Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Interregionalt program: strategi för perioden 2007-2013 och vägledande program 2007-2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Interregionalt program: strategi för perioden 2007-2013 och vägledande program 2007-2010

Det interregionala programmet (IRP) faller under det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) och syftar till att stärka den europeiska grannskapspolitiken och dialogen och samarbetet på regional nivå. Det riktar sig till partnerländerna i ENPI och till Ryssland, och berör deras förbindelser med Europeiska unionen. Med detta program utvidgas tillämpningsområdet för de EU-instrument som visat sig effektiva i de berörda länderna, inom de prioriterade åtgärdsområden som identifierats i strategidokumentet för perioden 2007-2013 och det vägledande programmet för perioden 2007-2010.

RÄTTSAKT

Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument - Interregionalt program - Strategidokument 2007-2013, Vägledande program 2007-2010 (DE) (EN) (FR).

SAMMANFATTNING

Det interregionala programmet ger stöd åt förverkligandet av målen för den europeiska grannskapspolitiken (DE) (EN) (FR) och det strategiska partnerskapet med Ryssland. Det är fokuserat kring dialog och samarbete mellan de länder som får stöd genom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI), liksom mellan dessa länder och Europeiska unionen (EU).

Det interregionala programmet är en del av ENPI och ger finansiellt stöd till verksamheter som genomförs interregionalt och därmed får ett mervärde i fråga om synlighet, konsekvens, effektivitet och flexibilitet. Det uppmuntrar också regeringar, universitet, städer och regioner att inta en mer framträdande roll för att initiativen och åtgärderna ska genomföras på ett effektivare sätt och få bättre resultat.

Program

I strategidokumentet för 2007-2013 och det vägledande programmet för 2007-2010 identifieras det interregionala programmets prioriterade insatsområden. För perioden 2007-2010 fastställs fem prioriterade områden.

Främjande av reformer genom rådgivning och experthjälp från EU för att stödja reformer i de länder som omfattas av ENPI. På grundval av de erfarenheter som gjorts i samband med de tio nya medlemsstaternas anslutning bygger denna prioritering i huvudsak på

  • programmet för tekniskt bistånd och informationsutbyte (Taiex) som bidrar med riktad rådgivning och kunskaper, inte minst i fråga om tillnärmning av lagstiftningen till EU:s regelverk,
  • stödet till förbättring av förvaltning och ledning (Sigma) (EN) som införts av Europeiska kommissionen och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (EN) (FR) i Europa. Målet är att underlätta en ekonomisk integration och politiskt samarbete med EU.

Främjande av reformer inom högskoleutbildningen och av studenternas rörlighet är ett område som är mycket viktigt för partnerländernas utveckling, för ömsesidig förståelse mellan folken och för kontakter människor emellan. Programmet Tempus utgör ramen för reform av den högre utbildningen och för främjande av samarbete mellan utbildningsinstitutionerna. Ett stipendieprogram kommer att inrättas för att underlätta studenternas och lärarnas rörlighet. Stipendieprogrammet kommer att grundas på erfarenheterna från Erasmus (DE) (EN) (FR) och Erasmus Mundus External Cooperation Window (EN). Partnerländerna kommer att få en mer framträdande roll i programförvaltningen.

Främjande av samarbete mellan de lokala aktörerna i partnerländerna och i EU är ett av den europeiska grannskapspolitikens centrala mål, som vilar på utbyte av erfarenheter och kunskap. Eftersom det än så länge saknas strukturer för detta kommer de lokala och regionala myndigheterna i ett första skede att upprätta ett samarbetsprogram för att stärka det demokratiska styret och en hållbar regional och lokal utveckling.

Främjande av genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken och det strategiska partnerskapet med Ryssland rör främst de tematiska delarna av partnerskapen, som energi, miljö och infrastruktur. Detta program ger framför allt stöd till informationsverksamhet och dialog på interregional nivå för att öka den ömsesidiga förståelsen bland opinionsbildare och medborgare i partnerländerna.

Främjande av investeringsprojekt i partnerländerna i ENPI syftar till att mobilisera ytterligare investeringar för att göra EU och dess grannländer till ett välmående område med god grannsämja. Dessa extra medel gör det möjligt att förbättra infrastrukturerna för transport och energi mellan EU och grannländerna, att hantera gemensamma miljöproblem och att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i partnerländerna.

Metoder

Finansieringen av det interregionala programmet för perioden 2007-2010 uppgår till 523,9 miljoner euro, varav 40 miljoner ska användas till det första prioriteringsområdet, 218,6 miljoner till det andra, 14,3 miljoner till det tredje och 250 miljoner till det femte. Hur stort belopp som ska anslås till det fjärde målet beror på hur grannskapspolitiken och partnerskapet med Ryssland utvecklas.

I det vägledande programmet för 2007-2010 ges en prognos över de förväntade resultaten för varje prioritering, t.ex. följande:

  • Rättsliga ramar och regelverk ska förbättras och genomföras på ett bättre sätt.
  • Den högre utbildningen i partnerländerna ska reformeras och moderniseras och den ömsesidiga förståelsen ska öka.
  • Programmen för rörlighet och stipendier ska bli synligare och tillämpa ett öppet urvalsförfarande.
  • Styrelseformerna i partnerländernas lokala och regionala myndigheter ska förbättras och kopplingarna mellan de lokala och regionala myndigheterna stärkas.
  • Insatserna ska vara effektiva och det ska finnas åtgärder för information och dialog på interregional nivå för att öka medvetenheten om verksamheten inom den europeiska grannskapspolitiken.

För att kunna mäta effekterna ska parterna fastställa resultatindikatorer vid utarbetandet av program (antal partnerskap, synlighet, framsteg som noterats i rapporteringen, nationell och tematisk fördelning mellan insatserna, åtgärdernas relevans osv.).

Senast ändrat den 13.03.2008

Top