Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tacisprogrammet (2000-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Tacisprogrammet (2000-2006)

Programmet syftar till att stimulera övergången till marknadsekonomi och stärka demokratin och rättsstaten i partnerstaterna i Östeuropa och Centralasien

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 99/2000 av den 29 december 1999 om bistånd till partnerstaterna i Östeuropa och Centralasien [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 12, 18.1.2000][Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

1. Gemenskapsprogrammet Tacis ska stimulera demokratiseringen, stärkandet av rättsstaten och övergången till marknadsekonomi i de nya oberoende stater som uppstått efter Sovjetunionens sammanbrott. Det handlar om följande länder: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Mongoliet, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

2. Programmet omfattar perioden 2000-2006 och grundar sig på principerna och målsättningarna i partnerskaps- och samarbetsavtalen, handelsavtalen och avtalen om ekonomiskt samarbete mellan EU och dessa länder. Det grundar sig dessutom på gemenskapens grundläggande demokratiklausul. Om väsentliga förutsättningar för att fortsätta samarbetet saknas kan rådet på kommissionens förslag med kvalificerad majoritet besluta att vidta lämpliga åtgärder.

Målsättningar

3. För att programmet ska bli så effektivt som möjligt ska det koncentreras till ett begränsat antal initiativ av väsentlig betydelse, utan att därför utesluta småskaliga projekt. De vägledande program och åtgärdsprogram som fastställs med partnerstaterna ska därför omfatta högst tre sektorsövergripande samarbetsområden. Bland de prioriterade samarbetsområdena bör framför allt följande nämnas:

 • Stöd till institutionell, rättslig och administrativ reform (utveckling av rättsstaten, stöd till en effektiv uppläggning av politiken, stöd till verksamhet avseende rättsliga och inrikes frågor m.m.).
 • Stöd till den privata sektorn och bistånd till ekonomisk utveckling (främjande av små och medelstora företag, utveckling av bankväsendet och systemet för finansiella tjänster, främjande av privat företagsamhet m.m.).
 • Stöd till åtgärder för att hantera de sociala konsekvenserna av övergången (reformering av systemen för hälsa, pensioner, socialt skydd och socialförsäkring, bistånd för social återuppbyggnad och omskolning m.m.).
 • Utveckling av infrastrukturnät (transportnät, telekommunikationsnät, gas- och oljeledningar samt gränsövergångar m.m.).
 • Främjande av miljöskydd samt förvaltning av naturresurser (anpassning av normerna till gemenskapens normer, hållbar förvaltning av naturresurser m.m.).
 • Utveckling av landsbygdsekonomin (privatisering av mark, förbättrad distribution och förbättrat tillträde till marknader).

4. Till de tre grundområdena kan läggas stöd för kärnsäkerhet. Detta bör inriktas på följande tre prioriterade områden:

 • Främjande av en effektiv medvetenhet om kärnsäkerhet.
 • Stöd till genomförande av strategier för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
 • Bidrag till relevanta internationella initiativ på detta område.

5. Programmet bör beakta de olika behoven och prioriteringarna i regionerna och framstegen i fråga om demokratiska och marknadsinriktade reformer i partnerstaterna och partnerstaternas förmåga att tillgodogöra sig stödet. Särskild uppmärksamhet bör även ägnas behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, ett hållbart nyttjande av natur- och energiresurser och de sociala aspekterna av övergången.

6. Inom ramen för programmet ska för övrigt även mellanstatligt, interregionalt och gränsöverskridande samarbete främjas mellan mottagarländerna själva, mellan dessa och Europeiska unionen samt mellan dessa och länderna i Central- och Östeuropa. Syftet med detta gränsöverskridande samarbete (es de en fr)är i första hand att

 • hjälpa gränsregioner att övervinna sina särskilda utvecklingsproblem,
 • främja förbindelser mellan nät på båda sidor om gränsen,
 • påskynda förändringsprocessen i de berörda länderna genom samarbete mellan dessa och gränsregioner i Europeiska unionen och i Central- och Östeuropa, och
 • minska gränsöverskridande miljörisker och föroreningar.

