Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stärkt partnerskap med Latinamerika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Stärkt partnerskap med Latinamerika

Under det fjärde toppmötet mellan EU och Latinamerika/Västindien som hölls i Wien i maj 2006 banade kommissionen väg för ett förnyat partnerskapet med Latinamerika. Efter att ha fastställt vilka nya utmaningar som påverkar det stärkta partnerskapet, föreslår kommissionen en förnyad strategi för Latinamerika. Rent konkret innebär strategin att kommissionen föreslår möjliga åtgärder på områden som politisk dialog, handel och investeringar, stabilitet och välfärd, samarbete och ömsesidig förståelse.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 8 december 2005 - Ett stärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika - [KOM(2005) 636 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av utvecklingen i både Europeiska unionen och Latinamerika sedan det senaste meddelandet om den allmänna politiken för förbindelserna mellan de två kontinenterna lades fram (1995) förefaller det nödvändigt att stärka partnerskapet med hjälp av en strategi.

Genom det stärkta partnerskapet bekräftas åter intresset för och stödet till Latinamerika, som EU delar många värderingar med (mänskliga rättigheter, demokrati och multilateralism). I det sammanhanget tjänar internationella organisationer som Förenta nationerna (ES) (EN) (FR) och Världshandelsorganisationen (WTO) (EN) redan som huvudsakliga fora som avspeglar dessa värderingar.

EU kan bidra med sina erfarenheter för att hjälpa Latinamerika att klara utvecklingen i regionen.

EU kan därmed bidra till att stärka stabiliteten och säkerheten.

Som ett led i denna strategi (se detaljerad version i meddelandets bilaga) har kommissionen för avsikt att utöka sitt agerande på många områden, alltifrån bekämpning av sociala orättvisor till ekonomiska problem i samband med en hållbar utveckling.

Kommissionen förordar en allmän strategi där varje aktör i Latinamerika både är samtalspart och partner. Bland dessa aktörer betonas organisationer och underregioner som Mercosur (EN) (ES) (FR), Andinska gemenskapen (EN) (ES) (FR) och Centralamerika (EN) (ES) (FR). De enskilda förbindelserna med länderna ska fördjupas samtidigt som de anpassas till varje lands specifika förhållanden. Dessa enskilda förbindelser ska organiseras efter ländernas bruttonationalprodukt (BNP), men också efter den roll länderna spelar på den internationella arenan (t.ex. Brasilien och Mexiko).

Partnerskap

Tanken med ett strategiskt biregionalt partnerskap sträcker sig tillbaka till det första toppmötet mellan EU och Latinamerika/Västindien 1999 i Rio. Det har sedan konkretiserats genom starka förbindelser på det politiska, ekonomiska och kulturella området.

Kommissionen har därför fastställt flera målsättningar på mer eller mindre lång frist, som består i att

 • inrätta ett nätverk av associeringsavtal, bl.a. frihandelsavtal, som omfattar alla länder i området och som kan bidra till en integration av hela området,
 • föra verkliga politiska dialoger som stärker de två områdenas inflytande internationellt,
 • inleda effektiva branschvisa dialoger så att de sociala orättvisorna varaktigt kan minskas och en hållbar utveckling främjas,
 • bidra till att skapa en stabil och förutsebar ram som kan hjälpa de latinamerikanska länderna att locka till sig mer europeiska investeringar, som i sin tur bidrar till den ekonomiska utvecklingen,
 • bättre anpassning av biståndet och samarbetet till de berörda ländernas behov,
 • öka den ömsesidiga förståelsen genom utbildning och kultur.

Strategi för att återuppta partnerskapet

Den strategi som har till syfte att återuppta partnerskapet beaktar båda parternas nya politiska, sociala och ekonomiska förhållanden i den omfattning de båda har utvecklats sedan 1995. De mest prioriterade åtgärdsområdena kan fastställas utifrån denna utveckling.

Det är nödvändigt att föra en mer intensiv och målinriktad politisk dialog. Båda parterna stöder multilateralism inom ramen för sina förbindelser, men har behov av att bli synligare på både regional och internationell nivå. Denna politiska dialog gör det möjligt att etablera ett effektivt partnerskap, som ger ett verkligt uttryck för deras respektive förmåga.

Ett visst antal områden ska väljas ut, särskilt sådana som är av gemensamt intresse, som t.ex. reformen av FN, bevarande av fred, förebyggande av kriser eller krissituationer i vissa länder i regionen.

En handels- och investeringsfrämjande miljö ska säkras mellan de två kontinenterna för att förbättra tillgången till marknaderna och öka handeln. EU är den största utländska investeraren i Latinamerika. Men, trots handelsströmmarna och betydande investeringar bör tillväxtpotentialen utnyttjas bättre.

En handels- och investeringsfrämjande miljö grundar sig dels på en förstärkning av den multilaterala ram som Världshandelsorganisationen ger och som bygger på ett erkännande av gemensamma regler. Den kompletteras vidare på EU-nivå av förhandlingar om associeringsavtal med varje land och frihandelsavtal med tillräckligt integrerade regioner, som Mercosur, och att man utnyttjar sig av potentialen hos befintliga associeringsavtal med Mexiko och Chile.

Företagen på de båda kontinenterna är direkt berörda. De latinamerikanska företagen gynnas av lättare tillgång till de europeiska marknaderna, särskilt med hjälp av det allmänna preferenssystemet. Betoningen läggs på regional in tegration i Latinamerika, som därigenom blir bättre utrustad för att klara sig i den europeiska konkurrensen. Det är vidare nödvändigt att föra en dialog mellan handelsparterna om att avlägsna handelshindren.

