Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medaprogrammet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Medaprogrammet

MEDA-programmet syftar till att genomföra samarbetsåtgärder för att hjälpa tredjeländerna i Medelhavsområdet att reformera sina ekonomiska och sociala strukturer samt mildra de följder som den ekonomiska utvecklingen kan få på det sociala området och på miljöområdet.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (MEDA) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet.

SAMMANFATTNING

MEDA-förordningen är huvudinstrumentet för det ekonomiska och finansiella samarbetet inom partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet. Föordningen trädde i kraft år 1996 (MEDA I) och ändrades år 2000 (MEDA II). Den gör det möjligt för EU att ge finansiellt och tekniskt bistånd till länderna i det södra Medelhavsområdet. Det rör sig om följande länder: Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien, de palestinska territorierna, Tunisien och Turkiet. Medaprogrammet ersätter EU:s olika befintliga bilaterala finansprotokoll med länderna i Medelhavsområdet. Vid utformandet av Meda har man tagit intryck av programmen Phare och Tacis, i synnerhet vad beträffar öppenhet och information. En särskild budgetpost har inrättats för finansieringen av programmet.

Syftet med åtgärderna inom ramen för Medaprogrammet är att genomföra målen i partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet på tre områden:

 • Förstärkning av den politiska stabiliteten och demokratin.
 • Upprättande av ett frihandelsområde mellan Europa och Medelhavsområdet samt utveckling det ekonomiska och sociala samarbetet.
 • Beaktande av den mänskliga och kulturella dimensionen.

Åtgärder som erhåller stöd

Medaprogrammet främjar ekonomiska förändringar i tredjeländer i Medelhavsområdet (Medelhavsparterna) och förverkligandet av ett frihandelsområde som omfattar EU och Medelhavsområdet genom att stödja ekonomiska och sociala reformer för att modernisera företagen och utveckla den privata sektorn, med särskild betoning på följande:

 • Stöd till små och medelstora företag och skapande av arbetstillfällen.
 • Öppnande av marknaderna.
 • Främjande av privata investeringar, industriellt samarbete och handelsutbyte mellan de olika partnerna.
 • Upprustning av ekonomisk infrastruktur, inklusive det finansiella systemet och skattesystemet.
 • Konsolidering av en överordnad finansiell jämvikt och skapande av ett ekonomiskt klimat som är gynnsamt för ökad tillväxt (strukturanpassningsstöd).

Medaprogrammet främjar också en hållbar ekonomisk och social utveckling, bl.a. genom följande:

 • Det civila samhällets och befolkningens deltagande i utformningen och genomförandet av utvecklingsarbetet.
 • Förbättrad social service (utbildning, hälso- och sjukvård, socialt byggande, vattenförsörjning osv.)
 • En harmonisk och integrerad utveckling av landsbygden, inklusive utveckling av jordbruket.
 • Förstärkning av demokratin samt respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten.
 • Skydd och förbättring av miljön.
 • Upprustning av den ekonomiska infrastrukturen, särskilt inom transport- och energisektorn samt i fråga om informationssamhället.
 • Främjande av ungdomsutbyte och kulturellt samarbete.
 • Utveckling av mänskliga resurser (yrkesutbildning, förbättring av vetenskaplig och teknisk forskning).

Meda stöder dessutom det regionala, subregionala och gränsöverskridande samarbetet bl.a. genom följande:

 • Upprättande och utveckling av regionala samarbetsstrukturer mellan Medelhavsparterna i samt mellan dessa länder, EU och medlemsstaterna.
 • Upprättande av nödvändig infrastruktur för regionalt handelsutbyte i transport-, kommunikations- och energisektorn.
 • Utbyte mellan de civila samhällena i unionen och Medelhavsparterna i form av decentraliserat samarbete genom inrättande av nätverk av aktörer i det civila samhället (universitet, lokala myndigheter, föreningar, fackföreningar, medier, företag, icke-statliga organisationer osv.)

I förordningen betonas att man i samband med planeringen och genomförandet av programmen tar hänsyn till jämställdheten mellan könen samt främjandet av kvinnans roll i det ekonomiska och sociala livet. I den verksamhet som finansieras med stöd av denna förordning bör även hänsyn tas till miljöaspekterna.

Enligt Medaförordningen utgör respekten för demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna en väsentlig beståndsdel i partnerskapet. Vid en kränkning av dessa principer ska lämpliga åtgärder kunna beslutas. Om dessa beslutar rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

Finansiering

För att dessa mål ska kunna nås har för Medaprogrammet anslagits 5 350 miljoner euro för perioden 2000-2006.

De åtgärder som finansieras genom Medaprogrammet kan utformas som tekniskt bistånd, utbildning, utveckling av institutioner, information, seminarier, utredningar, investeringsprojekt och åtgärder som har till syfte att lyfta fram stödets gemenskapsaspekt.

Finansieringen genom Medaprogrammet ska särskilt ta formen av:

 • Gåvobistånd som förvaltas av kommissionen för att finansiera eller samfinansiera aktiviteter, projekt eller program som bidrar till att förverkliga målen för Medaprogrammet.
 • Riskkapital som beviljas och förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB) för att stärka den privata sektorn, bl.a. finanssektorn.
 • Räntesubventioner för lån som beviljats av EIB inom ramen för samarbetet på miljöområdet. Räntesatsen får inte överstiga 3 %.

