Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integrationen med Europeiska unionen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Integrationen med Europeiska unionen

Att stärka EU:s stabiliserings- och associeringspolitik gentemot länderna i Sydosteuropa och fastställa ett program för att främja dessa länders integration i EU.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 21 maj 2003 "Västra Balkan och den europeiska integrationen" [KOM(2003) 285 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Integrationen av länderna på Västra Balkan i EU har blivit en prioritet för EU. För att uppnå detta mål måste stabiliserings- och associeringsprocessen förstärkas. EU:s utvidgning till länderna i Central- och Östeuropa tjänar som inspirationskälla för denna fördjupning. Det är mycket viktigt att dessa länder delar med sig av sina erfarenheter till länderna i Sydosteuropa. Integrationsprocessens utveckling beror sist och slutligen på varje lands förmåga och ansträngningar.

Åtgärder för förstärkning av stabiliserings- och associeringsprocessen

Enligt detta meddelande bör möjligheten övervägas att inrätta partnerskap för integration med länderna på Västra Balkan. Inom ramen för dessa partnerskap kommer det att fastställas vilka åtgärder varje land bör vidta för att närma sig EU. Förteckningen över vilka åtgärder som bör vidtas på kort och medellång sikt kommer att tjäna som grundval för bedömningen av vilka framsteg vart och ett av länderna gör i riktning mot en anslutning. Med hjälp av den kan också prioriteringarna för det stöd som ges genom Cards-programmet fastställas. Länderna i området kommer att utarbeta handlingsplaner för genomförandet av prioriteringarna i partnerskapen för integration. Kommissionen kommer att följa upp framstegen regelbundet, bland annat genom årliga rapporter.

"Partnersamverkan" (att tjänstemän från medlemsstaterna skickas till institutioner i kandidatländerna för att dela med sig av sina erfarenheter) har visat sig vara mycket nyttig för länderna i Central- och Östeuropa och utgör ett positivt bidrag till stärkandet av kandidatländernas institutioner. Sedan oktober 2002 har genom Cards-programmet partnersamverkan organiserats för vissa länder på Västra Balkan. I syfte att stärka institutionerna uppmuntrar kommissionen också inrättandet av en högskola som skall ägna sig åt reform av den offentliga förvaltningen.

I meddelandet föreslås ett förstärkt samarbete i rättsliga och inrikes frågor. En dialog kommer med anledning av detta att inledas med länderna i området. Det kommer att föras djupgående diskussioner om ämnen av stort intresse för länderna i Sydosteuropa, t.ex. EU:s viserings- och migrationspolitik. Länderna i området bör utarbeta planer för bekämpning av den organiserade brottsligheten.

Kommissionen föreslår att länderna på Västra Balkan deltar i vissa gemenskapsprogram. Länderna skulle på så sätt kunna bekanta sig med gemenskapens strategier och arbetsmetoder.

Kommissionen kommer att fortsatt stödja den ekonomiska utvecklingen, handeln och övergången till en livskraftig marknadsekonomi. Länderna på Västra Balkan måste utnyttja alla de möjligheter som ges genom handelsåtgärder som vidtas gentemot dem och frihandelsavtal som sluts mellan dem eller med EU. Kommissionen kommer att anta åtgärder för att dessa länder bättre ska kunna dra nytta av handelsförmånerna. Utvecklingsbetingelserna för små och medelstora företag måste förbättras. Med anledning av detta rekommenderas att Europeiska stadgan för småföretag tillämpas. Kommissionen föreslår en ekonomisk dialog med dessa länder samt en eventuell utvidgning av den inre energimarknaden.

Cards-programmet fortsätter att vara det främsta finansiella stödet för stabiliserings- och associeringsprocessen. Kommissionen föreslår att programmet ges en utökad budget. Kommissionen står också beredd att studera möjligheten att i samarbete med internationella institutioner ge länderna i området makroekonomiskt undantagsstöd.

I meddelandet uppmuntras regionalt samarbete mellan länderna i området och det gränsöverskridande samarbetet med EU:s medlemsstater.

I meddelandet förespråkas parlamentariskt samarbete genom att parlamenten i länderna i området stärks och integreras i de regionala och internationella parlamentariska strukturerna.

Politiskt samarbete rekommenderas också. Länderna på Västra Balkan bör uppmuntras att delta i de gemensamma ståndpunkterna och i EU:s förklaringar inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den politiska dialogen mellan länderna i området och EU bör intensifieras och bli mer regelbunden.

Senast ändrat den 25.01.2011

Top