Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gränsöverskridande samarbete (CBC) 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gränsöverskridande samarbete (CBC) 2007-2013

Det gränsöverskridande samarbetet (CBC) med Europeiska unionens grannländer syftar till att främja en sammanhängande och integrerad strategi för den regionala utvecklingen, hantera gemensamma utmaningar, garantera en effektiv och säker gränskontroll vid de yttre gränserna samt stimulera lokalt samarbete. I strategidokumentet för perioden 2007-2013 och det vägledande programmet för perioden 2007-2010 beskrivs hur detta ska genomföras (program, stödmottagare, finansiella bidrag).

RÄTTSAKT

Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument - Gränsöverskridande samarbete - Strategidokument 2007-2013, Vägledande program 2007-2010 (DE) (EN) (FR).

SAMMANFATTNING

Det gränsöverskridande samarbetet är en av prioriteringarna i den europeiska grannskapspolitiken (DE) (EN) (FR) och i det strategiska partnerskapet med Ryssland. Det riktar sig till de medlemsstater och grannländer som omfattas av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI). Det gäller både land- och sjögränser, även om den geografiska räckvidden bestäms av ENPI:s tillämpningsområde.

Det gränsöverskridande samarbetet omfattar därmed Östeuropa, Sydkaukasien och södra Medelhavsområdet, närmare bestämt Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, den palestinska myndigheten, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, Syrien, Tunisien, Ukraina, Vitryssland samt Ryssland.

Mål och program

Trots deras inbördes skillnader och de socioekonomiska klyftorna har gränsregionerna många gemensamma utmaningar att hantera. Dessa utmaningar är det gränsöverskridande samarbetets prioriteringar och huvudsakliga mål:

  • Främja en harmonisk ekonomisk och social utveckling i regionerna på båda sidor om de gemensamma gränserna. Särskild uppmärksamhet riktas mot handel och lokala investeringar, främjandet av gemensamma företag, turism, lokala investeringar i infrastruktur och samarbete inom energi, transport och kommunikation.
  • Hantera gemensamma utmaningar på områden som miljö, folkhälsa samt förebyggande och bekämpning av organiserad brottslighet. Åtgärderna omfattar gemensamma insatser för planering och övervakning, bättre förvaltning av naturtillgångar, fiskeresurser och avfall. Frågan om vattenföroreningar är mycket viktig i samband med gemensamma havsområden som Östersjön, Svarta havet och Medelhavet. Åtgärderna omfattar också insatser för att stimulera samarbete kring kontroll och behandling av smittsamma sjukdomar och öka samarbetet mot korruption, olaglig invandring och människohandel.
  • Garantera säkra och effektiva gränser genom att förbättra det operativa arbetet och förfarandena för gränsförvaltning, stärka säkerheten i den internationella logistikkedjan och förbättra infrastrukturen och utrustningen vid gränserna.
  • Främja lokala "mellanfolkliga" insatser på gränsöverskridande nivå genom att förbättra kontakterna inom det civila samhället. Utbildningssamarbete, socialt samarbete och kultursamarbete kan spela en viktig roll för att främja demokrati och Europeiska unionens värderingar.

Det gränsöverskridande samarbetet omfattar följande två programkategorier:

  • Program som omfattar landgränser eller sjöfartsleder för regioner längs viktiga landgränser eller sjöfartsleder. Dessa program kan inbegripa två eller fler länder. Nio stycken program har inrättats för landgränserna i följande områden: Kolartik/Ryssland, Karelen/Ryssland, sydöstra Finland/Ryssland, Estland/Lettland/Ryssland, Litauen/Polen/Ryssland samt Ungern/Slovakien/Rumänien/Ukraina. Tre program har upprättats för sjöfartslederna, nämligen programmen Spanien/Marocko, Italien/Tunisien samt CBC-programmet för Atlanten.
  • Program för havsområden för regioner vid EU:s yttre gränser vid något av de tre havsområdena (Östersjön, Svarta havet och Medelhavet).

Initiativen kan grundas på befintliga infrastrukturer såsom mellanstatliga kommittéer för gränsöverskridande samarbete (Finland och Ryssland anordnar regelbundet denna typ av möten, liksom Polen och Ukraina), mellanstatliga organ för regionalt samarbete (Östersjörådet (EN), Organisationen för ekonomiskt samarbete kring Svarta havet (EN) osv.) eller andra organisationer eller nätverk som bildats för att samarbeta inom regioner eller över gränser (Eurocities (EN), Euroregions (EN) osv.).

Metoder

Parterna utarbetar gemensamma program på lokal, regional och nationell nivå, som de sedan lägger fram för kommissionen. De ansvarar inte bara för programplaneringen i detalj utan också för förvaltning och genomförande av programmen. För att det gränsöverskridande samarbetet ska bli effektivt krävs alltså anpassning och en politisk och institutionell vilja att förverkliga målen. Det är också mycket viktigt att det civila samhället är delaktigt i och bidrar till dessa program.

Finansieringen ska ske dels genom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) för de länder som omfattas av det, dels genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för medlemsstaternas del. För perioden 2007-2010 uppgår den planerade finansieringen till 583,28 miljoner euro (ENPI-ERUF). För perioden 2011-2013 bör den uppgå till 535,15 miljoner euro. En utvärdering efter halva tiden planeras 2010 och kommer att göra det möjligt att anpassa och omvärdera resurserna vid behov.

De resultat som förväntas är av tre slag:

  • Resultat av programmet i sin helhet, som förverkligade mål, medel att förbättra samordningen, effektivare bidrag.
  • Resultat som är kopplade till genomförandet av nyckelmål som hållbar ekonomisk och social utveckling, stärkande av administrativ praxis, kartläggning av utmaningar och ett adekvat och effektivt svar på dessa.
  • Specifika resultat av de program som av partnerländerna definierats som samarbetslänkar på lång sikt, starka nätverk, ökad anpassning och ökat engagemang.

Vid utarbetandet av programmen ska parterna fastställa indikatorer som gör det möjligt att mäta programmens effekter. Indikatorerna ska vara programspecifika för varje mål som gäller regional handel, samhällsutveckling, statistik över gränsinsatser eller skapade samarbetsmöjligheter. Andra, mer allmänna indikatorer är antalet partnerskap, antalet CBC-projekt som genomförts med framgång osv.

Bakgrund

Inom CBC genomförs program för gränsöverskridande samarbete som påbörjats under tidigare program (Tacis, MEDA, Phare, Interreg). På grundval av de lärdomar som dragits från dessa tidigare program kommer CBC genom ENPI att ge de berörda aktörerna större ansvar genom att programplaneringen, förvaltningen och genomförandet decentraliseras. CBC kompletterar därmed målen för den europeiska grannskapspolitiken på bilateral nivå.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 951/2007 av den 9 augusti 2007 om fastställande av tillämpningsbestämmelser för program för gränsöverskridande samarbete som finansieras inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument [Europeiska unionens officiella tidning L 210, 10.8.2007].

Förordningen innehåller detaljerade bestämmelser om tillämpningsområde, innehåll och strukturer, samt om ekonomisk förvaltning och utvärdering av programmen för gränsöverskridande samarbete.

Senast ändrat den 21.12.2007

Top