forskare” [KOM(2008) 317 slutligt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

För att motverka bristen på forskare i Europa föreslår kommissionen ett partnerskap för att främja en rad prioriterade insatser inom områdena forskning och utveckling (FoU).

2. För att kunna hävda sig i den internationella konkurrensen som lockar till sig unga forskare måste den Europeiska unionen (EU) erbjuda unga akademiker attraktiva villkor.

3. Det europeiska partnerskapet för forskare ska göra det möjligt innan slutet av 2010 att inrätta gemenskapsåtgärder och göra konkreta framsteg inom fyra områden (rekrytering, pensioner och socialt skydd, anställnings- och arbetsförhållanden, och forskarnas utbildning).

Öppen rekrytering och överföring av bidrag

Det är meningen att partnerskapet ska leda till att alla europeiska forskare ska kunna söka forskartjänster på forskningsinstitutioner, speciellt genom antagandet av bästa praxis vad gäller erkännandet av kvalifikationer. I verkligheten annonseras tjänsterna ofta bara internt eller på nationell nivå.

Viss information som t ex lediga offentliga tjänster borde publiceras mer systematiskt på Internet på webbplatser som exempelvis EURAXESS eller EURES.

Överföringen av bidrag som godkänns av nationella finansieringsbyråer eller inom ramen för gemenskapsprogram bör ses över. En förbättring skulle kunna ge forskare en friare karriär och de nationella finansieringsbyråerna möjlighet att ta hänsyn till forskningens bästa och att gynna utlokaliseringar som gynnar vissa projekt.

Socialförsäkring och tilläggspensioner för rörliga forskare

Det är viktigt att förenkla åtkomsten till information om socialförsäkringen och om effekterna av transnationell rörlighet på tilläggspensioner för att ge arbetsgivare och forskare en chans att lära sig mer om sina rättigheter.

Medlemsstaterna ska bli bättre på att utnyttja den flexibla europeiska lagstiftningen som rör planerade undantag i gemenskapslagstiftningen för samordning av socialförsäkringen (Förordningar (EG) nr 1408/71 och 574/72). De här undantagen tillåter medlemsstaterna att tillämpa olika regler eller att förlänga perioden för tillämpning av den nationella lagstiftningen, i arbetarnas intresse.

För att främja forskarnas internationella rörlighet föreslås det att medlemsstaterna ska inkludera specifika klausuler för forskarna i socialförsäkringsavtalen med tredjeländer för att förenkla deras internationella rörlighet.

Med avseende på tilläggspensionerna är det lämpligt att främja överföringen av rättigheter och utarbetandet av paneuropeiska pensioner som är avsedda för forskarna.

Attraktiva anställnings- och arbetsvillkor

För att göra forskarkarriären mer attraktiv krävs det att möjligheterna till professionell utveckling för unga forskare förbättras med hjälp av principen ”flexicurity”, regelbundna utvärderingar, mer självständighet och en ändamålsenlig utbildning.

Det krävs en ökad flexibilitet när det gäller kontraktsförfaranden och administrativa förfaranden för att debuterande forskare lättare ska kunna få en fast anställning och etablera sig som självständiga. Den nationella lagstiftningen, som är tillämplig på erfarna forskare och på forskare som befinner sig i slutet av sin karriär, ska för övrigt värdera personliga meriter snarare än anställningstid och införa större flexibilitet i förvaltningen av deras karriärer.

Forskare som får ersättning på atypiska sätt (traktamente, stipendier etc.) bör omfattas av ett anpassat socialt skydd.

Manliga och kvinnliga forskare ska behandlas lika och möjlighet att kombinera yrkesliv och familj ska ges och underlättas.

Förbättring av utbildning, kompetensutveckling och erfarenhet

Forskarna ska kunna utföra nya arbetsuppgifter. Det kan i synnerhet handla om att ansvara för hantering av immaterialrättsliga frågor, att leda multidisciplinära projekt eller att starta eget företag. Det är alltså viktigt att medlemsstaterna förbereder ”nationella åtgärdsprogram för kompetensutveckling” för att forskarna ska ha tillgång till kompetensutveckling under hela deras karriärer.

Den traditionella universitetsutbildningen förbereder inte forskarna på den moderna kunskapsbaserade ekonomin, där kopplingarna mellan företag och offentliga forskningsinstitutioner intar en framträdande plats för utvecklingen av nya produkter, etc. Medlemsstaterna måste stärka banden mellan universiteten och företagen. Det är i synnerhet företagen som kan säkerställa en förbättring av forskarnas utbildning, bidra till finansiering av doktorandutbildningen och samtidigt vara med och utforma programmen.

Bakgrund

Detta meddelande är ett av fem strategiska initiativ som har planerats av kommissionen under 2008 som uppföljning av grönboken om det europeiska området för forskningsverksamhet (EOF) som syftar till att skapa ett europeiskt utrymme för forskning som är öppnare, mer konkurrenskraftigt och attraktivt. Kommissionen föreslår därför att det här partnerskapet upprättas för att det ska finnas tillräckligt med arbetskraft för att kunna bygga det europeiska kunskapssamhället, och på sätt bidra till målen i Lissabonstrategin för tillväxt och arbete.

Partnerskapets första etapp avslutas 2010 med en utvärdering av situationen och resultaten av genomförda åtgärder inom ramen för partnerskapet.

Senast ändrat den 24.09.2008

Top