Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi för den östra regionen 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategi för den östra regionen 2007–2013

I det regionala strategidokumentet för den östra regionen identifieras de övergripande utmaningar som kan hanteras regionalt med hjälp av nya eller kompletterande åtgärder och instrument som Europeiska unionen kan tillhandahålla. De länder som berörs är Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Ryssland.

RÄTTSAKT

Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument – Program för den östra regionen – Strategidokument 2007–2013 (EN).

SAMMANFATTNING

I det regionala strategidokumentet (RSD) fastställs mål och prioriteringar för det regionala samarbete som grundar sig på det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) för perioden 2007–2013. Det kompletterar därmed de landstrategidokument (DSP) (EN) som upprättats för vart och ett av länderna i regionen (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Ryssland).

Det regionala strategidokumentet bidrar till att förverkliga målen för den europeiska grannskapspolitiken (EN) tillsammans med partnerländerna och inom de fyra gemensamma områdena (EN) för samarbete med Ryssland, utöver de bilaterala förbindelserna mellan Europeiska unionen (EU) och dessa länder. Mot denna bakgrund handlar det regionala samarbetet om de utmaningar som är av gemensamt intresse för alla de berörda länderna och som är av gränsöverskridande natur.

Stödet till regionen motiveras också av det mervärde det ger och av det faktum att det krävs gemensamma ansträngningar från flera länder för att lösa de gränsöverskridande problemen. Därför är partnerländernas vilja att samarbeta på regional basis och att ta till sig detta samarbete mycket viktig.

Det regionala samarbetet inom vissa sektorer kommer också att stödja den gradvisa integrationen med EU:s ekonomi och regelverk.

Partnerländernas gemensamma utmaningar

Den östra regionen består av länder som visserligen delar ett förflutet, men som nu var för sig genomgår sin egen övergångsprocess. De politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar som dessa länder står inför är av liknande art.

Det vägledande programmet för perioden 2007–2010 (EN) (pdf) omfattar ett begränsat antal prioriteringar som fastställts i samråd med partnerländerna. Prioriteringarna är valda utifrån vilken strategisk betydelse de har, vilka fördelar de har i förhållande till varandra, hur de kompletterar varandra på regional nivå och hur de stämmer överens med EU:s politik på dessa områden.

Transporter och energi, särskilt transportnät och energinät, är en viktig prioritering eftersom länderna i regionen är både producentländer och transitländer. Stödet grundas på de erfarenheter som gjorts i samband med de tidigare programmen Traceca (EN) och INOGATE (EN). Det innefattar följande:

 • Transportsäkerhet – särskilt ett gradvis närmande till EU-normer – och utveckling av hållbara transporter.
 • Mångfald och försörjningstrygghet i fråga om energi, och främjande av förnybara energikällor.
 • Utveckling av förbindelser och nät mellan EU och dess partnerländer, särskilt för att öka handelsförbindelserna.

Miljöskydd, skydd för skogar och kampen mot klimatförändringar är centrala frågor i det vägledande programmet. Ren luft och rent vatten, avfallshantering, naturskydd, skydd av marken och industriföroreningar får särskild uppmärksamhet, liksom föroreningen av Östersjön, Barents hav, Kaspiska havet och Svarta havet. För att underbygga de åtgärder som vidtas på detta område krävs informationskampanjer och ett stort engagemang från det civila samhällets sida .

Gränsförvaltning och migrationskontroll, regionala tullar och kamp mot den gränsöverskridande organiserade brottsligheten är gränsöverskridande frågor och kan därför ge skalfördelar. EU stödjer särskilt nationella och internationella insatser mot människohandel, korruption och terrorism.

Dessutom kommer mellanfolkliga åtgärder samt informations- och stödåtgärder att få stöd för att stimulera samarbetet mellan det civila samhället och EU:s partnerländer.

Landminor, explosiva lämningar efter krig och lätta och finkalibriga vapen utgör ett allvarligt hot mot civila och mot miljön. Många länder har problem med truppminor och andra lämningar efter gamla eller ”frysta” konflikter. Därför är det mycket viktigt med ett väl underbyggt stöd och klara åtgärdsstrategier på detta område.

