Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mot ett strategiskt partnerskap mellan EU och Brasilien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mot ett strategiskt partnerskap mellan EU och Brasilien

Kommissionen föreslår ett strategiskt partnerskap med Brasilien för att intensifiera och utöka samarbetet mellan de två parterna. Ett närmare samarbete skulle bidra till att stärka de bilaterala relationerna och möta gemensamma utmaningar såväl på regional nivå (stabilitet och välfärd i Latinamerika, relationerna med Mercosur) som på global nivå (fattigdomsbekämpning, miljö, energi osv.).

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 30 maj 2007 till Europaparlamentet och rådet Mot ett strategiskt partnerskap mellan EU och Brasilien [KOM(2007) 281 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) föreslår ett strategiskt partnerskap som en ram för att stärka relationerna med Brasilien (som inleddes med toppmötet i Lissabon den 4 juli 2007). Det strategiska partnerskapet syftar till att fördjupa samarbetet inom områden av gemensamt intresse. Brasilien spelar en viktig roll i regionen och internationellt, vilket gör landet till en viktig samtalspartner för EU.

Den gemensamma dagordningen

Stärkt multilateralism är av gemensamt intresse för EU och Brasilien eftersom multilateralismen är vad som krävs för att hantera de globala utmaningarna. Ett förstärkt samarbete inom de internationella organisationerna (Förenta nationerna (EN) (ES) (FR), Världshandelsorganisationen (EN) (ES) (FR)), i form av sammanjämkade positioner och gemensamma initiativ, bör också övervägas. Parternas insatser bör dessutom samordnas bättre på samma sätt som arbetet för fredsbevarande insatser, stödet till de globala icke-spridningsreglerna och förhandlingarna för att avsluta Doharundan.

Mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning är gemensamma värden som de två parterna slår vakt om genom internationella normer och instrument, särskilt inom ramen för Förenta nationernas arbete. Samarbetet för att främja dessa värderingar behöver dock stärkas.

Uppnåendet av millenniemålen för utveckling (MGD) (EN) (ES) (FR) och den regionala och sociala utvecklingen utgör ett annat område av gemensamt intresse. Tack vare Brasiliens engagemang i kampen mot fattigdom och orättvisor kan de två parterna förena sina ansträngningar inom utvecklingssamarbetet. Gemensamma tematiska program som inrättas mellan parterna för reformer eller social utveckling skulle kunna vara lämpliga instrument för detta och utvidgas bland annat till de portugisiskspråkiga ländernas gemenskap (trepartssamarbete). Brasilien har också genomfört en effektiv politik för social och regional utveckling, som gör landet mindre stödberoende. Det kvarstår dock fortfarande stora sociala och regionala skillnader som skulle kunna tas upp i en förstärkt dialog baserad på utbyte av erfarenheter.

Brasilien förvaltar världens största regnskogsområde och är därmed en mycket viktig partner för miljöskyddsarbetet, särskilt i samband med kampen mot klimatförändring och skyddet av den biologiska mångfalden. Parterna behöver samla sina ansträngningar inom ramen för konventionen om biologisk mångfald, för att uppnå målet för biologisk mångfald 2010, och i fråga om förhandlingarna om en global ram för tiden efter 2012. Andra gemensamma utmaningar är exempelvis vattenförvaltning, skydd av den marina miljön, kampen mot kvicksilverföroreningar samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster.

En energipolitisk dialog inleddes 2007 och kommer att göra det möjligt att stärka samarbetet kring regelverk och tekniska frågor och skapa nya möjligheter i fråga om säkerhet, hållbarhet och energieffektivitet samt främja en hållbar utveckling. I enlighet med EU:s energimål inför 2020 utgör de förnybara energikällorna och biobränslena, där Brasilien har intagit en ledande roll, också gemensamma utmaningar.

