Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska partnerskap med västra Balkan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europeiska partnerskap med västra Balkan

Europeiska unionen ska inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen med länderna på västra Balkan upprätta europeiska partnerskap med Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Serbien och Montenegro, inbegripet Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244. I partnerskapen fastställs prioriterade åtgärdsområden och en finansieringsram i syfte att främja stabiliteten och välståndet i länderna i regionen inför en fördjupad integration i EU; länderna har erkänts som potentiella kandidatländer. Kandidatlandet Kroatien omfattas av ett partnerskap för anslutning, eftersom anslutningsförhandlingar redan har inletts med landet.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 533/2004 av den 22 mars 2004 om upprättande av partnerskap inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen [Se ändringsrättsakterna].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) har beslutat att tillämpa samma tillvägagångssätt för länderna på västra Balkan som den tillämpat för de nya medlemsstaterna och de anslutande länderna. Den utbyggda stabiliserings- och associeringsprocessen kommer således att fortsätta att utgöra ramen för länderna på västra Balkan till dess att de integreras i EU.

Partnerskap ska upprättas med Albanien, Bosnien-Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Serbien och Montenegro, inbegripet Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

Anslutningsförhandlingar har redan inletts med Kroatien, som omfattas av ett partnerskap för anslutning där landets särskilda status som kandidatland beaktas.

Partnerskapen syftar till att stödja genomförandet av stabiliserings- och associeringsprocessen i länderna på västra Balkan och sörja för att de respekterar anslutningskriterierna (de s.k. Köpenhamnskriterierna) inför medlemskap i EU. Partnerskapsavtalen tillhandahåller en samlad ram för de reformer som måste genomföras samt en finansieringsram. De berörda länderna fastställer i sin tur handlingsplaner som innehåller såväl tidsplaner som närmare uppgifter om vilka åtgärder de avser vidta för att uppfylla de krav som följer av en ökad integration i EU.

Hur partnerskapen fungerar

Partnerskapen utgör en ram för de prioriteringar som gjorts utifrån analyser av situationen i de enskilda partnerländerna och på vilka förberedelserna för partnerländernas vidare integrering i EU måste inriktas, mot bakgrund av de kriterier som fastlagts av Europeiska rådet och de framsteg som uppnåtts i stabiliserings- och associeringsprocessen, bl.a. stabiliserings- och associeringsavtalen, och särskilt det regionala samarbetet.

Partnerskapen anpassas regelbundet i förhållande till de framsteg som varje land har gjort och i enlighet med de nya prioriteringar som fastställts. Principerna, prioriteringarna och villkoren i de enskilda europeiska partnerskapen, och eventuella efterföljande ändringar av dessa, bör därför antas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

Uppföljningen av de europeiska partnerskapen ska säkerställas inom ramen för de mekanismer som inrättats enligt stabiliserings- och associeringsprocessen, särskilt på grundval av årsrapporterna.

Finansiellt stöd

Partnerskapen erbjuder även en ram för det finansiella stöd som framför allt syftar till att genomföra de prioriterade åtgärderna och uppfylla de fastställda målen.

Gemenskapsstödet till länderna på västra Balkan inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen tillhandahålls via de befintliga finansieringsinstrumenten, dvs instrumentet för stöd inför anslutningen för perioden 2007-2013 som ersätter Cardsprogrammet för perioden 2000-2006.

Bakgrund

Vid sitt möte i Feira i juni 2000 bekräftade Europeiska rådet att alla länder på västra Balkan har status som tänkbara kandidater till EU-medlemskap. Detta förutsätter dock att de politiska, ekonomiska och institutionella kriterier som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn 1993 (artiklarna 6 och 49 i EU-fördraget) uppfylls, vilket bekräftades i förklaringen från toppmötet i Zagreb i november 2000 mellan EU och de länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen och vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni 2003.

I Thessalonikiagendan (EN) från juni 2003 identifieras olika sätt att stärka stabiliserings- och associeringsprocessen, bl.a. genom upprättande av partnerskap.

Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien är kandidatländer vars status som kandidatland erkändes 2004 respektive 2005. Dessutom inledde medlemsstaterna anslutningsförhandlingar med Kroatien den 3 oktober 2005.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 533/2004

27.3.2004

-

EUT L 86, 24.3.2004.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 269/2006

20.2.2006

-

EUT L 47, 17.2.2006

Förordning (EG) nr 229/2008

18.3.2006

-

EUT L 73, 15.3.2008

Senast ändrat den 31.08.2011

Top