Instrument och medel

Flera instrument och åtgärder ska bidra till att förverkliga dessa prioriteringar. Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet ENPI är det viktigaste instrumentet och består av följande:

 • Nationella krediter som främst är inriktade på mottagarländernas strategiska prioriteringar.
 • Det gränsöverskridande samarbetet (CBC) och grannskaps- och partnerskapsprogrammen som syftar till att stimulera det gränsöverskridande samarbetet mellan mottagarländerna, EU, kandidatländerna och potentiella kandidatländer.
 • Interregionala program, vilkas verksamhet kommer att genomföras på ett sammanhängande sätt i alla grannländer (TAIEX (EN), Tempus (EN), Sigma (EN) osv.).
 • Tematiska program som planeras inom ramen för nya instrument, exempelvis för demokrati och mänskliga rättigheter, migrations- och asylfrågor, icke-statliga aktörer och lokala myndigheter, miljö och utnyttjande av naturresurser samt energi.

Dessutom ska eller kan andra instrument också mobiliseras:

Samtidigt kan subventionerade lån bidra till att gynna investeringar från olika internationella finansieringsinstitut inom områdena miljö, energi och transporter.

Bakgrund

I enlighet med de utrikespolitiska målen främjar EU välfärd, solidaritet, säkerhet och hållbar utveckling i världen, liksom demokrati och mänskliga rättigheter. Den grannskapspolitik som infördes efter den femte utvidgningen strävar efter dessa mål och efter en god grannsämja mellan EU och dess grannländer. Därför används ENPI, grannskapspolitikens finansieringsinstrument för perioden 2007–2013, för att ge stöd till partnerländerna i grannskapet och Ryssland, genom att integrera de regionala och gränsöverskridande aspekterna och genom att sträva efter de mål som identifierats i programmet Tacis som var dess föregångare.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 3 december 2008 – Östligt partnerskap [KOM(2008) 823 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Kommissionen lägger fram förslag i syfte att fördjupa EU:s åtagande gentemot sina östliga grannar. Detta regionala partnerskap bör leda till att associeringsavtal ingås. Det regionala partnerskapet syftar till att påskynda ekonomiska reformer, politisk dialog och multilaterala initiativ, särskilt genom ett heltäckande program för institutionell uppbyggnad.

De bilaterala förbindelserna bör stärkas på följande sätt:

 • Upprätta ett frihandelsområde med EU, som gradvis kompletteras genom frihandelsavtal mellan partnerländer.
 • Samarbete på energiområdet med beaktande av det ömsesidiga handelsberoende som finns mellan EU och dess partnerländer.
 • Införande av landsvisa ”rörlighets- och säkerhetspakter” genom vilka viseringsreglerna gradvis kan liberaliseras och kampen mot olaglig migration kan intensifieras.
 • Utveckling av ekonomisk och social politik på regional, lokal och gränsöverskridande nivå.

Partnerskapet ska grundas på en ny ram för multilateralt samarbete. Genom att inrätta fyra tematiska plattformar avser man att utveckla samarbetet och dialogen på följande områden:

 • Demokrati, rättsstaten, goda styrelseformer, stabilitet och territoriell integritet.
 • Ekonomisk integration och konvergens med EU:s regelverk.
 • Miljöfrågor.
 • Sammankoppling av partnerländernas transport- och telenät.
 • Energisäkerhet, särskilt med hjälp av varningssystem, diversifiering av leveranskällor och leveransvägar.
 • Kultur och utbyte mellan människor.

Särskilda initiativ planeras också avseende gränsförvaltning, små och medelstora företag, förnybar energi och reaktioner på naturkatastrofer och olyckor orsakade av människan.

Kommissionen föreslår en global ökning av den finansiering som tilldelats dess östliga partner genom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. Den uppmanar medlemsstaterna att öka de direkta bidragen till finansieringsinstrumentet för investeringar i grannländerna.

Det nya initiativet till ett östligt partnerskap borde lanseras vid ”Toppmötet om det östliga partnerskapet” våren 2009.

Senast ändrat den 30.10.2009

Top