Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ministerkonferensen i Valencia och dess handlingsplan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ministerkonferensen i Valencia och dess handlingsplan

1) SYFTE

Att fördjupa och stärka de beslut som fattades vid ministerkonferensen i Marseille och lägga fram initiativ för att främja och utveckla Europa-Medelhavspartnerskapet på alla områden.

2) RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet inför mötet mellan utrikesministrarna i Europa-Medelhavsområdet i Valencia den 22-23 april 2002 [SEK(2002) 159 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

3) SAMMANFATTNING

Meddelandet inleds med en av kommissionen sammanställd förteckning över de framsteg som gjorts inom ramen för Europa-Medelhavspartnerskapet, bland annat genom att ett nät av associeringsavtal med partnerländerna utarbetats, genom att det gjorts framsteg på vägen mot ett frihandelsområde i Europa-Medelhavsområdet, genom att Meda-programmet återigen riktats in på strategiska mål, genom att regionalt samarbete inom ramen för Meda främjats och genom att den politiska dialogen upprätthållits.

Meddelandet innehåller en rad rekommendationer på områdena politiskt och säkerhetspolitiskt samarbete, frihet, rättsliga frågor och styrelseformer, socialt, kulturellt och mänskligt partnerskap, det civila samhället, ekonomiskt och finansiellt partnerskap samt reform av de institutionella ramarna för förvaltning av partnerskapet.

När det gäller det politiska och säkerhetspolitiska partnerskapet föreslår kommissionen att den politiska dialogen stärks genom möten på politisk chefstjänstemannanivå. Kommissionen ställer sig positiv till att kampen mot terrorismen intensifieras med hjälp av befintliga internationella instrument, till att en gemensam strategi fastställs och till ett nätverk för information och samarbete i Europa-Medelhavsområdet. För övrigt bör de mänskliga rättigheterna och demokratin i partnerländerna främjas, bland annat genom att dessa frågor tas upp i alla kontakter mellan dessa länder och EU samt genom att Meda-anslagen knyts närmare till framsteg på dessa områden.

På området rättsliga och inrikes frågor föreslår kommissionen att partnerna enas om en allmän ram för utarbetandet av ett regionalt Europa-Medelhavsprogram för att främja frihet, rättsliga frågor och goda styrelseformer som bland annat skulle innefatta en dialog om rättsliga frågor och samarbete i fråga om kampen mot organiserad brottslighet, illegal invandring och människohandel samt hantering av legala migrationsströmmar och behandling av invandrargrupper.

På området socialt, kulturellt och mänskligt partnerskap föreslår kommissionen bland annat, för att stärka dialogen mellan kulturer och civilisationer, att det inrättas en Europa-Medelhavsstiftelse som ska finansieras av medlemsländerna, kommissionen och partnerländerna. På utbildningsområdet föreslår kommissionen att Tempus-programmet och Netdays- och eSchola-initiativen utsträcks till partnerländerna. Kommissionen föreslår dessutom nya initiativ för att utveckla den yrkesinriktade utbildningen och ge kvinnor bättre möjligheter i det ekonomiska livet (tillträde till och delaktighet i arbetsmarknaden och stärkande av deras roll i affärsvärlden).

När det gäller det ekonomiska och finansiella samarbetet förespråkar kommissionen en fortsatt integration av syd-sydhandeln genom främjande av frihandel mellan partnerländerna (bland annat som ett led i Agadirprocessen, som omfattar Egypten, Jordanien, Marocko och Tunisien) och genom att det alleuropeiska systemet för ursprungsregler (som omfattar EU:s och Eftas medlemsländer samt kandidatländerna) utsträcks till partnerländerna. Enligt kommissionen bör det även fastställas prioriterade områden för förhandlingarna med partnerländerna om liberalisering av tjänstehandeln.

Kommissionen föreslår att EU och partnerländerna ger varandra ökat tillträde till sina respektive marknader inom jordbrukssektorn, att transport- och energiinfrastrukturen byggs ut och länkas samman, att de politiska strategierna och bestämmelserna harmoniseras så att en inre marknad i Europa-Medelhavsområdet kan skapas samt att en hållbar utveckling och en hög miljöskyddsnivå säkerställs.

När det gäller andra finansiella instrument än Meda-programmet har kommissionen för avsikt att skapa en ny finansieringsfacilitet eller en Europa-Medelhavsbank för att främja den privata sektorns utveckling i partnerländerna.

Kommissionen uppmuntrar även till ett främjande av det civila samhällets roll i partnerskapet.

När det gäller de institutionella aspekterna av Europa-Medelhavspartnerskapet uppmanar kommissionen medlemsländerna att snarast ratificera associeringsavtalen så att ratificeringsprocessen kan avslutas inom två år. Kommissionen föreslår även att Europa-Medelhavskommitténs roll stärks i frågor rörande gemenskapens regelverk och att dialogen rörande den ekonomiska politiken stärks på bilateral och regional nivå.

