Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (2007-2013)

Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) är den europeiska grannskapspolitikens finansieringsinstrument. Det omfattar grannskapspolitikens partnerländer och Ryssland och erbjuder samfinansiering för främjande av goda styrelseformer och en rättvis ekonomisk och social utveckling. Stöd från ENPI kan också ges till gränsöverskridande samarbete och samarbete mellan regioner samt till en gradvis ekonomisk integration mellan de stödmottagande länderna och Europeiska unionen (EU). I denna förordning fastställs de grundprinciper som styr ENPI, dess tillämpningsområde och programplaneringen för stödet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument.

SAMMANFATTNING

Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) är avsett för stöd till förverkligandet av målen i den europeiska grannskapspolitiken (DE) (EN) (FR) med sikte på att utveckla ett område med välstånd och god grannsämja mellan Europeiska unionen, partnerländerna i grannskapet och Ryssland. Stödet är ett kompletterande stöd som ska användas för samfinansiering av partnerländernas egna åtgärder på grundval av partnerskap med kommissionen.

Tillämpningsområde

Stöd från ENPI kan ges särskilt till följande:

  • Politiska reformer: för att inrätta och anpassa den institutionella och administrativa kapaciteten, goda styrelseformer, rättsstatsprincipen, respekt för de mänskliga rättigheterna, det civila samhällets delaktighet, multikulturell dialog samt kampen mot bedrägerier, korruption, organiserad brottslighet och terrorism.
  • Ekonomiska reformer: för att främja ekonomisk utveckling, marknadsekonomi, ökad handel och tillnärmning till EU:s regelverk inom områden av gemensamt intresse med sikte på en gradvis ekonomisk integration med den inre marknaden.
  • Sociala reformer: för integration, sysselsättning, icke-diskriminering, fattigdomsbekämpning.
  • Samarbete inom olika sektorer, särskilt sådana där det finns gemensamma intressen: miljö, hållbar utveckling, energi, transporter, telekommunikationer, hälsovård, livsmedelsförsörjning, utbildning och yrkesutbildning, forskning och innovation.
  • Regional och lokal utveckling, samt regional integration (EU och Medelhavsområdet samt Östeuropa) och subregional integration.
  • Deltagande i EU:s program och organ.

Dessutom kan stöd från ENPI ges till valobservatörsuppdrag, efterkrissituationer och katastrofberedskap.

Förvaltning och genomförande

De program som genomförs på fältet ska följa en exakt programplanering. Prioriteringar och vägledande belopp anges från början i programplaneringen i de fleråriga strategidokumenten som omfattar ett eller flera länder och som avser gränsöverskridande samarbete (för hela perioden) och i de fleråriga vägledande programmen (som i princip ska vara treåriga). På grundval av dessa antas årliga handlingsprogram och gemensamma operativa program (i princip ettåriga) för det gränsöverskridande samarbetet, som innehåller närmare detaljer, villkor, belopp och en tidsplan. De utgör också grunden för de program som genomförs på fältet, som kan vara något av följande:

  • Program som omfattar ett eller flera länder och som gäller varje partnerland, regionalt och subregionalt samarbete. Landets eller regionens särdrag, partnerskapets ambitionsnivå och de framsteg som gjorts bestämmer stödets natur.
  • Program för gränsöverskridande samarbete mellan partnerländer och medlemsstater som delar en landgräns eller en sjögräns. Åtgärder för gränsöverskridande samarbete presenteras av partnerländerna i de gemensamma operativa programmen. Programmen antas därefter av kommissionen och förvaltas av en gemensam förvaltningsmyndighet som i princip ska vara placerad i en medlemsstat.

Program som omfattar flera länder kan också omfatta regionöverskridande samarbete mellan medlemsstater och partnerländer kring frågor av gemensamt intresse och utan geografiska begränsningar. Länder och territorier som kan få stöd från ett annat instrument för externt bistånd får delta i program av global, regional eller gränsöverskridande karaktär.

Budgeten för ENPI uppgår till 11 181 miljoner euro för perioden 2007-2013 varav 95 procent ska användas till program som omfattar ett eller flera länder och 5 procent till program för gränsöverskridande samarbete.

