Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa-Medelhavsavtalen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europa-Medelhavsavtalen

Europeiska unionen (EU) har mellan 1998 och 2005 ingått Europa-Medelhavsavtalen om associering med. sju länder söder om Medelhavet. Avtalen utgör en ram för den politiska nord-syd-dialogen. De utgör också en grund för den gradvisa liberaliseringen av handeln i Medelhavsområdet. Dessutom fastställs i avtalen villkor för samarbetet på det ekonomiska, sociala och kulturella området mellan EU och varje partnerland.

RÄTTSAKTER

Beslut 2006/356/EG, beslut 2005/690/EG, beslut 2004/635/EG, beslut 2002/357/EG, beslut 2000/384/EG, beslut 2000/204/EG och beslut 98/238/EG beträffande ingående av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, Demokratiska folkrepubliken Algeriet, Arabrepubliken Egypten, Hashemitiska konungariket Jordanien, Staten Israel, Konungariket Marocko respektive Republiken Tunisien, å andra sidan.

SAMMANFATTNING

Europa-Medelhavspartnerskapet mellan Europeiska unionen (EU) och länderna i södra Medelhavsområdet inleddes 1995 genom Barcelonaprocessen. Detta politiska, ekonomiska och sociala partnerskap grundar sig på principer om ömsesidighet, solidaritet och gemensam utveckling.

Inom ramen för dessa associeringsavtal har det upprättats ett antal associeringsavtal mellan EU, dess medlemsländer och partnerländerna i Medelhavsområdet. Dessa bilaterala avtal av den nya generationen ersätter första generationens avtal, som är de samarbetsavtal som upprättades på 70-talet.

Respekt för de demokratiska principerna och de grundläggande rättigheterna är en grundsats i associeringsavtalen.

Avtalen är visserligen bilaterala och därför specifika för varje partnerland, men de följer liknande grundlinjer. De har till syfte att främja följande:

 • en regelbunden dialog om politik och säkerhet, för att främja ömsesidig förståelse, samarbete och gemensamma initiativ;
 • ekonomiskt och finansiellt samarbete, och samarbete om handel, som särskilt syftar till en gradvis liberalisering av handeln, hållbar utveckling av regionen och investeringar;
 • samarbete om sociala och kulturella frågor och utbildningsfrågor, särskilt genom en interkulturell dialog, kontrollerad migration, utveckling av kvalifikationer, främjandet av rätten till arbete eller mäns och kvinnors jämställdhet.

Avtalen uppmuntrar dessutom det intra-regionala samarbetet mellan partnerländerna i Medelhavsområdet, både när det gäller fred och stabilitet och ekonomisk och social utveckling.

Upprättande av ett frihandelsområde

I associeringsavtalen fastställs att Medelhavspartnerna gradvis ska upprätta ett frihandelsområde, med beaktande av Världshandelsorganisationens regler. Detta frihandelsområde ska inrättas efter en övergångsperiod på högst tolv år från och med det att avtalet träder i kraft. Det finns dock redan ett frihandelsområde mellan EU och Israel.

För fri rörlighet för varor mellan EU och Medelhavsländerna behövs det:

 • ett gradvis avskaffande av förbudet mot tullar;
 • ett förbud mot kvantitativa begränsningar vid export och import samt ett förbud mot åtgärder med motsvarande verkan och mot diskriminerande åtgärder.

Dessa regler gäller särskilt vid import av industriprodukter, handel med bearbetade eller icke bearbetade jordbruksprodukter samt fiskeriprodukter. Det får emellertid antas skyddsåtgärder av hänsyn till allmänna intressen eller för att skydda en särskilt utsatt ekonomisk sektor.

När det gäller etableringsrätt och tillhandahållande av tjänster bekräftar parterna sina åtaganden enligt Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) (EN) (ES) (FR). Dessutom ska partnerländerna uppnå en fullständig liberalisering av kapitalsektorn så snart de nödvändiga villkoren är uppfyllda.

Till sist, ska en mekanism för att lösa handelstvister införas gradvis.

Institutionella bestämmelser

Åtagandena enligt associeringsavtalen genomförs på två nivåer. Institutionella strukturer fastställs i alla associeringsavtal. Associeringsrådet, som upprättas på ministernivå, fattar beslut och utarbetar rekommendationer för genomförandet av fastställda mål. Associeringskommittén förvaltar avtalet och löser tvister i fråga om tillämpning och tolkning av avtalen.

Avtalen ingås på obestämd tid. Endera parten kan säga upp avtalet genom att underrätta övriga parter. Avtalet upphör att gälla sex månader efter dagen för en sådan anmälan.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2006/356/EG, Republiken Libanon

1.4.2005

-

EUT L 143, 30.5.2006

Beslut 2005/690/EG, Algeriet

1.9.2005

-

EUT L 265, 10.10.2005

Beslut 2004/635/EG, Egypten

1.6.2004

-

EUT L 304, 30.9.2004

Beslut 2002/357/EG, Jordanien

1.5.2002

-

EGT L 129, 15.5.2002

Beslut 2000/384/EG, Israel

1.6.2000

-

EGT L 147, 21.6.2000

Beslut 2000/204/EG, Marocko

1.3.2000

-

EGT L 138, 9.6.2000

Beslut 98/238/EG, Tunisien

1.3.1998

-

EGT L 97, 30.3.1998

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

 • Algeriet

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan [Europeiska unionens officiella tidning L 265 av den 10 oktober 2005].

 • Palestinska myndigheten

Europa-Medelhavsinterimsavtal om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen (PLO), för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 187 av den 16 juli 1997]. Europa-Medelhavsinterimsavtalet tillämpas till dess att ett Europa-Medelhavsavtal har ingåtts. I avtalet behandlas huvudsakligen handels- och samarbetsfrågor på andra områden än det politiska.

 • Egypten

Europa-Medelhavsavtal om associering av Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan [Europeiska unionens officiella tidning L 304, 30.9.2004].

 • Jordanien

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 129 av den 15 maj 2002].

 • Israel

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 147 av den 21 juni 2000].

 • Libanon

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan [Europeiska unionens officiella tidning L 143, 30.5.2006].

 • Marocko

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 70, 18 mars 2000].

 • Tunisien

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 97 av den 30 mars 1998].

Senast ändrat den 10.03.2011

Top