Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stabiliserings- och associeringsprocessen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Stabiliserings- och associeringsprocessen

Europeiska unionen vill inleda en stabiliserings- och associeringsprocess med Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien samt Montenegro och Serbien inklusive Kosovo vilka, enligt resolutionen nr 1244 som antagits av Förenta nationernas säkerhetråd, ingick i federala republiken Jugoslavien år 1999. Inom ramen för denna strävan kommer Europeiska unionen därför att utveckla nya avtalsförbindelser med dessa länder i form av stabiliserings- och associeringsavtal.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 26 maj 1999 om stabiliserings - och associeringsprocessen för länderna i södra Östeuropa [KOM(1999) 235 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Meddelandet bidrar till att precisera EU:s gemensamma strategi för sydöstra Europa. Denna strategi utgör ramen för förbindelserna mellan EU och regionen.

EU:s nuvarande regionala strategi

Den regionala strategin utgjorde sedan 1996 ramen för förbindelserna med de fem länderna i regionen, nämligen Bosnien-Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien samt Förbundsrepubliken Jugoslavien samt delats upp i Montenegro och Serbien inklusive Kosovo vilka (i enlighet med resolution nr 1244 som antagits av Förenta nationernas säkerhetsråd). Målen för den regionala strategin, vilka fastställdes 1996, var att stödja genomförandet av fredsavtalen i Dayton/Paris och Erdut och att skapa ett område med politisk och ekonomisk stabilitet genom att

 • införa och upprätthålla demokrati och rättsstat,
 • främja respekten för de mänskliga rättigheterna och för minoriteters rättigheter,
 • få igång den ekonomiska verksamheten igen.

Stabiliserings- och associeringsprocessen

Genom meddelandet inleds en ny, förstärkt strategi gentemot länderna i sydöstra Europa. Denna strategi går ut på att inrätta en stabiliserings- och associeringsprocess med följande innehåll:

 • Utveckling av stabiliserings- och associeringsavtal, med utsikt till ett medlemskap i EU under förutsättning att Köpenhamnskriterierna är uppfyllda.
 • Utveckling av de ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna med och inom regionen.
 • Utveckling av det nuvarande ekonomiska och finansiella biståndet.
 • Stöd till demokratisering, det civila samhället, utbildning och institutionell utbyggnad.
 • Samarbete om rättsliga och inrikes frågor.
 • Utveckling av den politiska dialogen.

Meddelandet innehåller också analyser av hur varje enskilt land uppfyller villkoren inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen. Med dessa analyser som utgångspunkt förklarar kommissionen i meddelandet att förhandlingar om stabiliserings- och associeringsavtal med Bosnien-Hercegovina och med Kroatien kommer att inledas så snart dessa länder uppfyller villkoren. När det gäller Förbundsrepubliken Jugoslavien – sedermera uppdelad i Montenegro och Serbien inklusive Kosovo (i enlighet med resolution nr 1244 som antagits av Förenta nationernas säkerhetsråd) uppger kommissionen att några sådana förhandlingar för närvarande inte kan komma i fråga till följd av den pågående konflikten i Kosovo. Däremot tillkännager kommissionen sin avsikt att lägga fram ett förslag om inledande av förhandlingar med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Kommissionen anger också att den i sinom tid är beredd att utarbeta en rapport om möjligheten att inleda förhandlingar om ett stabiliserings- och associeringsavtal med Albanien.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

BILATERALA FÖRBINDELSER

 • Albanien

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan – Protokoll – Uttalanden [EUT L 107, 28.4.2009].

 • Bosnien och Hercegovina

Förslag till rådets beslut av den 8 april 2008 om undertecknande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Bosnien och Hercegovina [KOM(2008) 182 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Interimsavtal mellan Europeiska gemenskaperna, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, [EUT L 169, 30.6.2008].

 • Kroatien

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan [Europeiska unionens officiella tidning L 26, 28.1.2005].

 • Makedonien

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan [Europeiska unionens officiella tidning L 84, 20.3.2004].

 • Montenegro

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan EUT L 108, 29.4.2010.

UTVÄRDERING

Rapport från kommissionen av den 30 mars 2004 med titeln "Stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa – Tredje årsrapporten " [KOM(2004) 202 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen av den 26 mars 2003 med titeln "Stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa – Andra årsrapporten " [KOM(2003) 139 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen av den 3 april 2002 med titeln "Stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa – Första årsrapporten " [KOM(2002) 163 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Senast ändrat den 07.06.2010

Top