Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förstärkning av den asiatiska strategin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Förstärkning av den asiatiska strategin

Meddelandet inrättar en ny strategi för ett förstärkt partnerskap mellan Europa och Asien och skapa en allsidig, sammanhängande och balanserad ram för förbindelserna med Asien och de asiatiska regionerna för det kommande årtiondet.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet av den 4 september 2001 "Europa och Asien: en strategisk ram för förbättrade partnerskap" [KOM (2001) 469 - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Med beaktande av de förändringar som ägt rum sedan kommissionens meddelande från 1994 om en ny Asienstrategi gör kommissionen i detta meddelande en uppdatering av strategin från 1994 (es de en fr) och fastställer en allsidig strategisk ram för förbindelserna mellan Asien, de asiatiska regionerna och Europeiska unionen (EU) för det kommande årtiondet, samtidigt som Asiens mångfald erkänns genom olika former av partnerskap. Det är kommissionens avsikt att förstärka EU:s politiska och ekonomiska närvaro i Asien i syfte att höja denna till en nivå som motsvarar den växande roll som en utvidgad union har i världen.

I den nya strategin läggs därför tonvikten på sex viktiga punkter:

  • Förstärkning av EU:s engagemang i Asien på det politiska och säkerhetspolitiska området.
  • Intensifiering av handelsförbindelserna och investeringsströmmarna mellan EU och Asien.
  • Effektivt bidrag till fattigdomsminskningen i Asien.
  • Främjande av respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, gott styre och rättsstatsprincipen.
  • Skapande av världsomspännande allianser med de viktigaste partnerna i Asien (för att inom ramen för de internationella organisationerna möta de globala utmaningarna).
  • Främjande av förbättrade kunskaper i EU och Asien om varandras regioner.

Meddelandet innehåller konkreta förslag i syfte att förstärka förbindelserna mellan EU och Asien på dessa viktiga områden och att inleda mera omfattande regionala åtgärder.

När det gäller frågorna om fred och säkerhet bör EU spela en aktivare roll i regionala forum, främja förebyggande av konflikter genom att dela med sig av gemensamma erfarenheter och intensifiera dialogen mellan EU och Asien på området rättsliga och inrikes frågor, som bland annat omfattar asylrätt, invandring och vapenhandel.

För att främja den ömsesidiga handeln och de ömsesidiga investeringsströmmarna bör tillträdet till marknaderna och investeringsvillkoren förbättras för båda parter. Det föreslås att kontakterna mellan företag inom den privata sektorn uppmuntras (särskilt de små och medelstora företagen), framför allt mellan företag inom högteknologisektorn, att dialogen om den ekonomiska och finansiella politiken förstärks och att marknaderna i högre grad öppnas för de fattigaste utvecklingsländerna.

Kommissionen kommer i syfte att bidra till fattigdomsminskningen att inrikta sina samarbetsprogram på vissa grundläggande områden, såsom utbildning och hälsa, ekonomisk och social förvaltning eller sambandet mellan miljö och fattigdom. Genom en förstärkt dialog om de socialpolitiska frågorna kan erfarenheter utbytas om de bästa sätten att möta de utmaningar som globaliseringen och moderniseringen innebär.

I främjandet av det civila samhället och av en dialog mellan Asien och Europa bör ingå att demokratin, ett gott styre och rättsstatsprincipen uppmuntras. När det gäller de mänskliga rättigheterna skulle samarbetet kunna förbättras genom ett konstruktiv utbyte, såsom dialogen med Kina om de mänskliga rättigheterna.

Det bör vidare ingås partnerskap och allianser när det gäller förvaltningen av globala frågor, såsom reformen av Förenta nationerna, Världshandelsorganisationen, samt miljön och andra utmaningar, såsom den internationella brottsligheten, terrorismen eller aidsspridningen.

Öppnandet av nya delegationer utgör ett av verktygen för att främja ömsesidig kunskap om varandra i Europa och Asien. Det finns också planer på att uppmuntra utbyte mellan universitet och på det kulturella och vetenskapliga området och att främja kontakterna mellan det civila samhället i de båda regionerna.

I meddelandet föreslås även särskilda åtgärder för att målinrikta EU:s initiativ i de olika delarna av det asiatiska området (södra Asien, Sydöstasien, Nordöstasien och Australasien, som för första gången omfattas av den strategiska ramen mellan Europa och Asien). Syftet med dessa åtgärder är framför allt att förbättra förbindelserna med vissa länder i regionen och de behandlar de bilaterala frågorna med varje enskilt land, samtidigt som det skapas en ram för de övergripande förbindelserna mellan Europa och Asien. Kommissionen förespråkar ett pragmatiskt tillvägagångssätt baserat på en särskilt anpassad analys av dess förbindelser med varje land eller grupp av länder.

På det institutionella planet har EU:s förbindelser med Asien utvecklats betydligt på senare tid. Det första bilaterala toppmötet med Japan ägde rum 1991. Liknande toppmöten har på senare år genomförts med Indien och Kina och med hela Östasien inom ramen för ASEM (Asien-Europa-mötet). På ministernivå fortsätter dialogen mellan EU och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), å ena sidan, och mellan EU och Australien och Nya Zeeland, å andra sidan, att göra framsteg.

Senast ändrat den 24.06.2005

Top