Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s förbindelser med Kina

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s förbindelser med Kina

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EEG) nr 2616/85 om slutande av ett avtal om handelsmässigt och ekonomiskt samarbete mellan EU och Kina

Avtal om handelsmässigt och ekonomiskt samarbete mellan EU och Kina

EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation

Gemensamt meddelande (JOIN(2016) 30 final) – Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina

Rådets slutsatser om EU:s strategi avseende Kina

VILKET SYFTE HAR DESSA DOKUMENT?

De utgör grunden för det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina, vilket har utvecklats från handelsmässigt och ekonomiskt samarbete till att omfatta utrikespolitik och säkerhetsfrågor samt till hanteringen av internationella utmaningar som klimatförändringar och globalt ekonomiskt styre.

VIKTIGA PUNKTER

Den strategiska agendan för förbindelserna mellan EU och Kina fram till 2020 är det vägledande dokumentet för förbindelserna mellan de två parterna. Den är uppdelad i fyra huvudkategorier enligt följande:

 • Fred och säkerhet: EU och Kina stödjer ett ökat samarbete och stärkta dialoger om internationella och regionala säkerhetsfrågor med globala konsekvenser.
 • Välstånd: EU och Kina fokuserar på viktiga initiativ som
  • öppnare handel och investeringar,
  • utbyten av industriell information,
  • samarbete inom jordbruksforskning,
  • ytterligare samarbete inom transport- och infrastrukturutveckling.
 • Hållbar utveckling: EU och Kina fokuserar på sitt gemensamma ansvar för att driva den globala utvecklingen framåt med hjälp av samarbete inom
 • Direkta utbyten mellan människor: tillsammans representerar EU och Kina över en fjärdedel av världens befolkning, så en utökning av kontakterna mellan människor på båda sidorna är viktig för att stärka en gemensam förståelse. Fokus ligger därför på kultur, utbildning och dialoger mellan ungdomar. EU och Kina deltar i över 60 regelbundna dialoger om olika viktiga utrikespolitiska områden, samt om tekniska ämnen såsom industripolitik, utbildning, tullar, kärnkraft och konsumentskydd.

Ett nytt tillvägagångssätt

BAKGRUND

 • De diplomatiska förbindelserna mellan EU (dåvarande EEG) och Kina upprättades 1975. Sedan dess har partnerskapet utvecklats för att hantera ett brett spektrum av globala utmaningar rörande allt från icke-spridning av massförstörelsevapen till säkerhetssituationen i Asien, via global uppvärmning, kampen mot illegal migration och människohandel.
 • Som strategiska partner utökas samarbetet mellan EU och Kina rörande viktiga internationella och regionala frågor, och de båda parterna delar ansvaret för att främja fred, välstånd och hållbar utveckling till gagn för alla.
 • EU är Kinas största handelspartner, samtidigt som Kina är EU:s näst största handelspartner. Handels- och investeringsförbindelserna mellan de båda är en viktig källa till välstånd, jobb, utveckling och innovation för båda parterna.
 • Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EEG) nr 2616/85 av den 16 september 1985 om slutande av ett avtal om handelsmässigt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Kina (EGT L 250, 19.9.1985, s. 1).

Avtal om handelsmässigt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Kina (EGT L 250, 19.9.1985, s. 2).

EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation (ej översatt till svenska).

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet – Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina (JOIN(2016) 30 final, 22.6.2016).

EU:s strategi avseende Kina – Rådets slutsatser, (Bryssel, 18.7.2016).

Senast ändrat 20.03.2017

Top