Stabiliteten och välfärden i Latinamerika kommer att gynnas av parternas samarbete. Brasilien har redan en framträdande roll inom detta område på både bilateral och regional nivå. Den sociala sammanhållningen utgör i detta sammanhang en ram för gemensamma åtgärder, såväl inom mötena mellan EU, Latinamerika och Västindien som inom internationella organisationer och det civila samhället.

Tack vare sin betydelse och sitt stora inflytande spelar Brasilien en drivande roll för den regionala integrationen inom Mercosur, som kan dra fördel av EU:s erfarenheter inom ramen för det strategiska partnerskapet. Mercosurs integration (EN) (ES) (FR) utgör också en utmaning för EU som vill stärka förbindelserna genom ett välavvägt och omfattande avtal.

Handeln och de ekonomiska förbindelserna bör också stärkas bilateralt. Det strategiska partnerskapet kommer att möjliggöra en intensifiering av samarbetet och dialogen inom områden av gemensamt intresse som också har en inverkan på sysselsättningen och den sociala sammanhållningen. Tydliga och stabila ramar, bilaterala avtal och Brasiliens medverkan i vissa EU-program är också möjligheter att intensifiera relationerna. Tonvikten kommer att läggas på handel och investeringar för att förbättra marknadstillträdet, ekonomiska och finansiella frågor, informationssamhälle och informations- och kommunikationsteknikens potential, flyg- och sjötransporter, vetenskap, teknik och prioriterad innovation samt satellitnavigation (Galileo).

På området rättvisa, frihet och säkerhet bör EU och Brasilien samarbeta inom de bilaterala och multilaterala ramverken för att bekämpa organiserad brottslighet, korruption, olaglig invandring och narkotikahandel. Ett avtal om viseringsundantag för korta vistelser bör ingås för att kunna garantera en ömsesidig jämlik behandling av både Brasiliens och EU:s medborgare.

Att föra människor närmare varandra är också en del av det strategiska partnerskapet. Utbytet inom ramen för EU-programmen för högre utbildning (ALßAN (EN) (ES) (FR), Erasmus Mundus och ALFA (EN) (ES) (FR)) bör intensifieras. Den kulturella och språkliga mångfalden kan främjas ytterligare inom internationella forum som Unesco. Kontakterna mellan det civila samhället och näringslivet på båda sidor bör också uppmuntras inom ramen för programmet Aktiv ungdom och i samband med de politiska toppmötena.

Bakgrund

Det strategiska partnerskapet kommer att medge en fördjupning av relationerna mellan EU och Brasilien som för närvarande grundas på 1992 års samarbetsavtal och 1995 års ramavtal om samarbete mellan EG och Mercosur.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Gemensam förklaring antagen vid toppmötet mellan EU och Brasilien den 4 juli 2007 i Lissabon (EN)

Vid sitt första toppmöte någonsin, som ägde rum i Lissabon den 4 juli 2007, enades EU och Brasilien om ett strategiskt partnerskap som skulle genomföras på grundval av en åtgärdsplan. De två parterna åtog sig att samarbeta om de globala utmaningarna (fred och säkerhet, reform av FN, fattigdomsbekämpning, miljö, energi, klimatförändringar osv.) genom att förstärka sin politiska dialog och genom att främja multilateralismen. Samtidigt enades de om att förstärka dialogen inom olika politikområden (sjötransporter, informationssamhälle, miljö, hållbar utveckling), inleda dialoger på nya områden (energi, sysselsättning och sociala frågor, regional utveckling, kultur och utbildning) samt inrätta en mekanism för överläggningar inom sanitära och fytosanitära frågor. De åtog sig också att utöka och fördjupa sina ekonomiska relationer och handelsförbindelser (liberalisera handeln, underlätta investeringar, ingå associationsavtalet mellan EU och Mercosur, inleda en dialog om makroekonomiska och finansiella frågor osv.).

See also

  • Mer information om toppmötet mellan EU och Brasilien den 4 juli 2007 i Lissabon (EN)

Senast ändrat den 19.12.2007

Top