Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regional strategi för Asien 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regional strategi för Asien 2007–2013

I det regionala strategidokumentet för Asien fastställs vilka insatsområden som ska prioriteras i samarbetet mellan Europeiska unionen och regionen under perioden 2007-2013, dvs. främjande av samarbete och regional integration, samarbete baserat på politik och expertis inom områdena miljö, utbildning och hälso- och sjukvård samt stöd till asiatiska befolkningsgrupper som tvingats lämna sin hembygd. Enligt strategidokumentet kan stödet inriktas beroende på de insatser som fastställts för att genomföra prioriteringarna. De närmare bestämmelserna om detta återfinns i det regionala vägledande programmet för perioden 2007–2013.

RÄTTSAKT

Europeiska kommissionen – Regionalt strategidokument 2007–2013 för Asien.

SAMMANFATTNING

I det regionala strategidokumentet fastställs målen och prioriteringarna för samarbetet mellan Europeiska unionen (EU) och Asien under perioden 2007–2013. Asien omfattar Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kambodja, Kina, Nordkorea, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippinerna, Sri Lanka, Thailand och Vietnam.

Utmaningar för Asien

På det politiska området utmärks Asien av de två stormakterna Kina och Indien samt de många olika styrelseformerna. Det finns många utmaningar som rör säkerhet, spridning av kärnmaterial, demokratisering, respekt för de mänskliga rättigheterna, arbetslöshet samt hälso- och sjukvård. Ytterligare utmaningar orsakas av spänningar i flera länder (Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka och Nepal), stora flykting- och migrationsströmmar, arbetsnormer, naturkatastrofer och miljöskydd.

Under de senaste tjugo åren har det skett en stark ekonomisk tillväxt i Asien, tack vare ökad öppenhet och omfattande ekonomiska reformer. Asien är numera EU:s viktigaste handelspartner, de flesta länderna är medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO), det civila samhället är väl utvecklat och en dynamisk affärsklass håller på att bildas. Men trots dessa framsteg och de förbättrade socioekonomiska indikatorerna har inkomstklyftorna ökat, i många av länderna skapas inte längre lika många nya arbetstillfällen, tillväxtens fördelar är ojämnt fördelade och de institutionella bristerna, naturkatastroferna och bristerna i infrastrukturen fortsätter att hämma utvecklingen.

Det sociala skyddet är svagt utvecklat i Asien. Barnarbete, kvinnornas situation och fattigdomen är enorma utmaningar, liksom mödradödlighet, undernäring hos barn, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, socialskydd, ökning av smittsamma sjukdomar, hälsohot, ojämställdhet mellan kvinnor och män, diskriminering etc. Sydasien har gjort framsteg när det gäller att förverkliga millennieutvecklingsmålen, till skillnad från Ostasien, där utvecklingen inte är lika snabb.

Den geografiska mångfalden i Asien är stor. Men miljön skadas av det demografiska trycket, den snabba ekonomiska tillväxten, industrialiseringen, den otillräckliga lagstiftningen och investeringarna samt av att befintliga skyddsåtgärder inte tillämpas, vilket innebär ett icke hållbart nyttjande av naturresurserna. Klimatförändringen riskerar dessutom att förvärra den geologiska och klimatmässiga instabiliteten.

Prioriterade områden för den regionala strategin 2007-2013

Den första prioriteringen för strategin är att främja samarbete och regional integration. För att uppnå detta stöder EU arbetet och dialogen med Asien-Europa-mötet (Asem), Asien-Europa-stiftelsen (Asef), Trans-Eurasia information network (TEIN), Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC), det sydasiatiska frihandelsområdet (SAFTA) och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean).

Den andra prioriteringen är att främja samarbete grundat på politik och expertis inom områdena miljö, utbildning samt hälso- och sjukvård. Syftet är att främja en hållbar konsumtion och produktion samt utbyte av miljövaror och miljötjänster samt att stödja skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt). Vidare betonas främjandet av lika möjligheter och demokratiska värderingar, rättsstaten samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Slutligen stöds regionen i kampen mot fågelinfluensan och nya, mycket smittsamma sjukdomar. Avsikten är att inrätta ett gränsöverskridande hälsosamarbete.

Den tredje prioriteringen är att stödja asiatiska befolkningsgrupper som tvingats lämna sin hembygd genom att hjälpa dem att återvända och etablera sig i sitt ursprungsland eller i ett tredjeland. Genom denna hjälp upprättas en koppling mellan stöd, återintegrering och utveckling, i ett försök att överbrygga klyftan mellan nödhjälp till flyktingar och mer långsiktig hjälp. Verksamheten genomförs i samordning med ECHO och med hänsyn till de insatser som fastställts inom ramen för de program som genomförs i respektive land. Gradvis kommer lokala partnerskap och utvecklingskapacitet att skapas.

Vissa övergripande ämnen kommer att behandlas på regional nivå eller kommer vid behov att integreras i hela programmet (mänskliga rättigheter, demokrati, styrning etc.).

Närmare bestämmelser

Budgeten för Asien för 2007–2013 uppgår till 5,187 miljarder euro, varav 81 % har anslagits för utvecklingsstöd till länderna, 16 % för regionalt stöd och 3 % har avsatts som reserv. Det regionala strategidokumentet innehåller ett flerårigt regionalt vägledande program, som utgör programplaneringsdokument för stödet. Stödet bestäms på bas av de insatser som fastställts för att genomföra prioriteringarna i det regionala strategidokumentet. Ett första vägledande program har upprättats för perioden 2007–2010 (400 miljoner euro) och ett andra vägledande program kommer att upprättas för perioden 2011–2013 (375 miljoner euro). Det regionala strategidokumentet kompletterar de nationella strategidokument som har upprättats för vart och ett av länderna i Asien samt det regionala strategidokumentet för Centralasien. Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete amarbete utgör den huvudsakliga ramen för finansiering av det stöd som beviljas inom ramen för det aktuella regionala strategidokumentet.

Den verksamhet som stöds är följande: program, kontakter, möten, PR-verksamhet, dialog, utbyte av god praxis, expertmöten, regionalt samarbete och triangelsamarbete, seminarier, konferenser, workshoppar, forskning, partnersamverkan, sammankomster, undersökningar, kurser, studiebesök, utbytesprogram mellan universitet samt harmonisering av normer och lagstiftning. Även ytterligare verksamhet kommer att fastställas.

Framgångsindikatorer har fastställts för att man ska kunna utvärdera den genomförda verksamhetens effektivitet. Framgångsindikatorerna är följande: det eftersträvade syftet med insatsen, förväntade resultat och fördelar för målgrupperna, direkta effekter och verksamhet som ska genomföras för att uppnå de förväntade målen. Resultatet av verksamheten kommer att mätas kvalitativt och kvantitativt med användning av indikatorerna men även med användning av kontrollkriterier och övriga genomförandemekanismer. Genomförandet av alla program kommer att övervakas och kontrolleras. En kontroll av hela programmet planeras efter halva tiden (2009).

Bakgrund

Samarbetet mellan de båda regionerna genomförs inom ramen för meddelandet om Europa och Asien och förklaringen om europeiskt samförstånd om utveckling, i vilka utrotning av fattigdomen anges som det viktigaste målet. På så sätt säkerställs kontinuitet mellan det här regionala strategidokumentet och det föregående regionala strategidokumentet för perioden 2005–2006 när det gäller prioriteringar, resultat och erfarenheter.

03.03.2015

Top