De åtgärder som kan få stöd från ENPI är framför allt genomförandet av program och projekt, tekniskt stöd och administrativt samarbete som exempelvis utsändande av experter. Åtgärder kan också vara åtgärder till stöd för förordningens tillämpning.

Stöd kan vidare ges för investeringar eller mikroprojekt. Det kan användas till budgetstöd om budgeten förvaltas på ett öppet, tillförlitligt och effektivt sätt, eller till genomförande av sektorstrategier och makroekonomisk politik. Stöd kan ges till partnerländernas bidrag till internationella finansinstituts eller regionala utvecklingsbankers kapital. Däremot får det inte användas till att finansiera skatter.

Stödet kan också användas till bidrag till fonder som ställs till förfogande för EU, medlemsstaterna och finansiella mellanhänder som Europeiska investeringsbanken (EIB), internationella och regionala organisationer och andra givare.

Åtgärderna kan samfinansieras av EU och andra givarländer eller finansieras av EU och genomföras av en internationell organisation.

Rådet kan upphäva stödet om ett partnerland inte respekterar de värderingar som ligger till grund för EU och dess förbindelser med partnerländerna.

Stödberättigade är institutioner och decentraliserade enheter i partnerländer och partnerregioner, gemensamma organ, internationella och regionala organ, internationella finansinstitut, i viss mån EU-institutioner och EU-organ samt icke-statliga aktörer.

I förordningen fastställs också regler för deltagande i anbudsförfaranden eller kontrakt om bidrag som ska vara öppet för alla fysiska eller juridiska personer i ett partnerland eller en medlemsstat, men också för personer i EES-staterna, i länder som omfattas av instrumentet för stöd före anslutningen och länder som av tradition har band till partnerländerna eller ömsesidigt tillträde till externt bistånd. Deltagandet är också öppet för internationella organisationer.

ENPI ska genomföras på ett sätt som kan garantera att stödet är effektivt och stämmer överens med och är förenligt med EU:s utrikespolitik och externa bistånd. Det ska också följa unionens fastställda mål och internationella åtaganden. Vidare ska EU:s ekonomiska intressen skyddas, vilket kontrolleras av kommissionen och revisionsrätten.

Förvaltningen ska i princip skötas av kommissionen, som biträds av en kommitté, men den kan också decentraliseras. Kommissionen ska regelbundet utvärdera genomförandet. Bland annat ska kommissionen senast den 31 december 2010 lägga fram en rapport om hur stödet har genomförts under de tre första åren och föreslå nödvändiga ändringar.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - dag då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1638/2006 [antagande: medbeslutandeförfarandet COD/2004/0219]

29.11.2006-31.12.2013

-

EUT L 310, 9.11.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Genomförande av grannskaps- och partnerskapsinstrumentet

Kommissionens förordning (EG) nr 951/2007 av den 9 augusti 2007 om fastställande av tillämpningsbestämmelser för program för gränsöverskridande samarbete som finansieras inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument [Europeiska unionens officiella tidning L 210, 10.8.2007].

Programplaneringsdokument (EN) (ES) (FR) för en eller flera stater och för gränsöverskridande samarbete.

Den europeiska grannskapspolitiken

Meddelande av den 4 december 2006 från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken [KOM(2006) 726 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

I detta meddelande presenterar kommissionen en översikt av genomförandet av grannskapspolitiken och föreslår olika sätt att stärka den. Det påpekas att grannskapspolitiken har en potential som bör utnyttjas bättre. Den nya finansieringsmekanismen för styrelseformer, som ska ge stöd till framsteg inom reformprocessen på grundval av handlingsplaner, och grannskapsinvesteringsfonden, som ska stödja utlåning från de finansiella instituten i partnerländer bör ur finansieringssynpunkt bidra till målet att EU-stödet ska vara effektivt.

Meddelande av den 4 december 2006 från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en allmän strategi för att göra det möjligt för de partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken att delta i gemenskapens organ och gemenskapens program [KOM(2006) 724 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 08.10.2007

Top