4) tillämpning

5) ytterligare åtgärder

Vid den femte Europa-Medelhavskonferensen i Valencia den 22 och 23 april 2003 träffades utrikesministrarna från EU:s femton medlemsländer och från Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko, den palestinska myndigheten, Tunisien och Turkiet. Libanon och Syrien valde att inte delta. Närvarande var även Javier Solana, den höga representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken tillika rådets generalsekreterare, Christopher Patten, ledamot av kommissionen, samt särskilt inbjudna företrädare för Arabförbundet, Arabiska Maghrebunionen, Libyen och Mauretanien.

Ministrarna antog enhälligt den handlingsplan som sedan dess går under namnet Valenciahandlingsplanen och som inbegriper de tre delarna av Barcelonaprocessen, den politiska, den ekonomiska och den sociokulturella. I planen ingår en rad initiativ som till stor del grundar sig på kommissionens meddelande av den 13 februari 2002.

När det gäller den politiska och säkerhetspolitiska delen syftar handlingsplanen till att stärka den politiska dialogen och att göra denna mer verksam genom att frågor såsom säkerhet och försvar tas upp för första gången. I handlingsplanen bekräftas dessutom de högre tjänstemännens uppdrag att utarbeta en stadga för fred och stabilitet eftersom de uppmanas att återuppta detta arbete så snart de politiska förutsättningarna medger detta. I handlingsplanen erkänns vidare vikten av en multilateral strategi i kampen mot terrorismen och föreslås en gradvis förstärkning av den politiska delen genom att det inrättas en gemensam strategi och genom att det utarbetas förebyggande diplomatiska mekanismer.

När det gäller den ekonomiska och finansiella delen uttrycks i handlingsplanen målsättningen att senast 2010 ha skapat ett frihandelsområde i Europa-Medelhavsområdet. Det uttrycks samtidigt stöd för Agadirprocessen, vars syfte är att skapa ett frihandelsområde mellan Egypten, Jordanien, Marocko och Tunisien. I handlingsplanen uttrycks stöd för genomförandet av slutsatserna från handelsministrarnas möte i Toledo och för inrättandet av en arbetsgrupp för handelsfrågor som hänger samman med den regionala integrationen samt för partnerländernas deltagande i det alleuropeiska systemet för ursprungsregler. I handlingsplanen betonas vikten av att utveckla frihandel för tjänster, av infrastruktur och sammankopplingar i Europa-Medelhavsområdet (när det gäller transport-, energi- och telekommunikationsnät) samt av utsikterna till en inre marknad i Europa-Medelhavsområdet med en därmed sammanhängande harmonisering av politiska strategier och bestämmelser. Behovet av strategisk ram för en hållbar utveckling av partnerskapet understryks också.

När det gäller det finansiella samarbetet föreslås i handlingsplanen att förvaltningen av Meda-programmet ska förbättras och välkomnas inrättandet av en stärkt investeringsfacilitet inom ramen för Europeiska investeringsbanken (EIB) för att främja infrastruktur och investeringar i den privata sektorn. I planen noteras möjligheten att ett år efter införandet av denna facilitet, efter en utvärdering av erfarenheterna, studera möjligheten att inrätta den Europa-Medelhavsbank (ett dotterbolag med EIB som majoritetsdelägare) som partnerländerna uttryckt önskemål om.

När det gäller den sociala, kulturella och mänskliga delen godkänns i handlingsplanen det regionala arbetsprogrammet för rättsliga och inrikes frågor samt genomförandet av en ministerkonferens om migration och social integrering av invandrare. I planen betonas också vikten av att främja dialogen mellan kulturerna, bland annat genom principbeslutet att inrätta en Europa-Medelhavsstiftelse som skall främja en dialog mellan civilisationerna och genom att ett handlingsprogram i frågan antas. Handlingsprogrammet syftar även till att främja sysselsättning och utbildning, kvinnornas roll i det ekonomiska livet samt ökad effektivitet i det civila samhällets deltagande i partnerskapet. Tempus-programmet för högre utbildning har till exempel utsträckts till att omfatta partnerländerna i södra Medelhavsområdet.

Eftersom det handlar om den institutionella aspekten av partnerskapet bör det enligt planen slutligen ske en förstärkning av partnerskapets parlamentariska dimension genom att det inrättas en parlamentarisk församling för Europa-Medelhavsområdet. Enligt planen bör möjligheterna till omstrukturering av Europa-Medelhavskommittén undersökas i syfte att öka partnerländernas medverkan i utarbetandet, uppföljningen och utvärderingen av överenskomna program, åtgärder och projekt.

Senast ändrat den 31.05.2006

Top