Gemenskapsfinansieringen kan täcka utgifter för import av varor och tjänster samt lokala utgifter som är nödvändiga för att genomföra planerade projekt och program. Skatter och avgifter ska inte ingå i gemenskapsfinansieringen. Ett direkt budgetstöd till mottagarparten kan beviljas för ekonomiska reformprogram inom ramen för strukturanpassningsprogrammen.

Gemenskapsfinansieringen i produktionssektorerna ska kombineras med mottagarens egna medel. Bidraget från EU får inte vara högre än 80 % av den totala investeringskostnaden. Gemenskapsfinansieringarna kan även ha formen av samfinansiering med andra organ.

Genom Medaprogrammet kan finansiering förutom till stater och regioner även ges till lokala myndigheter, regionala organisationer, offentliga organ, lokala samfälligheter, stödorganisationer för företag, privata aktörer, kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar, stiftelser och icke-statliga organisationer i EU och tredjeländer i Medelhavsområdet.

Programplanering

Kommissionen spelar en viktig roll för att sörja för en effektiv samordning av de biståndsinsatser som görs av gemenskapen, inklusive EIB, och varje medlemsstat, för att stärka enhetligheten och komplementariteten i deras samarbetsprogram. Dessutom ska kommissionen uppmuntra samordning och samarbete med de internationella finansinstituten och övriga givare.

Urvalet av de åtgärder som finansieras genom Medaprogrammet sker med hänsyn till mottagarnas prioriteringar, utvecklingen av deras behov, deras upptagningsförmåga och de framsteg som gjorts i strukturreformeringen. Dessutom tas hänsyn till bestämmelserna i ingångna samarbets- eller associeringsavtal.

Strategidokument för perioden 2000-2006 ska upprättas i samråd med EIB på nationell och regional nivå. Syftet med dessa strategidokument är att definiera de långsiktiga målen för samarbetet och fastslå prioriterade interventionsområden.

I en andra etapp kommer vägledande nationella och regionala treårsprogram att utarbetas på grundval av strategidokumenten. De ska godkännas av EU och de enskilda tredjeländerna i Medelhavsområdet. Programmen ska fastställa de viktigaste målen, riktlinjerna och de prioriterade sektorerna för gemenskapsstödet samt indikatorer för bedömningen av dessa program. De ska innehålla vägledande belopp och förteckna vilka kriterier som används för anslagstilldelning till de olika programmen.

Slutligen fastställs finansieringsplaner varje år i samverkan med EIB på grundval av de vägledande nationella och regionala programmen. Planerna ska inbegripa en förteckning över de projekt som ska finansieras.

Förfaranden

Strategidokument, vägledande program och finansieringsplaner antas av kommissionen enligt förvaltningsförfarandet och efter att Med-kommittén hörts. Denna ska bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare från kommissionen som ordförande. Av effektivitetshänsyn antar kommissionen finansieringsbeslut i enskilda fall när det gäller belopp som inte överstiger två miljoner euro, och underrättar Med-kommittén snarast möjligt.

Beslut om räntesubventioner antas av kommissionen, som underrättar Europeiska investeringsbanken. EIB beslutar om beviljande av riskkapital efter positivt yttrande av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna, och underrättar kommissionen om detta.

De aktiviteter och program som finansieras genom Medaprogrammet är föremål för upphandling genom anbudsinfordran, som är öppen, utan diskriminering, för alla fysiska och juridiska personer i EU-medlemsstaterna och hos Medelhavsparterna. Kommissionen ska säkerställa att reglerna för öppenhet och konkurrens respekteras vid upphandlingen och sörjer för största möjliga informationsspridning om upphandlingen genom Europeiska unionens officiella tidning och Internet.

Kontrakt ska tilldelas bolag i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i EU:s budgetförordning och med hänsyn till principerna i budgetförordningen om sund ekonomisk förvaltning, särskilt återhållsamhet och kostnadseffektivitet.

Uppföljning och utvärdering

Förutom en övergripande utvärdering och en halvtidsutvärdering ska kommissionen i samarbete med EIB varje år överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla en översikt över de åtgärder som finansierats under budgetåret och en utvärdering av de uppnådda resultaten enligt strategidokumenten. Denna utvärdering kommer hädanefter att ingå i kommissionens årsrapport om EG:s utvecklingspolitik och det yttre biståndet (rapporten 2004) (pdf) (EN) (FR).

För att rådet ska kunna göra en översyn av programmet ska kommissionen före den 31 december 2005 överlämna en utvärderingsrapport till rådet tillsammans med förslag om Medaprogrammets framtid.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) 1488/96

02.08.1996

-

EUT L189, 30.07.1996

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) 780/98

18.04.1998

-

EUT L 113, 15.04.1998

Förordning (EG) 2698/2000

15.12.2000

-

EUT L 311, 12.12.2000

Förodning(EG) 2112/2005

28.12.2005

-

EUT L 344, 27.12.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument [Europeiska unionens officiella tidning L 310, 9.11.2006]. Genom förordningen upphävs MEDA-programmet.

Rådets beslut 2006/62/EG av den 23 januari 2006 om att de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, samt Ryssland, skall kunna få tillträde till programmet för tekniskt bistånd och informationsutbyte (TAIEX)[Europeiska unionens officiella tidning L 32, 4.2.2006].

Senast ändrat den 12.04.2007

Top