Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier (2007-2013)

Finansieringsinstrumentet för samarbete för perioden 2007-2013 har till syfte att främja ett närmare samarbete mellan Europeiska unionen (EU) och industriländer och andra höginkomstländer och territorier. Europeiska gemenskapen har för avsikt att skapa närmare bilaterala förbindelser med industriländer och höginkomstländer för att stärka EU:s roll och ställning i världen, konsolidera multilaterala institutioner och bidra till jämvikt i världsekonomin och det internationella systemet.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1934/2006 av den 21 decembe 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) har under de senaste tionde åren stärkt sina bilaterala förbindelser med industriländer och andra höginkomstländer och höginkomstterritorier, främst i Nordamerika, Östasien, Sydostasien och Gulfregionen.

Förordningen avser att ytterligare fördjupa EU:s förbindelser med dessa länder, vilket skulle göra det möjligt att konsolidera de multilaterala institutionerna, bidra till världsekonomins och det internationella systemets jämvikt och utveckling, samt stärka EU:s roll och ställning i världen.

Dessa förbindelser omfattar ett stort antal områden. De skulle dock kunna fördjupas på de områden där EU och industriländer och andra höginkomstländer och territorier har gemensamma intressen. Denna nödvändighet har erkänts av EU och dess medlemsstater. I detta sammanhang syftar finansieringsinstrumentet för samarbete för perioden 2007-2013 till att konsolidera samarbetet mellan EU och partnerländerna.

Vad är finansieringsinstrumentet för samarbete?

Detta instrument stöder alla de former av samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier som faller inom EU:s behörighet, vare sig det är på bilateral, regional eller multilateral basis. Det fokuserar särskilt på ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete. Syftet med instrumentet är i första hand att

 • främja samarbete, partnerskap och gemensamma företag mellan ekonomiska, akademiska och vetenskapliga aktörer från båda parter,
 • stimulera bilateral handel, investeringsflöden och ekonomiska partnerskap,
 • främja dialog mellan politiska, ekonomiska och sociala aktörer från båda parter,
 • främja förbindelser mellan människor samt utbildningsprogram,
 • främja samarbetsprojekt på områden som forskning, vetenskap och teknik, energi, transport och miljöfrågor och på alla andra områden av gemensamt intresse för gemenskapen och partnerländerna,
 • öka kunskapen om och förståelsen för EU och dess synlighet hos partnerländerna.

Detta instrument syftar även till att, genom dialog och samarbete, hos partnerländerna främja EU:s grundläggande principer, dvs. frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

Instrumentet bör därmed ge gynnsamma förutsättningar för en utveckling av förbindelserna mellan EU och partnerländerna och stimulera dialogen dem emellan.

Instrumentet är avsett för industriländer och andra höginkomstländer och territorier som delar liknande strukturer och politiska, ekonomiska och institutionella värderingar som EU. Förbindelserna mellan dessa länder och EU är redan omfattande. Dessutom är dessa länder ofta viktiga aktörer i multilaterala organ.

De länder som berörs är Australien, Bahrain, Brunei, Kanada, Taiwan, Hong Kong, Japan, Republiken Korea, Kuwait, Macao, Nya Zeeland, Oman, Qatar, Saudiarabien, Singapore, Förenade arabemiraten och Förenta staterna. Denna förteckning över länder, som finns i en bilaga till förordningen, kan komma att ändras, särskilt på grund av de ändringar som OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd gör i sin egen förteckning.

För att uppmuntra till regionalt samarbete kan även länder som inte finns med i bilagan omfattas av finansiering enligt förordningen, om den berörda åtgärden är av regionalt eller gränsöverskridande slag.

Instrumentets genomförande måste också stå i samklang med EU:s externa åtgärder.

Hur förvaltas och genomförs instrumentet?

Finansieringsinstrumentet för samarbete baseras på fleråriga samarbetsprogram i vilka gemenskapens strategiska intressen och prioriteringar, allmänna målsättningar och väntade resultat fastställs. I samarbetsprogrammen fastställs också de områden som ska omfatta av gemenskapsfinansiering samt vägledande finansiella anslag för varje prioriterat område och partnerland.Samarbetsprogrammen får inte omfatta en längre period än förordningens giltighetstid och ska ses över efter halva tiden, eller genast när det visar sig nödvändigt.

Kommissionen antar årliga åtgärdsprogram på grundval av de fleråriga samarbetsprogrammen. I de årliga åtgärdsprogrammen fastställs de eftersträvade målen, insatsområdena, de förväntade resultaten, förvaltningsförfarandena samt det planerade totala finansieringsbeloppet. De ska innehålla en beskrivning av de insatser som ska finansieras och vägledande uppgifter om de belopp som tilldelats.

Bland annat följande enheter kan gynnas av finansiering:

 • Partnerländerna, deras regioner, institutioner och decentraliserade organ.
 • Internationella och regionala organisationer, om de bidrar till målsättningarna i förordningen.
 • Gemensamma organ som inrättats av partnerländerna eller partnerregionerna och gemenskapen.
 • EU:s organ.

Det stöd som beviljas genom instrumentet kan ta följande former:

 • Bidragsavtal, inklusive stipendier.
 • Upphandlingskontrakt.
 • Anställningsavtal.
 • Finansieringsöverenskommelser.

EU:s allmänna budget ligger till grund för finansieringen av samarbetsprogrammen antingen helt eller i form av samfinansiering. Denna samfinansiering kan genomföras med följande enheter:

 • Medlemsstaterna och deras regionala och lokala myndigheter, och särskilt deras offentliga och halvoffentliga organ.
 • Partnerländerna och deras offentliga och halvoffentliga organ.
 • Internationella och regionala organisationer, särskilt internationella och regionala finansinstitut.
 • Bolag, företag och andra privata ekonomiska organisationer eller aktörer.
 • Stödmottagande partnerländer och andra organ som är berättigade till finansiering.

Förvaltningen av instrumentet uppfyller kraven för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen. För detta ändamål kan kommissionen och revisionsrätten genomföra förhands- och efterhandskontroller eller kontroller på plats av varje avtalspart eller underleverantör som tagit emot gemenskapsmedel.

Kommissionen genomför regelbunda utvärderingar av de finansierade programmen och utarbetar rekommendationer för att förbättra framtida åtgärder. Kommissionen lägger också fram en årsrapport till Europaparlamentet och rådet som beskriver resultatet av budgetgenomförandet, de finansierade åtgärderna och programmen samt deras resultat.

Kommissionen ska senast den 31 december 2010 lägga fram en rapport om tillämpningen av förordningen under de tre första åren. Vid behov kan ändringar av förordningen föreslås.

Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

Det har avsatts en budget för instrumentet på 172 miljoner euro för perioden 2007-2013.

Denna förordning upphäver förordning (EG) nr 382/2001 om genomförande av projekt för att främja samarbetet och handelsförbindelserna mellan Europeiska unionen och industriländerna i Nordamerika, Fjärran Östern och Australasien och om upphävande av förordning (EG) 1035/1999.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1934/2006 [antagande: CNS/2006/0807]

31.12.2006 - 31.12.2013

-

EUT L 405, 30.12.2006

Senast ändrat den 13.09.2007

Top