Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regional strategi för Mercosur 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regional strategi för Mercosur 2007–2013

I det regionala strategidokumentet för Mercosur fastställs vilka insatsområden som ska prioriteras i samarbetet mellan Europeiska unionen och regionen under perioden 2007–2013, dvs. en förstärkning av Mercosur, genomförandet av det framtida associeringsavtalet mellan de båda parterna och det civila samhällets deltagande i integrationsprocessen, inbegripet ömsesidig förståelse och ömsesidig synlighet. Enligt strategidokumentet kan stödet inriktas beroende på de insatser som fastställts för att genomföra prioriteringarna. De närmare bestämmelserna om detta återfinns i det regionala vägledande programmet för perioden 2007–2013.

RÄTTSAKT

Europeiska kommissionen – Regionalt strategidokument 2007–2013 för Mercosur (DE) (EN) (ES) (FR).

SAMMANFATTNING

I det regionala strategidokumentet fastställs målen och prioriteringarna för samarbetet mellan Europeiska unionen (EU) och Mercosur under perioden 2007–2013. Syftet med strategidokumentet är att stärka samarbetet och samtidigt införa en regional dimension i EU:s samarbete med de olika medlemsstaterna i Mercosur, dvs. Argentina, Brasilien, Paraguay, Venezuela och Uruguay, som fastställs i de nationella strategidokumenten.

Utmaningar för Mercosur

Mercosur får en allt större politisk betydelse, vilket stimulerar den regionala integrationen och ökar ledarnas vilja att diskutera frågor som rör tillväxt, social rättvisa och mänsklig värdighet. Trots den ofullständiga ekonomiska integrationen, handelstvisterna och skillnaderna mellan medlemsstaterna har betydande framsteg gjorts inom Mercosur. Regionens internationella betydelse ökar genom att kontakter knyts med andra länder i Sydamerika. Målet är att göra regionen och dess länder till framträdande aktörer på världsscenen, vid sidan av Kina, Indien och Ryssland.

Mercosur är den fjärde största ekonomiska aktören i världen, även om Brasilien ensamt står för 79 % av regionens BNP. Ekonomierna i regionen har återhämtat sig efter den ekonomiska krisen, framför allt tack vare en ökad konkurrenskraft, handelsmässiga fördelar, ökade världspriser på råvaror, exporten och ett bättre ekonomiskt klimat. Under krisåren förbättrades budgetsituationen i syfte att begränsa inflationseffekterna. Trots de många framstegen påverkas emellertid länderna i Mercosur fortfarande i hög grad av fluktuationer i världspriserna och räntenivåerna, den ekonomiska världskonjunkturen och de höga statsskulderna. De måste fortsätta arbetet för att genomföra strukturella reformer, få en stabilare budget samt minska fattigdomen och inkomstklyftorna.

Av Mercosurs totala handel 2002–2005 utgjordes 15 % av handel inom regionen. Det är endast i Brasilien som handelns struktur är inriktad på världsmarknaderna, medan Argentina, Uruguay och Paraguay är mer beroende av partnerländerna i Mercosur. När det gäller deltagandet i världshandeln stod regionen under samma period för endast 1,05 % av det totala handelsutbytet. Med Brasilien i spetsen försöker Mercosur emellertid diversifiera sitt handelsutbyte och stimulera den regionala handeln, särskilt genom frihandelsavtalet mellan Mercosur och Andinska gemenskapen. Den största delen av handeln i regionen fördelas dock fortfarande mellan Nafta och EU.

På det sociala området har ett stort antal framsteg gjorts, särskilt inom områdena hälsa och läskunnighet. Den demografiska tillväxten i regionen ligger på omkring 1,1 %, med stora skillnader mellan länderna. I det nuvarande läget med ekonomisk tillväxt ska insatserna inriktas på att öka inkomsterna och minska fattigdomen genom att åtgärda den höga arbetslöshet och sociala utslagning som följde med recessionen 1999–2002.

miljöområdet är de mycket varierade och artrika ekosystemen i regionen hotade. Initiativen för att skydda miljön, den biologiska mångfalden och ekosystemen ska förstärkas och inriktas på en hållbar utveckling.

Prioriterade områden för den regionala strategin 2007–2013

Den första prioriteringen är att förstärka Mercosurs institutionella kapacitet, vilket bland annat kommer att göra det möjligt att åtgärda medlemsstaternas bristande införande och tillämpning av Mercosurs lagstiftning. EU:s erfarenhet och hjälp till konkreta projekt för institutionell uppbyggnad av parlamentet, den permanenta överklagandedomstolen och Mercosurs sekretariat kommer att bidra till att öka den institutionella effektiviteten.

