Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biståndsstrategi för Centralasien 2007–2013 och vägledande program 2007–2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Biståndsstrategi för Centralasien 2007–2013 och vägledande program 2007–2010

Syftet med det regionala strategidokumentet för Centralasien är att bemöta regionens behov när det gäller regionalt samarbete, fattigdomsminskning och ökning av levnadsstandarden, god samhällsstyrning samt ekonomiska reformer. Det regionala strategidokumentet 2007–2013 och det vägledande programmet 2007–2010 handlar om hur detta ska genomföras.

RÄTTSAKT

Europeiska gemenskapen – Regionalt strategidokumentet för bistånd till Centralasien för perioden 2007–2013 och vägledande program 2007–2010 (pdf) [EN].

SAMMANFATTNING

I det regionala strategidokumentet fastställs målen och prioriteringarna för samarbetet med Centralasien på de områden som är av gemensamt intresse för partnerländerna (Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan och Turkmenistan).

Trots dessa länders gemensamma förflutna finns det stora skillnader dem emellan när det gäller läge, storlek, befolkning och utvecklingsnivå och även viljan till samarbete och integration med resten av världen. Men de har också gemensamma politiska, ekonomiska, sociala och miljörelaterade problem och utmaningar, exempelvis på följande områden:

  • Handel och tillträde till världsmarknaderna, där svårigheterna hänger samman med ländernas invecklade och illa samordnade handelspolitik, bristen på insyn, höga transport- och transiteringskostnader samt förseningar vid gränserna när det gäller både export och import.
  • Investeringsklimatet, vars fluktueringar förvärras av att lagstiftningen är oklar.
  • Transport, där det behövs en stegvis men effektiv anslutning till europeiska och internationella avtal, bättre säkerhet i väg- och järnvägstrafiken, bättre sjö- och flygsäkerhet, bättre transporter på inre vattenvägar samt införande av intermodalitet (kombination av olika transportsätt).
  • Förvaltningen av gemensamma naturresurser, särskilt vattenresurser, men också problemen med klimatförändring, avskogning och naturkatastrofer samt förnybara energikällor.
  • Social utveckling och fattigdomsminskning i en region där det råder stora inkomstskillnader och hög arbetslöshet, där medellivslängden är relativt låg och smittsamma sjukdomar breder ut sig på nytt.

EU:s strategi

I biståndsstrategin och det vägledande programmet 2007–2010 fastställs tre prioriterade mål som EU ställt för partnerskapet under de fem kommande åren.

EU:s mål är i första hand att främja regionalt samarbete med Centralasien och goda grannförbindelser i regionen. Man inriktar sig främst på fyra delmål som kan tillföra ett verkligt mervärde på regional nivå, nämligen

  • stöd till transport- och energinät och till integration i världsmarknaden i syfte att förbättra förbindelserna och handelsrelationerna,
  • bättre miljöstyrning, vilket innefattar hållbar förvaltning och gott styre när det gäller vatten och skogar, bevarande av biologisk mångfald och naturskydd, särskilt med avseende på klimatförändringar,
  • gränsförvaltning och migrationshantering, bekämpning av organiserad brottslighet samt tullförvaltning,
  • främjande av utbyten i utbildningssyfte, forskningsverksamhet och mellanfolklig samverkan med regionens befolkning.

När det gäller bilateralt bistånd ges högsta prioritet åt att minska fattigdomen och höja levnadsstandarden. Detta ingår i millennieutvecklingsmålen [EN]. En stor del av regionen är drabbad av fattigdom och den socioekonomiska utvecklingen är ojämnt fördelad, vilket gör situationen i dessa länder än mer instabil och osäker och utgör en grogrund för extremism. Detta mål är inriktat på regional utveckling och lokala samhällen samt på stöd till landsbygdsutveckling och reformer av den sociala sektorn.

Det näst viktigaste prioritetsområdet för den aktuella perioden är främjande av god samhällsstyrning och ekonomiska reformer. Kommissionen kommer att fokusera på främjande av god samhällsstyrning, det civila samhället, den sociala dialogen och demokratiska processer, men också på reformer som förbättrar regleringen av marknaderna och handeln. Genom stöd till reformer av politik, administration och rättsväsende kan man skapa stabilitet i länderna i Centralasien. För varje land urformas ett särskilt program som beaktar landets inrikespolitik och speciella omständigheter.

Biståndet från EU tillhandahålls med hjälp av en rad instrument och åtgärder, t.ex. finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete med dess fem tematiska program, instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete, stabilitetsinstrumentet och instrumentet för humanitärt bistånd.

Metoder

Finansieringen av det geopolitiska vägledande programmet för Centralasien för perioden 2007–2010 uppgår till 314 miljoner euro, varav 94,2 miljoner euro har anslagits för främjande av det regionala samarbetet med Centralasien och 219,8 miljoner euro för de två andra prioriteringar som nämns ovan. Europeiska rådet ska granska de framsteg som görs i genomförandet av strategin. Detta kommer att ske första gången i juni 2008 och därefter minst en gång vartannat år.

I det vägledande programmet för 2007–2010 anges de förväntade resultaten av EU:s bistånd på de olika prioriterade områden som beskrivs ovan. För de regionala programmens del gäller det att förbättra energi- och infrastrukturförvaltningen, öka transportflödet (kvantitativt och kvalitativt) och harmonisera sjö-, järnvägs- och vägtransporterna, öka medvetenheten om miljöfrågor och det civila samhällets medverkan på detta område, förbättra effektiviteten och säkerheten vid gränserna och harmonisera förfaranden, utvidga och modernisera lokal och regional infrastruktur, förbättra befolkningens tillgång till tjänster samt anpassa lagar och förfaranden till internationella normer, särskilt vad gäller mänskliga rättigheter.

Programmens verkningar kommer att kunna mätas med hjälp av de resultatindikatorer som fastställts i samband med att programmen utarbetades (framsteg när det gäller mänskliga rättigheter och på de andra områden som nämns ovan, verksamhetens relevans, statistik om hur fattigdomen utvecklas, millennieutvecklingsmålen, genomföranderapporter m.m.).

Senast ändrat den 12.06.2008

Top