Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansiellt och tekniskt bistånd samt ekonomiskt samarbete (1992-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Finansiellt och tekniskt bistånd samt ekonomiskt samarbete (1992-2006)

Genom denna förordning fastställs de övergripande riktlinjerna och metoderna för Europeiska gemenskapens finansiella och tekniska bistånd till och ekonomiska samarbete med utvecklingsländerna i Latinamerika och Asien, i syfte att främja dessa länders utveckling och bekämpa fattigdomen.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 443/92 av den 25 februari 1992 om finansiellt och tekniskt bistånd till och ekonomiskt samarbete med utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika.

SAMMANFATTNING

1. Syftet med denna förordning är att utvidga gemenskapens samarbete med utvecklingsländerna i Latinamerika och Asien. Detta samarbete inbegriper dels finansiellt och tekniskt bistånd, dels ekonomiskt samarbete. I detta prioriteras främjandet av de mänskliga rättigheterna och demokratiseringen liksom en god offentlig förvaltning, skyddet av miljön, liberalisering av handeln och förstärkning av den kulturella dimensionen.

2. I förordningen framhålls att viktiga förutsättningar för utvecklingen är att de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna respekteras och faktiskt kan utövas. De länder som eftersträvar detta får motta ett ökat stöd från gemenskapen. Gemenskapen kan i gengäld ändra och till och med avbryta sitt samarbete med de berörda länderna vid allvarliga och fortgående kränkningar av de mänskliga rättigheterna och demokratiska principerna. I sådana fall begränsas samarbetet till att omfatta endast de åtgärder som är till direkt nytta för de behövande delarna av befolkningen.

3. Det finansiella och tekniska biståndet och det ekonomiska samarbetet är öppna för samtliga utvecklingsländer i Latinamerika och Asien. Förutom länder och regioner kan även följande vara mottagare av biståndet respektive delta som partner, beroende på projekttyp: decentraliserade myndigheter, regionala organisationer, offentliga inrättningar, privata institutioner och aktörer, inbegripet kooperativ och icke-statliga organisationer, m.fl.

Finansiellt och tekniskt bistånd

4. Det finansiella och tekniska samarbetet riktar sig till de fattigaste befolkningsgrupperna och områdena i de båda regionerna. Det omfattar framför allt följande:

 • Landsbygdsutveckling och förbättrad livsmedelsförsörjning i syfte att bekämpa fattigdomen.
 • Förbättring av den ekonomiska, rättsliga och sociala miljön inom den privata sektorn.
 • Skydd av miljön och naturresurserna, bland annat de tropiska skogarna.
 • Beaktande av utvecklingens mänskliga och kulturella dimension (utbildning, hälsa, sociala tjänster, demokrati, främjande av de mänskliga rättigheterna, deltagande av kvinnorna, skydd av barn och respekt för de etniska minoriteternas kulturella särdrag).
 • Beaktande av utvecklingens strukturella dimension (stöd till nationella, regionala eller lokala institutioner, förstärkning av den administrativa förmågan och en god offentlig förvaltning).
 • Regionalt samarbete.
 • Återuppbyggnad efter naturkatastrofer och förebyggande av sådana katastrofer.

Det ekonomiska samarbetet

5. Det ekonomiska samarbetet, som är utformat för att tillgodose både gemenskapens och biståndsmottagarnas intressen, är avsett i första hand för de länder vilkas ekonomiska utveckling har kommit ganska långt. Det omfattar följande:

 • Förbättring av den vetenskapliga och tekniska potentialen i mottagarländerna genom utbildningsinsatser och överföring av know-how.
 • Institutionellt stöd både på nationell och regional nivå i syfte att skapa ett ekonomiskt, rättsligt och socialt klimat som är mera gynnsamt för utveckling och investeringar.
 • Stöd till företag eller ekonomiska partner genom utbildningsinsatser och åtgärder för att främja teknik och handel.

Metoder för genomförandet

6. De utgifter som är förbundna med det finansiella och tekniska biståndet och det ekonomiska samarbetet täcks genom gåvobistånd från gemenskapens allmänna budget. Ett femårigt vägledande program kan fastställas för enskilda mål, länder eller regioner. I förordningen förutses möjligheten till samfinansiering med medlemsländerna eller med andra bidragsgivare.

7. För den första femårsperioden (1991-1995) uppgick gemenskapens finansiering till 2 750 miljoner euro. För den nästkommande perioden kommer biståndsbeloppet att fastställas enligt gällande förfaranden för finansiering över gemenskapens budget. År 2001 uppgick åtagandebemyndigandena för länderna i Latinamerika och Asien till 588 miljoner euro.

8. Det finansiella och tekniska biståndet täcker alla de kostnader som är nödvändiga för genomförandet av de projekt och program som finansieras av gemenskapen. Underhålls- och driftskostnader täcks dock endast i igångsättningsskedet, utom för utbildnings- och forskningsprogrammen. Gemenskapsmedel tas även i anspråk för kostnader för undersökningar och anlitande av experter liksom för kontroll och utvärderingar.

9. Fysiska och juridiska personer i medlemsländerna får på lika villkor delta i anbudsinfordringar, upphandlingskontrakt och andra avtal som finansieras av gemenskapen. Detta deltagande utsträcks vanligtvis till att omfatta mottagarlandet och eventuellt till andra utvecklingsländer.

10. Kommissionen ska sörja för förvaltningen av det finansiella och tekniska biståndet och det ekonomiska samarbetet. Den ska biträdas av en kommitté som ska bestå av företrädare för medlemsländerna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Den senare ska förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén ska yttra sig om förslaget. Kommissionen ska fatta ett beslut om åtgärderna om dessa är förenliga med yttrandet. Om så inte är fallet ska rådet fatta ett beslut på förslag av kommissionen.

11. Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet överlämna en årlig detaljerad rapport över de projekt och program som finansieras på grundval av denna förordning. Den ska dessutom vid slutet av varje femårsperiod överlämna en uttömmande rapport med en redovisning av resultaten från utvärderingen av det bistånd som gemenskapen gett till utvecklingsländerna i Latinamerika och Asien.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 443/92

1.3.1992

-

EUT L 52, 27.2.1992

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2112/2005

28.12.2005

-

EUT L344, 27.12.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete [Europeiska unionens officiella tidning L 378, 27.12.2006].Genom förordningen som nu utgör grunden för biståndet 2007-2013 upphävs också förordning (EEG) nr 443/92.

Senast ändrat den 13.02.2007

Top