Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi och regionalt vägledande program för Europa och Medelhavsområdet 2007‑2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategi och regionalt vägledande program för Europa och Medelhavsområdet 2007‑2013

I det regionala strategidokumentet för Medelhavsregionen fastställs konkreta mål och åtgärdsprogram för Europeiska unionens (EU) samarbete med partnerländerna vid Medelhavet. I det regionala strategidokumentet (RSD) och i det regionala vägledande programmet (RVP) för perioden 2007–2013 beskrivs hur målen ska genomföras.

RÄTTSAKT

Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) – Regionalt strategidokument (2007–2013) och Regionalt vägledande program (2007–2013) för partnerskapet Europa-Medelhavet (DE) (EN) (FR).

SAMMANFATTNING

I det regionala strategidokumentet (RSD) fastställs mål och prioriteringar för det regionala samarbete som grundar sig på det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) för perioden 2007‑2013. Det regionala strategidokumentet syftar i detta sammanhang till att genomföra målen för den europeiska grannskapspolitiken, vars syfte är att tillföra ytterligare en dimension till partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet (Barcelonaprocessen) för att stärka dess verkan, utöver de bilaterala förbindelserna.

Den politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga situationen i Medelhavsregionen ställer regionen inför vissa utmaningar. Det regionala samarbetet är ett svar på de utmaningar, framför allt gränsöverskridande, som är av gemensamt intresse för alla länder i regionen. Det regionala strategidokumentet kompletterar också landstrategidokumenten för Algeriet, palestinska myndigheten, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien och Tunisien.

EU:s svarsstrategi

Europeiska unionen (EU) strävar efter att upprätthålla och stärka reformprocesserna i partnerländerna vid Medelhavet. EU strävar också efter att främja en dialog genom att stödja de nationella politiska institutionerna inom ramen för det samarbete som erbjuds genom olika instrument.

I det regionala vägledande programmet (RVP) identifieras i detta syfte olika prioriterade insatsområden som skapar ett mervärde genom de relativa fördelar de innebär när det gäller att stärka Europa-Medelhavspartnerskapet.

Samarbetet om rättvisa, säkerhet och migration är av regionalt intresse och omfattar följande:

 • Förtroendeskapande åtgärder å ena sidan för att främja samarbetet på området civilskydd och å andra sidan för ett partnerskap för fred. I det regionala strategidokumentet föreslås mer konkret bland annat stöd för krishantering och införande av en uppförandekod för kampen mot terrorism.
 • Åtgärder på området ”polis, rättvisa och migration” för att befästa resultatet av de föregående programmen och stärka samarbetet om hanteringen av flyktingströmmar mellan ursprungsländer, transitländer och bestämmelseländer. Dessa åtgärder främjar närmare bestämt de brottsbekämpande myndigheternas kontakter, utbildning och ömsesidiga stöd.
 • Åtgärder på området ”politisk analys”, som syftar till att utveckla nätverket av utrikespolitiska institut i EU och Medelhavsområdet (EN) (FR) och Institutet för ekonomisk forskning.

Hållbar ekonomisk utveckling är en prioritet för upprättandet av ett frihandelsområde mellan EU och Medelhavsländerna senast 2010. Denna prioritet omfattar

 • främjande av reformer och investeringar för att locka investerare,
 • samarbete i fråga om infrastrukturnät på transport- och energiområdet,
 • upprättande av ett frihandelsområde och genomförande av en regional ekonomisk integration syd-syd samtidigt som regionens miljömässiga hållbarhet garanteras,
 • ett miljöprogram om framför allt havsförorening.

Social utveckling och kulturellt utbyte bygger på kontakter mellan människor och på att medierna informerar allmänheten om partnerskapet. De viktigaste inslagen är

 • jämställdhet och det civila samhället för att främja ett aktivt medborgarskap, öka jämlikheten mellan kvinnor och män och främja erkännandet av kvinnors betydelse,
 • information och kommunikation för att främja partnerskapet och den europeiska grannskapspolitiken och för att stärka samarbetet mellan EU och de olika medierna i regionen,
 • Euromed ungdom (EN) (FR) för att främja dialogen mellan unga människor på Medelhavets båda sidor, integration av unga människor och ett aktivt medborgarskap,
 • dialog mellan kulturer och kulturarvet.

Partnerskapet med grannländerna gör det följaktligen möjligt att göra framsteg mot en avsevärd integration med EU, stärka handelsförbindelserna och utöka säkerhetssamarbetet. Partnerländernas vilja att ta till sig partnerskapet är dock en förutsättning för att garantera partnerskapets effektivitet.

Villkor

Den vägledande budgeten för perioden 2007–2010 uppgår till 343,3 miljoner euro.

I det regionala vägledande programmet för perioden 2007–2013 redovisas program för varje prioritering. I programmet definieras därför resultatindikatorer för att bedöma dess inverkan och de förväntade resultaten, som exempelvis

 • ett återupprättat förtroendet hos och mellan samhällena genom ett stärkt civilt samhälle och ökade gränsöverskridande förbindelser,
 • stärkta nätverk och ett utökat rättsligt och polisiärt samarbete inom Euromed,
 • stöd till den sociala integrationen av migrerande arbetstagare och deras familjer,
 • fler investeringsprojekt och nya sysselsättningstillfällen tack vare ett regionalt program för att främja investeringar,
 • ökad integration av energimarknaderna, trygg energiförsörjning och utveckling av förbindelseledningar och förnybar energi,
 • att göra allmänheten medveten om miljöskydd.

Bakgrund

I enlighet med de utrikespolitiska målen främjar EU välfärd, solidaritet, säkerhet och hållbar utveckling i världen liksom demokrati och mänskliga rättigheter. Den europeiska grannskapspolitiken som inrättades 2003 strävar efter dessa mål genom att främja god grannsämja. Därför används ENPI, grannskapspolitikens finansieringsinstrument för perioden 2007–2013, för att ge stöd till partnerländerna i grannskapet genom att integrera de regionala och gränsöverskridande aspekterna. Inom ramen för detta instrument eftersträvas även de mål som identifierats i Medaprogrammet för 2002–2006, som man också dragit lärdom av.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 4 december 2006 om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken (KOM(2006) 726 slutlig – Inte offentliggjort i EUT).

Senast ändrat den 20.05.2008

Top