Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regional strategi för Andinska gemenskapen 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html HU html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Regional strategi för Andinska gemenskapen 2007-2013

Stabilitet, ekonomisk och social sammanhållning, hållbar utveckling och kampen mot narkotikahandel är de mål för den regionala integrationen som fastställs i det regionala strategidokumentet för Andinska gemenskapen (CAN). I strategidokumentet för perioden 2007-2013 och det regionala vägledande programmet (RIP) för perioden 2007-2010 beskrivs hur målen ska genomföras.

RÄTTSAKT

Europeiska gemenskapen - Regionalt strategidokument för Andinska gemenskapen 2007-2013 (DE) (EN) (FR).

SAMMANFATTNING

I det regionala strategidokumentet fastställs mål och prioriteringar för samarbetet mellan Europeiska unionen (EU) och Andinska gemenskapen (CAN) (EN) för perioden 2007-2013. Syftet är att möta de utmaningar som länderna i Andinska gemenskapen står inför. De gäller i första hand förstärkning av demokratin, politisk stabilitet, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen, social sammanhållning, ekonomisk utveckling, miljöskydd och kampen mot narkotika. Dokumentet kompletterar de landstrategidokument som upprättats för vart och ett av länderna i regionen.

Det regionala samarbetet skapar ett mervärde som bygger på ländernas gemensamma deltagande och insatser. För att det regionala strategidokumentet ska kunna genomföras krävs dock att partnerländerna, dvs. Bolivia, Colombia, Ecuador och Peru, visar sin vilja att samarbeta och ta till sig detta samarbete.

EU:s svarsstrategi

I det regionala strategidokumentet identifieras de olika prioriterade insatsområdena i förhållande till de relativa fördelar de innebär för den regionala integrationen. Prioriteringarna definieras mer konkret i det regionala vägledande programmet (RIP) för perioden 2007-2010.

Regional ekonomisk integration är mycket viktigt för att den andinska inre marknaden ska kunna bli verklighet. Integrationen kan också underlätta förhandlingarna mellan EU och Andinska gemenskapen inför ett associerings- och frihandelsavtal. Åtgärderna inom detta område omfattar

 • harmonisering eller ömsesidigt erkännande av lagstiftning,
 • att utveckla den interregionala handeln med varor och tjänster och öka handelsutbytet mellan de två regionerna,
 • att främja insatser för att underlätta tull- och handelsrelationer och erkännandet av internationella normer på detta område,
 • att göra Andinska gemenskapen mer lockande för utländska investerare.

Ekonomisk och social sammanhållning kan gynna kampen mot fattigdom, orättvisor, arbetslöshet och utslagning. De specifika målen för åtgärderna på detta område är särskilt att

 • fördjupa den övergripande andinska socialpolitiken inom Andinska gemenskapen genom en integrerad strategi för ekonomisk och social sammanhållning,
 • uppmuntra projekt på fältet och gränsöverskridande kontakter,
 • koppla samman social sammanhållning och miljöskydd genom att låta hållbar förvaltning av naturtillgångar ingå som en del i projekten.

Kampen mot narkotika och brottslighet är en prioritering för hela regionen, som är världens största kokainproducent. En effektiv kamp mot narkotika och brottslighet kan också bidra till att begränsa den destabiliserade effekt dessa har på de demokratiska institutionerna och den sociala strukturen. Målen inom detta område omfattar

 • ett övergripande förhållningssätt i de andinska ländernas narkotikapolitik, som omfattar såväl bekämpning som återanpassning och förebyggande åtgärder,
 • främjande av en kompletterande politik på regional och nationell nivå.

Mot bakgrund av detta är den institutionella kapacitetsuppbyggnaden i de andinska länderna och regionens integration i världsekonomin mycket viktiga inslag i strategin.

För att förstärka åtgärdernas effekt ska de projekt som genomförs enligt prioriteringarna även ta upp övergripande frågor som energi, transporter, sysselsättning, jämställdhet mellan män och kvinnor, urbefolkningens rättigheter, konsumenträtt, goda styrelseformer och en hållbar miljöförvaltning. Det civila samhället ska också delta i genomförandet.

Metoder

Den vägledande budgeten för det regionala strategidokumentet för 2007-2013 uppgår till 50 miljoner euro från finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. Två tredjedelar av denna budget täcker perioden 2007-2010 (RIP I) och en tredjedel täcker perioden 2011-2013 (RIP II). Beloppen fördelas på de olika prioriterade områdena. Dessa ska ses över 2010.

Det regionala vägledande programmet omfattar också en prognos över de förväntade resultaten för de olika prioriteringarna, exempelvis

 • ökat handelsutbyte och ökade investeringar inom ramen för en integrerad marknad,
 • komplementaritet mellan regional och nationell politik för ekonomisk och social sammanhållning,
 • ett nära samarbete i kampen mot narkotika.

Bakgrund

Samarbetet mellan EU och Andinska gemenskapen, som bildades genom den andinska pakten 1969, ingår i ramen för utvecklingssamarbete (artikel 177 i EG-fördraget). Samarbetet eftersträvar både de mål som fastställs i samförståndet för utvecklingssamarbetet och målen för det stärkta partnerskapet med Latinamerika. Därför fortsätter det regionala strategidokumentet för perioden 2007-2013 strävan efter samma mål som det föregående strategidokumentet (2002-2006), som man också dragit lärdomar av.

Senast ändrat den 01.04.2008

Top