Samtidigt måste de europeiska företagen kunna dra nytta av gynnsamma rättsliga villkor i Latinamerika. Detta uppnås genom en utbyggd dialog om regelverket som ska utmynna i rättsliga ramar och gemensamma normer och vidare genom en dialog om makroekonomiska förhållanden som ska stimulera tillväxt och investeringar i ett ekonomiskt stabilt klimat. Rollen för EU:s spjutspetssektorer måste främjas särskilt starkt, som ett sätt att bidra till regionens utveckling.

EU vill särskilt stödja regionens insatser för att garantera stabilitet och välfärd genom god och demokratisk förvaltning. En minskning av de sociala orättvisorna, bl.a. fattigdom och utslagning samt bekämpningen av narkotikamissbruk och organiserad brottslighet är svåra problem som försvagar demokratin och splittrar samhället. Samhället bör självt i större utsträckning vara delaktigt i det demokratiska statsstyret och också skyddet av miljön måste beaktas systematiskt på grund av den stora biologiska mångfald som är karaktäristisk för Latinamerika.

Social sammanhållning är en målsättning som ska åtfölja alla åtgärder som vidtas inom ramen för partnerskapet med Latinamerika. Vid toppmötet i Guadalajara (2004) (EN) och i Wien (2006) (EN) konstaterades att det var av gemensamt intresse att främja social sammanhållning, som är det enda sättet att bekämpa fattigdom och orättvisa, samt gynna social integration genom en kombination av ekonomisk tillväxt och sysselsättning, rättvisa och solidaritet. Social sammanhållning bör anpassas till de specifika förhållandena i varje land och varje underregion. Kommissionen föreslår att man på detta område inleder en biregional dialog och inrättar ett forum för social sammanhållning som möts vartannat år. Den föreslår också att man uppmuntrar internationella organisationer och offentliga och privata aktörer i regionen att engagera sig. Kommissionen föreslår att detta görs till en prioritering inom ramen för bistånds- och samarbetspolitiken för perioden 2007-2013.

Stöd till demokratiskt styre bidrar till att modernisera staten. Kommissionen föreslår att man stärker samarbetet, ökar civilsamhällets och medborgarnas delaktighet i politiken och, på förslag av Europaparlamentet, inrättar en transatlantisk parlamentarisk församling för EU och Latinamerika.

En förstärkning av säkerheten är ett annat område som EU vill stödja. Det gäller särskilt bekämpning av narkotika, där det bör föras en politik baserad på ett större delat ansvar, och bekämpning av brottslighet (inklusive penningtvätt, korruption osv.), vilket förutsätter öppenhet och insyn genom goda styrelseformer på finans-, skatte- och rättsområdet.

Integration på regional och underregional nivå är också av avgörande betydelse för EU, som stödjer en stärkt integration, särskilt genom associations- och frihandelsavtal. En bättre regional integration bör främja ekonomisk tillväxt och investeringar. Den bör också bidra till en bättre integration av infrastrukturen med tanke på hur geografin ser ut genom att man länkar samman infrastrukturnätverken för transporter, men också för vatten och energi. Om en latinamerikansk kreditfacilitet inrättas borde det, med hjälp av lån från Europeiska investeringsbanken (DE), (EN), (FR), bli möjligt att utveckla och stärka dessa nätverk.

En hållbar utveckling av EU:s och Latinamerikas respektive ekonomier beror i huvudsak på en god förvaltning av naturresurserna för att säkra långsiktig välfärd i länderna i regionen. Kommissionen föreslår därför en förstärkning av samarbetet och samråden på miljöområdet för en hållbar utveckling genom fokusering på klimatförändringen, energi, vattenresurser, biologisk mångfald och skogarna. Kommissionen föreslår att möten hålls mellan miljöministrarna före varje toppmöte mellan EU och Latinamerika/Västindien. Kommissionen föreslår också att dessa samråd sätts högt upp på dagordningen i FN.

De båda kontinenterna kan, med tanke på deras inbördes förbindelser, inleda en politisk dialog om konfliktförebyggande och krishantering.

För att stärka utvecklingssamarbetet och den ömsesidiga förståelsen mellan EU och Latinamerika, föreslår kommissionen flera konkreta åtgärder som syftar till att:

 • Koncentrera sig på prioriterade frågor som social sammanhållning och regional integration och att rikta bistånds- och samarbetspolitiken för 2007-2013 mot väl avgränsade sektorer, där fattigdomsbekämpning är det huvudsakliga målet. Dessutom säkerställs en förbättrad samordning av det europeiska biståndet i enlighet med det samförstånd som råder i EU om biståndspolitiken.
 • Beakta den särskilda roll som vissa aktörer i regionen spelar, framför allt Brasilien och Mexiko, genom att inleda politiska dialoger och bättre utnyttja utvecklingspotentialen i associationsavtalen.
 • Införa ett gemensamt "område för högre utbildning" för EU och Latinamerika/Västindien, särskilt genom utveckling av universitetsutbyten som ska ske med hjälp av programmen Alßan(EN), Alfa (ES) (EN) (FR) (PT) och Erasmus Mundus.
 • Förbättra de båda regionernas synlighet och förmedla det europeiska budskapet för att stärka den ömsesidiga förståelsen, särskilt på området för kulturellt samarbete. Organisationen av en Europavecka i de latinamerikanska länderna skulle också bidra till denna målsättning.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Wiendeklarationen av den 12 maj 2006, det fjärde toppmötet mellan EU och Latinamerika/Västindien (pdf)(DE)(EN)(FR).

Den gemensamma förklaringen av den 27 februari 2006 om genomförandet av det strategiska partnerskapet mellan Latinamerika och Europeiska unionen avseende vatten och sanering (DE)(EN)(FR)(pdf).

Senast ändrat den 02.07.2007

Top