Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbetsmöjligheter med Hongkong och Macao (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Samarbetsmöjligheter med Hongkong och Macao (2007–2013)

Kommissionen bedömer förbindelserna mellan Europeiska unionen (EU) och de två särskilda administrativa regionerna i Kina, Hongkong och Macao, för att förbättra och fördjupa samarbetet med dem. Samarbete är planerat inom sju nyckelområden och innebär att EU:s relationer med Kina förstärks.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 oktober 2006: Europeiska unionen, Hongkong och Macao: Samarbetsmöjligheter 2007–2013 [KOM(2006) 648 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Samarbetet mellan Europeiska unionen (EU) och de särskilda administrativa regionerna Hongkong och Macao grundar sig huvudsakligen på åtgärder på områdena ekonomi, handel och finans.

Sedan Hongkong och Macao återlämnades till Kina har de båda regionerna styrts enligt principen ”ett land, två system”. Regionernas regeringar har stor autonomi i handelsrelaterade, skattemässiga och finansiella frågor samt regleringsfrågor, liksom egna rättssystem och marknadsekonomi. De är också medlemmar i internationella organisationer som Världshandelsorganisationen (WTO) och Världstullorganisationen (WCO).

Ett ökat samarbete

Regionen Hongkong är en knutpunkt för sjö- och lufttransport i Asien. Den är en viktig handelspartner för EU; tusentals europeiska företag och medborgare är etablerade där. EU:s diplomatiska närvaro utgörs av ett permanent kontor och en europeisk handelskammare, som komplement till medlemsstaternas diplomatiska uppdrag och handelsuppdrag.

Samarbetet mellan EU och Hongkong vilar på en serie avtal om:

  • handel, inom ramen för WTO:s multilaterala åtaganden;
  • tullsamarbete, särskilt bekämpande av bedrägerier och pirattillverkning;
  • återtagande av illegala invandrare.

Samarbetet behöver dock bli bättre inom områdena för konkurrensregler och immateriella rättigheter.

EU är Macaos tredje största handelspartner. De starka banden till portugisisk kultur bidrar också till det goda samarbetet.

Parterna har slutit ett handelsavtal för samarbete 1992, som har fungerat som ramverk för finansiering av projekt i olika branscher (yrkesutbildning, turistbranschen, Europastudier, utveckling av tjänstesektorn, rättstjänster osv.) och ett återtagandeavtal för individer 2002.

Nya samarbetsområden

Parterna ska ta fram en serie prioriteringar för att bredda sitt samarbete. EU måste också arbeta för att få närmare anknytning till trepartssamarbetet som förs mellan Hongkong, Macao och det kinesiska fastlandet.

För bättre samarbete inom handel och tull krävs följande:

  • bättre informationsutbyten och samordning av bilateral och multilateral handel;
  • förstärkt skydd för immateriella rättigheter, bekämpande av smuggling och bättre säkerhet för internationella sjötransporter;
  • utveckla bästa praxis inom konkurrenspolitiken och rutinerna för offentlig upphandling;
  • stöd och information till företag om marknadssituationen, särskilt för små och medelstora företag;
  • uppmuntra utbyten mellan universitet, i synnerhet för ledarskapsutbildningar.

Parterna kom också överens om att ge ny kraft åt det finansiella samarbetet, genom att utveckla dialogen och samstämmigheten i fråga om finansiella bestämmelser (investeringsfonder, bolagsrätt osv.). Samarbetet ska också bidra till att principerna för god skatteförvaltning respekteras, för att gynna näringsliv, tillväxt och sysselsättning.

Samarbetet ska också skrida framåt när det gäller immigration och universitetsutbyten.

transportområdet ska sjöfartssäkerhet och lagstiftning på sjöfartsområdet vara föremål för ett ökat samarbete. Parterna har också gemensamma intressen som rör den rättsliga säkerheten för lufttrafikföretag och civil luftfart.

Insatser bör göras för att förstärka hälso- och sjukvårdsfrågor samt livsmedels- och produktsäkerhetsfrågor, i synnerhet inrättandet av ett system för snabb varning för livsmedel och foder och respekten för EU:s säkerhetskrav.

Ansträngningar bör göras för ett bättre miljöskydd, i synnerhet för att bekämpa luft- och vattenföroreningar och minska industriutsläppen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Årsrapport om Hongkong 2010 [KOM (2011) 204 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Årsrapport om Macao 2010 [KOM (2011) 205 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

See also

  • EU:s kontor för yttre förbindelser, Hongkong (FR) (EN) och Macao (FR) (EN)

Senast ändrat den 18.10.2011

Top