Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi för Brasilien 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategi för Brasilien 2007–2013

I strategidokumentet för Brasilien rörande perioden 2007–2013 fastställs målen och handlingsprogrammen för samarbetet med Europeiska unionen. Två prioriteringar för samarbetet fastställs på grundval av landets behov, nämligen en intensifiering av förbindelserna mellan EU och Brasilien och främjandet av miljön inom ramen för den hållbara utvecklingen. På grundval av dessa två prioriteringar presenteras i strategidokumentet olika åtgärder som ska vidtas och hur de ska genomföras. Dokumentet utgör också en referensram för det ekonomiska biståndet.

RÄTTSAKT

Europeiska kommissionens landstrategidokument för Brasilien 2007–2013 (EN).

SAMMANFATTNING

Landstrategidokumentet tillhandahåller en strategisk ram för samarbetet mellan Europeiska unionen (EU) och Brasilien under perioden 2007–2013. Det föreslås bl.a. att ”flexibla” åtgärder ska stödjas för att minska fattigdomen och för att förbättra den ekonomiska, politiska och miljömässiga situationen i landet.

De två prioriteringar för samarbete som föreslås utgår från Brasiliens behov och grundas på en analys av situationen i landet. Den första prioriteringen tar sikte på att stimulera utbytet, kontakterna och överföringen av know-how mellan EU och Brasilien i syfte att förbättra den sociala integrationen, minska orättvisorna och öka parternas kunskap om varandra. Den andra prioriteringen tar sikte på att stödja miljöprojekt inom ramen för den hållbara utvecklingen.

Den politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga situationen

Politiskt är Brasilien en stabil demokrati. Några utmaningar återstår dock fortfarande för landet att ta itu med, bl.a. att få till stånd en stabil majoritet i parlamentet, stärka banden på de tre myndighetsnivåerna (den federala, den statliga och den kommunala), bekämpa korruptionen och den otillåtna användningen av offentliga medel, förbättra rättsväsendets och den offentliga förvaltningens funktion, tillämpa lagstiftningen på området mänskliga rättigheter och bekämpa det våld som ofta är förenat med olaglig narkotikahandel och socialt utanförskap.

Ekonomiskt prioriterar landet makroekonomisk stabilitet. Statsskulden har minskat kraftigt men är fortfarande en sårbarhetsfaktor. De privata investeringarna hindras av att räntesatserna är höga. Landet har däremot en mycket aktiv utrikeshandel.

Socialt kan en förbättring konstateras när det gäller de sociala indikatorerna och indikatorerna för hälso- och sjukvård. Trots de framsteg som har gjorts när det gäller tillgång till utbildning finns det fortfarande regionala orättvisor. Dessutom är rikedomarna och inkomsterna mycket ojämnt fördelade.

Brasiliens miljö är en av de artrikaste på jorden. En viktig uppgift för landet är att bevara de 6,5 miljoner km2 som Amazonbäckenet utgör och bekämpa avskogningen, klimatförändringarna, försämringen av vattenresursernas kvalitet och föroreningen i städerna.

Två stora prioriterade områden

Den första prioriteringen är att stärka de bilaterala förbindelserna. Målet är att stödja de initiativ som tas inom ramen för de dialoger som förs inom olika områden mellan EU och Brasilien och som kan bidra till att den sociala integrationen ökar och orättvisorna minskar. Medlen tilldelas i syfte att stärka dialogen och finansiera verksamhet som tar sikte på att förbättra styret och utarbeta strategier. De stärkta förbindelserna mellan EU och Brasilien ska också öka förståelsen mellan EU och Brasilien och främja bilden av EU i Brasilien genom utbyten mellan universitet och inrättandet av ett institut för Europastudier i Brasilien.

Den andra prioriteringen tar sikte på att främja miljön inom ramen för den hållbara utvecklingen. Brasilien har på grund av sina rika och omfattande ekosystem en viktig roll att spela när det gäller miljön på jorden. Samarbetsresurserna avsätts därför till åtgärder för hållbar utveckling. I syfte att uppnå detta mål åtar sig EU att hjälpa Brasilien att förverkliga millennieutvecklingsmålen och se till att landet fullföljer sina åtaganden att beakta konventionen om biologisk mångfald, ramkonventionen om klimatförändringar (FR) och Kyotoprotokollet. EU stödjer också ansträngningarna för att bromsa avskogningen och för att på ett hållbart sätt förvalta naturresurserna. Slutligen bör fattigdomsbekämpningen på landsbygden intensifieras, eftersom fattigdomen både är orsaken till och en följd av att naturresurserna försämras.

Metoder

För genomförandet av landstrategidokumentet har det avsatts ett belopp på 61 miljoner euro i budgeten inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (ICD). Strategin för utvecklingssamarbetet kommer att fastställas i två vägledande nationella program, det ena omfattande perioden 2007–2010 (65 % av medlen), det andra perioden 2011–2013 (35 % av medlen). För hela perioden 2007–2013 föreslås det att 70 % av medlen avsätts för förstärkning av de bilaterala förbindelserna och 30 % för miljöfrämjande åtgärder.

Följande åtgärder kommer att stödjas: en ordning för stöd till den sektoriella dialogen, upplysningskampanjer i medierna, deltagande av experter och företrädare för det civila samhället i EU och Brasilien, program för högre utbildning i Brasilien (finansiering av studiestipendier och lärarutbyten), inrättandet av ett institut för Europastudier, åtgärder för att garantera lokalbefolkningens tillträde till mark, åtgärder för att främja framställningen av produkter som inte förorenar miljön, för att öka inkomsterna samt förbättra välfärden.

De resultat som eftersträvas kommer att upprättas för varje åtgärd som genomförs inom ramen för respektive prioritering. Verksamhet avseende målet att intensifiera de bilaterala förbindelserna bör leda till följande: en dialog inom respektive sektor, förstärkt samarbete mellan institutionerna, organisationerna i det civila samhället och respektive deltagande parter, ökning av utbytena mellan universitet och upprättandet av partnerskap mellan universitet, spridande av information om EU samt anordnande av Europastudier i Brasilien.

Verksamheten inom ramen för den andra prioriteringen som avser miljöfrämjande åtgärder bör leda till följande: en minskning av den årliga avskogningen, ökade inkomster för den fattiga landsbygdsbefolkningen, införande av strategier för fysisk planering, ökad respekt för de rättsstatliga principerna i skogsområdena, ökat varaktigt skydd och värdeskapande på lokal nivå, ökad förmåga till lokal förvaltning till förmån för en hållbar produktion, öppnande av nya marknadskanaler samt ökad forskning på miljöområdet.

Bakgrund

Samarbetet mellan de båda parterna är ett mycket viktigt mål för EU. EU är Brasiliens främsta handelspartner och investerare. Brasilien, å sin sida, är en regional aktör som kommer att spela en aktiv roll på den internationella arenan. De bilaterala förbindelserna vilar i huvudsak på ramavtalet för samarbetet mellan EU och Brasilien och omfattar en rad områden.

Syftet med det nuvarande landstrategidokumentet är att fortsätta samarbetet mellan de båda parterna och förverkliga de mål som fastställdes i landstrategidokumentet för perioden 2002–2006. Det är samma mål som fastställts för det regionala samarbetet inom Mercosur (ramavtalet för samarbete mellan EU och Mercosur och den regionala strategin för perioden 2007–2013) och i strategin för Latinamerika 2007–2013.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 30 maj 2007: Mot ett strategiskt partnerskap mellan EU och Brasilien [KOM(2007) 281 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

Senast ändrat den 12.06.2008

Top