Den andra prioriteringen för strategin är att förstärka Mercosur och genomföra det framtida associeringsavtalet mellan EU och Mercosur. För att kunna uppnå en integrerad regional marknad och därigenom förstärka Mercosur är det nödvändigt att fördjupa samarbetet inom områdena handel och ekonomi samt att inrätta en tullunion.

Genomförandet av det framtida associeringsavtalet är avsett att få ny fart på den regionala integrationsprocessen, vilket i sin tur kommer att underlätta verkställandet av avtalet, särskilt när det gäller handel (underlättande av handelsutbyte och tullutbyte, godtagande av internationella normer etc.). I det regionala strategidokumentet behandlas handelsfrågorna och handelsstödet mot bakgrund av den regionala integrationsprocessen inom Mercosur och inte mot bakgrund av integrationen av enskilda medlemsstater. Hänsyn tas dock till deras särdrag. Insatserna kommer att inriktas på att underlätta en integrering av marknaden samt på livsmedelstillverkning, livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien, vilket förutsätter gemensamma fytosanitära bestämmelser, samt på miljöskydd.

Den tredje prioriteringen är att stärka och öka det civila samhällets deltagande, kunskapen om den regionala integrationsprocessen samt den ömsesidiga förståelsen och synligheten. För att integrationsprocessen ska få ny fart och vara legitimt förankrad måste den få stöd av det civila samhället. Information ska spridas om EU som politisk aktör och integrationsmodell och inte endast som handelspartner. För detta ändamål kommer man att inrätta tio observatorier om relationerna mellan EU och Mercosur, anta en operativ utbildningsplan för 2006–2010 och vidta insatser för att främja erfarenhetsutbyte genom filmer och AV-medier samt seminarier och workshoppar.

Närmare bestämmelser

Det regionala strategidokumentet innehåller ett regionalt vägledande program, som utgör programplaneringsdokument för stödet. Stödet bestäms på basen av de insatser som fastställts för att genomföra de tre prioriteringarna i det regionala strategidokumentet. Ett regionalt vägledande program har upprättats för perioden 2007–2010 och ett annat kommer att upprättas för perioden 2011–2013. Det regionala strategidokumentet kompletterar således de nationella strategidokument som har upprättats för vart och ett av länderna i Mercosur samt det regionala strategidokumentet för Latinamerika [FR]. Finansieringen av de två regionala vägledande programmen motsvarar 50 miljoner euro, varav 10 miljoner har anslagits för finansieringen av projekt som inleddes inom ramen för det föregående regionala strategidokumentet (2002–2006) till förmån för utbildning och informationssamhället samt 40 miljoner har anslagits till institutionell uppbyggnad (10 % av medlen), förstärkning av regionen och tillämpning av associeringsavtalet mellan EU och Mercosur (70 % av medlen) och det civila samhällets deltagande i den regionala integrationsprocessen (20 % av medlen). Det regionala strategidokumentet har utarbetats inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete.

Den verksamhet som stöds är följande: utvärderingar, program, strategier, undersökningar, kurser, seminarier, konferenser, workshoppar, publikationer, statistik, utbildning av personal och tjänstemän, inrättande av examina och professurer, gemensamma insatser, dialog, forskning, subregionalt samarbete och harmonisering av lagstiftning och normer. Även ytterligare verksamhet kommer att fastställas.

För att mäta inverkan av olika insatser och projekt har man fastställt vilka resultat som ska uppnås och även framgångsindikatorer. För att utvärdera hur effektiva insatserna och projekten är används följande indikatorer: ingångna partnerskap, genomförd verksamhet, gemensam politik som inrättats, kontroller avseende livsmedelshygien som har utförts, möten, konferenser och undersökningar som har anordnats samt rättsakter och normer som har harmoniserats.

Bakgrund

Samarbetet mellan EU och Mercosur regleras av det interregionala ramavtalet om samarbete med Mercosur (esdeenfr) och genomförs inom ramen för de mål som fastställts vid toppmötet i Rio (esdeenfr) och efterföljande möten samt inom ramen för det stärkta partnerskapet med Latinamerika. På så sätt säkerställs kontinuitet i förhållande till det föregående regionala strategidokumentet för perioden 2002–2006 (pdf) [EN] när det gäller prioriteringar, resultat och erfarenheter.

See also

Europeiska utrikestjänsten (EN) (ES) (FR).

Senast ändrat den 29.05.2008

Top