Åtgärder som erhåller stöd

7. Inom Tacis, som är ett program för tekniskt bistånd, ska i första hand följande åtgärder stödjas:

 • Överföring av sakkunskap och know-how: t.ex. organisation av utbildning.
 • Industrisamarbete och partnerskap mellan offentliga och privata organisationer, eventuellt med hjälp av utsända specialister från EU.
 • Tekniskt bistånd för stöd av investeringar och investeringsfinansiering, särskilt avseende gränsöverskridande samarbete, främjande av små och medelstora företag, infrastruktur på miljöområdet och nät.
 • Inköp av varor nödvändiga för det tekniska biståndet.

Finansiering

8. Den finansieringsram som fastställts för de sex åren uppgår till 3,138 miljarder euro. Budgetmyndigheten fastställer varje år, inom ramen för EU:s budgetplan, de årliga beloppen. EU:s bistånd ges i princip i form av gåvobistånd.

9. Enligt förordningen får högst 20 % av programmets sammanlagda budget anslås för finansiering av investeringar med multiplikatoreffekt som ligger i gemenskapens intresse (finansiering av gränsövergångar och infrastruktur på miljöområdet, främjande av små och medelstora företag, nät). Gemenskapsfinansieringen ska dessutom utgöra ett komplement till andra investeringar.

10. Det ska dessutom inrättas en stimulansordning (motsvarande 20 % av den sammanlagda budgeten för det nya programmet), varigenom ett element av konkurrens införs vid fördelningen av medel som ska verka kvalitetsbefrämjande. Denna ordning ska införas gradvis (först 10 % av budgeten och därefter en gradvis ökning med 5 % per år upp till den högsta nivån).

11. Kommissionen ska för övrigt främja samfinansiering mellan offentliga och privata organ i medlemsstaterna.

Programplanering

12. Gemenskapens bistånd till de nya oberoende staterna ges inom ramen för nationella och regionala fleråriga program som grundar sig på en dialog mellan partnerländerna och Europeiska kommissionen. Dessa program innefattar vägledande program som löper öven en period på tre till fyra år. De innehåller de viktigaste målen och riktlinjerna för samarbetet samt finansiella riktbelopp.

13. Därefter ska åtgärdsprogram antas som löper över ett eller två år och grundar sig på de vägledande programmen. De ska innehålla en så detaljerad förteckning som möjligt över projekt som ska finansieras inom de samarbetsområden som valts ut. För dessa projekt ska sedan finansprotokoll slutas mellan kommissionen och varje partnerland.

Förfaranden och förvaltning

14. De vägledande programmen och åtgärdsprogrammen ska antas av kommissionen i enlighet med förvaltningsförfarandet och efter samråd med kommittén för bistånd till de nya oberoende staterna och Mongoliet, som består av företrädare för medlemsstaterna och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

15. Kommissionen ska förvalta åtgärderna och de initiativ som finansieras inom ramen för förordningen i enlighet med EG:s budgetförordning och ska i samband med detta respektera principerna för en sund ekonomisk förvaltning, för sparsamhet och kostnadseffektivitet.

16. De åtgärder som finansieras av Tacis är föremål för upphandling genom anbudsinfordringar i enlighet med relevanta bestämmelser i EG:s budgetförordning. När det gäller tjänster skall kontrakt till ett värde över 200 000 euro tilldelas genom selektiva internationella anbudsinfordringar. Upphandlingar vars värde understiger denna summa sker i enlighet med det förhandlade förfarandet.

17. Deltagandet i anbudsinfordringarna och upphandlingarna är, på villkor som är lika för alla deltagare, öppet för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna, mottagarländerna, de länder som omfattas av Phareprogrammet och eventuellt i EG:s partnerländer i Medelhavsområdet.

18. Samordningen mellan kommissionen och medlemsstaterna av förvaltningen av genomförandet av detta program måste vara god vid både utarbetandet av projekten och genomförandet av dem.

Uppföljning och utvärdering

19. Kommissionen ska varje år lägga fram en framstegsrapport om genomförandet av detta program med en utvärdering av det bistånd som getts och av hur verkningsfullt det är. Dessa rapporter ska sändas till alla gemenskapsinstitutioner. Mot bakgrund av dessa rapporter ska kommissionen lägga fram förslag till lämpliga ändringar av förordningen. Kommissionen ska dessutom tillhandahålla statistik om tilldelningen av kontrakt.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 99/2000

21.1.2000 - 31.12.2006

-

EUT L 12, 18.01.2000

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2112/2005

28.12.2005

-

EUT L344, 27.12.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument [Europeiska unionens officiella tidning L 130, 9.11.2006].

Senast ändrat den 21.02.2007

Top