Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s hantering av instabila situationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

EU:s hantering av instabila situationer

I detta meddelande föreslås en gemensam och samordnad åtgärdsstrategi för Europeiska unionens hantering av instabila situationer i tredjeländer. Strategin bygger på ett bättre utnyttjande av de olika instrument som EU förfogar över på politisk, diplomatisk och humanitär nivå för utvecklings- och säkerhetssamarbete.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 25 oktober 2007 till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - EU:s hantering av instabila situationer - insatser för hållbar utveckling, stabilitet och fred i svåra förhållanden [KOM(2007) 643 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Instabila situationer är ett allvarligt hinder för hållbar utveckling, regional stabilitet och global säkerhet. De kan ha sitt ursprung i flera faktorer, som bräckliga ekonomiska strukturer, vissa brister i det demokratiska styret, miljöförstöring eller tillgången till naturtillgångar. I dessa situationer kan eller vill inte staten fullgöra sina skyldigheter i fråga om att tillhandahålla grundläggande tjänster, förvalta resurser, garantera rättsstatsprincipen och befolkningens säkerhet, eller skydda och främja medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Som världens största givare av utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd och som viktig aktör i politiskt och säkerhetsmässigt hänseende har EU ett särskilt ansvar för att lösa de problem som instabila situationer medför.

När det gäller att förebygga instabilitet finns det verktyg för förvarning, analys, övervakning och bedömning. Utvecklingssamarbetet och de politiska instrumenten spelar en viktig roll vid genomförandet av förebyggande åtgärder. Dels angriper utvecklingssamarbetet de bakomliggande orsakerna till den bristande säkerheten. I detta sammanhang har landstrategidokumenten en potential som måste förstärkas. Dels kan den politiska dialogen, som är en central del i allt samarbete mellan EU och tredjeländer, bidra till att utforma nationella strategier för en hållbar väg ut ur instabiliteten.

Hanteringen av instabila situationer ska i första hand ske inom ramen för det långsiktiga utvecklingssamarbetet, särskilt med hjälp av landstrategidokumenten. I situationer som förvärrats så svårt att detta inte längre är möjligt använder EU politiska och diplomatiska åtgärder. Om instabila situationer leder till humanitära kriser kan humanitärt bistånd ges.

Åtgärder mot instabilitet ska vara anpassade till situationen i det berörda landet. Tyngdpunkten för de strategiska åtgärderna bör ligga på långsiktighet medan de i ett första skede bör tillgodose befolkningens, och särskilt de mest sårbara gruppernas, omedelbara behov. Det är också viktigt att inte biståndsmottagare glöms bort. Därför ska man sträva efter komplementaritet i insatserna med hjälp av EU:s uppförandekod och, inom ramen för det humanitära biståndet, genom metoden för bedömning av glömda kriser. Dessutom krävs ytterligare samordning inom EU.

Efterkrissituationer hanteras inom den strategiska ramen för att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd, som syftar till att skapa synergieffekter mellan tillbakadragandet av humanitärt bistånd och övergången mot utvecklingsåtgärder. Kommissionen understryker behovet av att förbättra denna ram, särskilt genom en bättre integrering av styrelseformer, institutionsuppbyggnad och säkerhet.

I sina åtgärder mot instabilitet måste Europeiska unionen bättre samordna de möjligheter den förfogar över, dvs. gemenskapsinstrument, GUSP/ESFP-mekanismerna och medlemsstaternas bilaterala bistånd. Den bör inte minst främja en bättre samverkan mellan de befintliga finansiella instrumenten, som

 • Europeiska utvecklingsfonden (EUF), som finansierar flexibla mekanismer för hjälpinsatser efter akuta krislägen och övergången till utvecklingsskedet,
 • instrumentet för utvecklingssamarbete och det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI), som innehåller ett särskilt nödförfarande för övergången mot utvecklingssamarbete och särskilda åtgärder som kan sättas in då varken stabilitetsinstrumentet eller humanitärt bistånd kan användas,
 • stabilitetsinstrumentet, som kan användas för stöd i krissituationer eller begynnande krissituationer, för politisk stabilisering i början av en efterkrissituation och för en snar återhämtning från naturkatastrofer,
 • humanitärt bistånd, som används när kriserna har humanitära konsekvenser, oavsett hur instabilt läget är och orsaken till krisen,
 • det tematiska programmet "icke-statliga aktörer och lokala myndigheter inom utveckling" och det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR), som föreskriver förfaranden som kan användas i situationer som inte gynnar en utveckling som bygger på delaktighet och inte heller de mänskliga rättigheterna; något som särskilt utmärker EIDHR är det kan ge stöd till verksamhet utan godkännande av partnerländernas regeringar, vilket kan vara en ytterligare fördel i vissa instabila situationer,
 • budgetstöd, som kommissionen ofta har använt i efterkrissituationer för att avhjälpa brådskande ekonomiska behov, konsolidera viktiga statliga funktioner och upprätthålla social stabilitet.

Kommissionen föreslår också en rad åtgärder, särskilt följande:

 • Antagande och genomförande av principerna för bra internationellt engagemang i instabila stater och situationer (DE) (EN) (ES) (FR) som har antagits av kommittén för utvecklingsbistånd (DAC) inom OECD.
 • Frågor som gäller instabilitet bör på ett mer systematiskt sätt tas upp i den politiska dialogen med instabila partnerländer.
 • Regelbundet utbyte av riskanalyser och relevanta EU-insatser, både i de aktuella områdena och på hemmaplan.
 • Kartläggning av bilaterala och EU-specifika stödinstrument, med särskild uppmärksamhet på komplementariteten mellan GUSP:s och ESFP:s gemensamma åtgärder, stabilitetsinstrumentet, den fredsbevarande resursen för Afrika och olika långsiktiga samarbetsinstrument.
 • Granskning av verktygen för bedömning och analys av styrelsesätt, konflikter och katastrofbevakning.
 • Förbättring av mekanismen för budgetstöd, bland annat genom en bättre samordning med de internationella finansiella instituten.
 • Förstärkning av partnerskapet med FN och andra multilaterala organisationer.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets slutsatser om EU:s hantering av instabila situationer. Rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) - 19 november 2007 [Ej offentliggjorde i Europeiska unionens officiella tidning].

8. Rådet godkände bland annat på unionens vägnar "principerna för bra internationellt engagemang i instabila stater och situationer" och uppmanade kommissionen att inför 2009 lägga fram en plan för genomförande grundad på dessa slutsatser.

Senast ändrat den 31.01.2008

Top